Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe 01/12/SZK/2017

Data publikacji: 12.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-01-2018

Numer ogłoszenia

1073631

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty wraz z załącznikami można złożyć osobiście w siedzibie firmy, przesłać pocztą lub kurierem na adres: ul. Unii Europejskiej 4, 14-260 Lubawa, lub wysłać e-mailem na adres: szklomal@szklomal.eu w terminie do dnia 29.12.2017 roku.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

szklomal@szklomal.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Truszczyński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

662 173 731

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja linii do oczyszczania wody, oraz prasy filtracyjnej - w związku z realizacją projektu:
„Wdrożenie wyników prac B+R przez firmę Piotr Truszczyński Firma Handlowo-Usługowa „Szkłomal”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 1 – Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.5 – Nowoczesne firmy
Poddziałanie 1.5.1 - Wdrożenie wyników prac B+R

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: iławski Miejscowość: Lubawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostarczenie i instalacja maszyny – linii do oczyszczania wody, oraz prasy filtracyjnej , w związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie wyników prac B+R przez firmę Piotr Truszczyński Firma Handlowo-Usługowa „Szkłomal” w celu poprawy konkurencyjności firmy na rynku krajowym i zagranicznym.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja maszyny - linii do oczyszczania wody, oraz prasy filtracyjnej.
Szczegółowa specyfikacja techniczna maszyny zawarta jest w zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia.

Kod CPV

42912300-5

Nazwa kodu CPV

Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 30-06-2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedłożenie aktualnego wydruku z KRS lub CEDIG.

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia, które stanowi załącznik nr 2 oraz wymaganych dokumentów.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają stosowną wiedzę i doświadczenie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia, które stanowi załącznik nr 2.

Potencjał techniczny

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie oświadczenia, które stanowi załącznik nr 2.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje, umiejętności oraz doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie oświadczenia, które stanowi załącznik nr 2 .

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy znajdują się w dobrej sytuacji finansowej i ekonomicznej.
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli Wykonawca:
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie oświadczenia, które stanowi załącznik nr 2.

Dodatkowe warunki

Wykonawca wypełni warunek, jeśli wykaże brak powiazań osobowych i kapitałowych pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.
Oceny tego warunku na zasadzie spełnia/ nie spełnia Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych na etapie zawierania umowy, w szczególności:
1. Zmiany jakichkolwiek rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od żadnej ze stron, takimi jak np: siła wyższa, warunki atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne mające wpływ na realizację zamówienia.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta zgodna z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym 01/12/SZK/2017
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 1
3. Oświadczenie Wykonawcy- załącznik nr 2
4. Aktualny wydruk z KRS/CEDIG.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami oceny i ich wagami:
• Cena netto – 85%
• Okres gwarancji – 10%
• Czas reakcji serwisu gwarancyjnego – 5%
L = C + D + R
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena netto”,
D – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji”,
R – punkty uzyskane w kryterium „ Czas reakcji serwisu gwarancyjnego”

Punkty za spełnienie danego kryterium oceny przyznane zostaną w następujący sposób:

a) Cena netto - C (85%) – zgodnie z następującym wzorem:

C=(C min/C bad) x 100 pkt x 85% gdzie:
C- ilośc punktów przyznanych danej ofercie
C min- najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert
C bad- cena badanej oferty

b) Okres gwarancji – D (10%) – zgodnie z następującą skalą punktową:

• Okres gwarancji 36 miesięcy – 10 pkt
• Okres gwarancji 24 miesiące – 5 pkt
• Okres gwarancji < 24 miesiące - 0 pkt

c) Czas reakcji serwisu gwarancyjnego R (5%) – zgodnie z następującą skalą punktową

• Czas reakcji serwisu gwarancyjnego 24 godziny- 5 pkt
• Czas reakcji serwisu gwarancyjnego 36 godzin- 2 pkt
• Czas reakcji serwisu gwarancyjnego 48 godzin- 0 pkt

Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną zsumowane.
Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania wynosi 100.
Zamawiający udzieli zmówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch Wykonawców, lub więcej, o miejscu na liście rankingowej zadecyduje termin (data i godzina) złożenia oferty.

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej do dnia 12.01.2018.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani droga telefoniczną lub mailową. Zamawiający, informację o wyborze najkorzystniejszej oferty umieści na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, oraz na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.szklomal.eu

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone będą podmioty, które:
1. Nie złożą wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów, poprawnie wypełnionych i podpisanych przez upoważnione do tego osoby..
2. Złożą ofertę po wyznaczonym terminie.
3. Są powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
4. Złożą ofertę, której treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PIOTR TRUSZCZYŃSKI FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SZKŁOMAL"

Adres

Żeromskiego 49

14-260 Lubawa

warmińsko-mazurskie , iławski

Numer telefonu

(89)6452070

NIP

7440008937

Tytuł projektu

Wdrożenie wyników prac B+R przez firmę PIOTR TRUSZCZYŃSKI FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SZKŁOMAL".

Numer projektu

RPWM.01.05.01-28-0005/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
Łukasz Szulwic
Ul. Wiślana 39
05-092 Łomianki
Oferta wpłynęła w dniu 05.01.2018 r.
Cena netto: 240 000 , 00 EUR
Liczba wyświetleń: 881