Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Malechowo”

Data publikacji: 08.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-12-2017

Numer ogłoszenia

1074029

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Malechowo” realizowanego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zapytanie jest prowadzone w trybie zasady konkurencyjności, określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wydanych przez Ministerstwo Rozwoju z dnia 19.07.2017r.- pkt 6.5.2

Miejsce i sposób składania ofert

5. Oferty należy składać do dnia . 21 .12.2017r. do godziny 12:00, w Gminie Malechowo Urząd Gminy – pok nr. 110(osobiście lub listownie)

6. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

Oferta na zadanie pod nazwą: Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Malechowo” realizowanego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nie otwierać przed dniem 21.12. 2017 r. godz. 12:00”.
Na kopercie oprócz opisu j/w należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
Komisyjne otwarcie ofert, jawne odbędzie się o godz.12.30 w Urzędzie Gminy Malechowo pok.2013

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tadeusz Chylewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

943140591

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Malechowo” realizowanego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego obejmuje pomoce z zakresu edukacji matematyczne,nauk przyrodniczych,wyposażenia pracowni chemicznej i fizycznej ,pomocy do zajęć specjalistycznych logopedii, socjoterapii.w sumie 215 pozycji.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: sławieński Miejscowość: Malechowo,Lejkowo,Ostrowiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja zadań zawartych w projekcie pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Malechowo” realizowanego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedmiot zamówienia

Wykaz przedmiotów znajduje się w załączniku nr 4 dołączonego do oferty

Kod CPV

39162100-6

Nazwa kodu CPV

Pomoce dydaktyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

13. Wynagrodzenie za wykonane prace będzie wynikać z podsumowana załącznika – wykaz pomocy dydaktycznych. Brak zaoferowania choćby jednej pozycji spowoduje odrzucenie oferty.

Harmonogram realizacji zamówienia

Do końca 2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)nie podlegają wykluczeniu;
2)spełniają warunki udziału w postępowaniu,
Warunki udziału w postępowaniu określone w postepowaniu przez Zamawiającego są następujące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał się co najmniej jedną należycie wykonaną dostawą pomocy dydaktycznych do jednostek oświatowych na kwotę nie mniejsza niż 50 000 zł brutto

Dodatkowe warunki

2.2. Zamawiający zastrzega, że przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, wolny od wad i kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania.
2.3. Wszystkie materiały powinny być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim.
2.4. Każdy z dostarczonych artykułów winien posiadać deklarację zgodności CE oraz odpowiadać normom europejskim i krajowym. Wykonawca na etapie składania ofert oświadczy, iż cały zaoferowany asortyment jest zgodny z normami europejskimi i krajowymi oraz oznakowany znakiem CE.
2.5. Wszystkie dostarczone pomoce muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
2.6. Wykonawca obowiązany jest przekazać zamawiającemu licencję jak również wszelkie prawa na dostarczone programy multimedialne, wystawione na rzecz zamawiającego. Wykonawca dostarczy wszystkie programy w polskiej wersji językowej, wraz z dokumentacją w języku polskim.
2.7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt przedmiot zamówienia pod adresy wskazane przez Zamawiającego Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.
2.8. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zmiany w umowie będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy – terminy ustalone w ust. 1 mogą ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
b) działań siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania dostawy,
c) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia brutto w części dotyczącej podatku VAT, jeżeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej stawka podatku VAT, będąca elementem wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana zostanie wprowadzona na umotywowany wniosek Wykonawcy w formie aneksu do umowy
3.Możliwość zmiany dostawy sprzętu na sprzęt o lepszych parametrach w ramach utrzymanej ceny w przypadku gdy:
a) pomoce dydaktyczne zostały wycofane z produkcji i zastąpione innymi o parametrach nie niższych niż wymagany przez Zamawiającego.
4. Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,
4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Wykaz dostaw- załącznik nr 3 do zapytania,
2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym- załącznik nr 4 do zapytania.
3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku składania oferty przez pełnomocnika.
4) Wykaz pomocy dydaktycznych z podaniem parametrów wymaganych przez Zamawiającego stosownie do specyfikacji technicznej wraz z kwota brutto za sztukę wg. Wzoru.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

7. Kryteria oceny ofert
1) Cena wykonania zamówienia
2) Termin wykonania

8. Wagi procentowe/ punktowe
Cena wykonania zamówienia 80%- 80 pkt
Termin wykonania- 20%-20pkt

9. Opis przyznawania punktacji
Cena wykonania zamówienia – obejmuje cenę wykonania usługi. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 80 pkt., oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:

C = [C min / C bad] x 80
gdzie:
C - liczba punktów za cenę ofertową
C min - najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych
C bad - cena oferty badanej

Opis: Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

Termin wykonania
Za skrócenie terminu do 35 dni – 5 pkt
Za skrócenie terminu do 30 dni- 10 pkt.
Za skrócenie terminu do 25 dni- 15 pkt.
Za skrócenie terminu do 20 dni- 20 pkt.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:
- niespełniających warunków określonych w pkt. 3 zapytania.
- którzy mają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, jeżeli te powiązania mają wpływ na wybór wykonawcy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA MALECHOWO

Adres

76-142 Malechowo

zachodniopomorskie , sławieński

Numer telefonu

943140561

Fax

943140594

NIP

4990530407

Tytuł projektu

Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Malechowo

Numer projektu

RPZP.08.02.00-32-K043/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa Kladrew Urszula Muża-Klamann
adres siedziby Wykonawcy: ul. 3 maja 17/6 83-300 Kartuzy
NIP: 588109362
REGON: 190938233
Data wpływu 19.12.2017
oferującą za realizację całości zamówienia cenę brutto: osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote czterdzieści jeden groszy.
Liczba wyświetleń: 291