Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w modelowym prototypowym stanowisku do wtryskiwania i spieniania

Data publikacji: 19.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-05-2018

Numer ogłoszenia

1074325

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć :
1) w formie pisemnej, osobiście lub przeyłką pocztową/kurierską na adres Zamawiającego:
Boryszew Commodities Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, albo
2) elektronicznie (skan podpisanego dokumentu) na adres e-mail: oferty_poir@brsc.com.pl
nie później niż do dnia 21 maja 2018 r. godz. 23:59:59.

W przypadku dostarczenia osobistego lub przesłania oferty pocztą/kurierem o zachowaniu terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty do wyżej wskazanego oddziału Zamawiającego.

Złożoną ofertę Wykonawca może zmienić lub wycofać przed terminem składania ofert.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty_poir@brsc.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Czogała

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

56 656 2271

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowane w modelowym prototypowym stanowisku do wtryskiwania i spieniania (dalej: prototypowe stanowisko).

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z realizacją Projektu w ramach projektu POIR.01.01.01-00-0365/17-00, pt. „Opracowanie i wdrożenie zaawansowanych technologii produkcji komponentów oraz ich integracja w formie innowacyjnego panelu drzwiowego przeznaczonego do pojazdów samochodowychˮw ramach działania 1.1 POIR.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do zapytania ofertowego pn. "Stanowisko badawcze-zapytanie ofertowe 20180419".

Kod CPV

42994200-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas realizacji prac – max.14 miesięcy od daty podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferenci biorący udział w postępowaniu powinni posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

Oferenci biorący udział w postępowaniu powinni spełniać następujące warunki:
- muszą posiadać zasoby i doświadczenie, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia;
- Oferent musi posiadać wdrożone stanowiska ze spienianiem fizycznym w na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego w ilości co najmniej 5 sztuk (potwierdzone listą referencyjną);
- Oferent musi posiadać serwis na terenie PL z co najmniej 10 serwisantami i możliwością dojazdu do 24h w dni robocze.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferenci biorący udział w postępowaniu powinni znajdywać się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

• Pytania odnośnie przedmiotu zamówienia prosimy kierować do Pana Łukasza Czogała na adres mailowy oferty_poir@brsc.com.pl.
• Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie bazakonkurencyjnosci.gov.pl.
• W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści składanych ofert,
• O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni wszyscy oferenci biorący udział w przedmiotowej procedurze.
• Wyniki postępowania zostaną umieszczone na stronie internetowej bazakonkurencyjnosci.gov.pl. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych Oferenta.
• Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w zapytaniu ofertowym. Informacja o zmiana zostanie udostępiona zgodnie ze sposobem udostępnienia zapytania ofertowego. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. Zmiana w zapytaniu ofertowym może skutkować zmianą terminu składania ofert.
• Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferent zobowiązuje się nie rościć z tego tytułu żadnych żądań względem Zamawiającego.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
• Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia lub unieważnienia przedmiotowej procedury bez podania przyczyny na każdym etapie.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający określa następujące warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:
1) Istotne zmiany treści niniejszej umowy, przewidziane przez Zamawiającego, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, na uzasadniony wniosek w następujących przypadkach:
• zmiany adresu siedziby Wykonawcy,
• zmiany nazwy firmy Wykonawcy,
• zmiany dotyczącej miejsca realizacji zamówienia,
• wystąpi konieczność zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy,
• w przypadku konieczności zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,
• możliwe są zmiany umowy, które w sposób obiektywny są korzystne dla Zamawiającego, a na dokonanie tych zmian wyraża zgodę Wykonawca,
• wystąpi okoliczność, której nie można było przewidzieć podczas zawierania umowy, a która uniemożliwia realizację umowy w jej pierwotnej treści,
• dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego,
• wystąpi konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia spowodowana:
a) uzasadnionymi przerwami powstałymi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
b) zmianami przepisów prawa mającymi wpływ na możliwość terminowej realizacji umowy,
c) szczególnie uzasadnionymi trudnościami w pozyskaniu materiałów wyjściowych do poszczególnych elementów realizacji umowy,
d) siłą wyższą lub innymi okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć,
e) zmianą przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia,
f) przedłużeniem, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia, a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
g) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia
w chwili zawarcia umowy,
• zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy wraz z ograniczeniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia pomniejszonego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
• dane teleadresowe Oferenta;
• opis techniczny przedmiotu zamówienia;
• cenę netto wyrażoną w PLN; w przypadku ceny wyrażonej w walucie obcej zostanie ona przeliczona po średnim kursie NBP z ostatniego dnia terminu składania ofert;
• datę ważności oferty co najmniej do dnia 31.07.2018 roku;
• oświadczenie, iż Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo zgodnie z definicją zamieszczoną w Zapytaniu Ofertowym (zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego);
• oświadczenie, że Oferent spełnia wymagania określone w Zapytaniu Ofertowym (zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego);
• inne informacje niezbędne do prawidłowej oceny oferty, w tym m.in. w zakresie warunków udziału w postępowaniu.

UWAGA: Każdy z punktów zawartych w zapytaniu ofertowym musi być wyszczególniony w ofercie.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania wynikających m.in.:
o z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,
o wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o poniższe kryteria:

1) Cena netto – do 70 punktów
Cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością:
PC = (CN/CO) X 70
gdzie:
Pc – liczba punktów w kryterium cena oferty przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cn – najniższa zaoferowana cena
Co– cena z rozpatrywanej oferty
70 – waga kryterium

2) Okres gwarancji – do 20 punktów
Punkty w tym kryterium będą przyznawane wg zależności:
PG= (GN/GO) X 20
gdzie:
Pg – liczba punktów w kryterium okres gwarancji przyznanych rozpatrywanej ofercie
Gn – najdłuższy okres gwarancji
Go – okres gwarancji z rozpatrywanej oferty
20 – waga kryterium

3) Warunki płatności (wysokość pierwszej transzy) – do 10 punktów
Punkty w tym kryterium będą przyznawane wg zależności:
PP= (PN/PO) X 10
gdzie:
Pp – liczba punktów w kryterium warunki płatności przyznanych rozpatrywanej ofercie
Pn – najniższa wartość pierwszej transzy
Po – wartość pierwszej transzy z rozpatrywanej oferty
10 – waga kryterium

Oceny dokonywać będzie powołany przez Zamawiającego zespół.

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą łączną liczbę punktów.

Wykluczenia

Oferent nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo zgodnie z definicją zamieszczoną w Zapytaniu Ofertowym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BORYSZEW COMMODITIES SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Adres

Jagiellońska 76

03-301 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

795 549 642

NIP

5272707041

Tytuł projektu

Opracowanie i wdrożenie zaawansowanych technologii produkcji komponentów oraz ich integracja w formie innowacyjnego panelu drzwiowego przeznaczonego do pojazdów samochodowych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0365/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne
Liczba wyświetleń: 579