Strona główna
Logo unii europejskiej

dostawa krzeseł do Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Łobzie

Data publikacji: 08.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-12-2017

Numer ogłoszenia

1073971

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przekazać:
- drogą elektroniczną na adres e-mail - lobezlo@post.pl do dnia 14.12.2017 r. do godz. 13:00.
- osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu) do Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Łobzie, ul. Niepodległości 54, 73-150 Łobez, do dnia 14.12.2017 r. do godz. 13:00

Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Oferty złożone po terminie lub bez obowiązujących załączników lub podpisane przez osoby nie będące do tego upoważnione nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

lobezlo@post.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Żukowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

504055203

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa krzeseł do Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Łobzie. W skład zamówienia wchodzi transport i ustawienie krzeseł.
Wykaz zamawianych przedmiotów:
a) Krzesła obrotowe dla młodzieży - 34 szt.
b) Krzesła obrotowe dla nauczycieli - 3 szt.
c) Krzesła tapicerowane - 4 szt.

Wszystkie przedmioty powinny być nowe tzn. że żadna część składająca się na wyrób nie może być wcześniej używana.
Płatność za wykonaną usługę zostanie uregulowana przelewem na rachunek wykonawcy podany w umowie, w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Meble

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: łobeski Miejscowość: Łobez

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa krzeseł do Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Łobzie w związku z realizacją Projektu: pt. „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu łobeskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Oś priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa krzeseł do Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Łobzie. W skład zamówienia wchodzi transport i ustawienie krzeseł.
Wykaz zamawianych przedmiotów:
a) Krzesła obrotowe dla młodzieży - 34 szt.
b) Krzesła obrotowe dla nauczycieli - 3 szt.
c) Krzesła tapicerowane - 4 szt.

Wszystkie przedmioty powinny być nowe tzn. że żadna część składająca się na wyrób nie może być wcześniej używana.
Płatność za wykonaną usługę zostanie uregulowana przelewem na rachunek wykonawcy podany w umowie, w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

Kod CPV

39112000-0

Nazwa kodu CPV

Krzesła

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2017.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Potencjał techniczny

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
• Posiadają niezbędny potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna warunek posiadania potencjału technicznego za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie o posiadaniu potencjału.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, wykonawca wykaże, iż:
-Nieobowiązkowe: wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na dostawie krzeseł lub innych mebli o wartości minimum 10.000 zł/brutto
W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz usług wraz z załączeniem dowodów potwierdzajacych należyte wykonanie usługi - wg załącznika nr 5 do niniejszego zapytania, którego ocena będzie polegała na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
2) Obowiązkowe: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym.
3) Obowiązkowe: Oświadczenie o posiadaniu niezbędnego potencjału technicznego i osób/ osoby zdolnych do wykonania zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Opis kryterium wyboru oferty: cena – 80%, doświadczenie – 20 %

Sposób oceny ofert:
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów.
Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty.

Kryterium nr 1 (K1) cena – 80%:

Zastosowany wzór do obliczenia punktowego:
cena najniższa
cena oferty = ---------------------- x 80 pkt
cena badana
gdzie:
cena najniższa – najniższa wartość brutto spośród ofert nieodrzuconych
cena badana – wartość brutto oferty badanej

Kryterium nr 2 (K2) doświadczenie – 20%
gdzie:
- 1 usługa – 10 pkt
- 2 i więcej usług – 20 pkt

Ocena punktowa przyznana danej ofercie jest sumą punktów przyznanych w ramach poszczególnych kryteriów: K=K1+K2
gdzie:
K1 - Kryterium nr 1
K2 - Kryterium nr 2

Kryterium będzie oceniane przez zamawiającego na podstawie przedłożonego wykazu usług – wg załącznika nr 5 do niniejszego zapytania.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną skwalifikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Wykluczenia

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) Nie zawiera wymaganych dokumentów,
b) Zaoferowana cena przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizacje zadania
c) Jej treść nie odpowiada zapytaniu ofertowemu,
d) Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisówao zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
f) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT ŁOBESKI

Adres

Konopnickiej 41

73-150 Łobez

zachodniopomorskie , łobeski

Numer telefonu

91 39 76 099

Fax

913975603

NIP

2530176050

Tytuł projektu

Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu łobeskiego

Numer projektu

RPZP.08.09.00-32-K008/17-00

Inne źródła finansowania

Zamawiającym jest realizator projektu:
Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Łobzie
73-150 Łobez, ul. Niepodległości 54
NIP: 854-16-84-190

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

DUET S.C. Andrzej Gronowicz, Aleksandra Gronowicz, ul. Segala 8, 73-150 Łobez, oferta złożona 14.12.2017 r., cena: 12.980 zł
Liczba wyświetleń: 515