Strona główna
Logo unii europejskiej

"Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na KLUB SENIORA"

Data publikacji: 08.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-12-2017

Numer ogłoszenia

1074007

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na KLUB SENIORA" należy:
- złożyć osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnie, ul. Jagiellońska 2, Biuro Projektu I piętro, pokój nr 7;
- przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie, ul. Jagiellońska 2, 74 - 500 Chojna (decyduje data wpływu do OPS)

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sylwia Balawejder

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

91 431 20 66

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

"Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na KLUB SENIORA"

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: gryfiński Miejscowość: Chojna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku zlokalizowanym przy ul. Jagiellońskiej 2 w Chojnie z przeznaczeniem na KLUB SENIORA

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń w budynku zlokalizowanym przy ul. Jagiellońskiej 2 w Chojnie (siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej) w zakresie: dostosowania pomieszczeń (zakup i montaż umywalki i drzwi wewnętrznych) oraz modernizacji istniejącej bazy (wymiana drzwi wejściowych, wymiana części tynków wewnętrznych wraz z izolacją ścian (50m2), przebudowa schodów wejściowych wraz z budową pomostu dla osób niepełnosprawnych, wymiana okładzin ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych, wymiana instalacji elektrycznej, zakup oprawy hermetycznej, regeneracja części elewacji z cegły klinkierowej.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie prac remontowych - 5 styczeń 2018 rok
Zakończenie prac remontowych - 28 luty 2018 rok

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu przedmiotu zamówienia

Potencjał techniczny

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

cena(C) – waga 90
czas prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia (OPD) – waga 10

Sposób wyliczenia punktacji:
C=(Cmin/Cof)x90 gdzie: Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert, Cof – cena danej oferty,

OPD do 3 lat = 5 punktów, OPD powyżej 3 lat = 10 punktów.
Ilość punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór: S = C + OPD
Gdzie : S – suma punktów uzyskanych przez daną ofertę,
C- ilość punktów za cenę uzyskaną przez daną ofertę,
OPD – ilość punktów za czas prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, czyli taką, która uzyska najwyższą liczbę punktów
w oparciu o ustalone powyżej kryteria.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA CHOJNA

Adres

Jagiellońska 4

74-500 Chojna

zachodniopomorskie , gryfiński

Numer telefonu

914141295

Fax

914141117

NIP

8581726144

Tytuł projektu

Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna

Numer projektu

RPZP.07.06.00-32-K001/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 301