Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa sprzętu RTV, multimedialnego i zestawu gier i programów dla dzieci w wieku szkolnym

Data publikacji: 07.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-12-2017

Numer ogłoszenia

1073617

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zakup i dostawa:
1. Telewizory min 50 ‘’, smart WI-FI, 4K/ultra + wieszak – 7 sztuk
2. Radiomagnetofony -7 sztuk -Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Port USB, A / V Wyjście: słuchawkowe (3,5 mm),Wejście audio (3,5 mm): Tak,USB: Port USB,A / V Wyjście: słuchawkowe (3,5 mm), Wejście audio (3,5 mm): Tak, Typ ekranu: Ekran LCD z podświetleniem, Liczba wbudowanych głośników: 2, Maksymalna moc wyjściowa (RMS): 12 W, Antena FM, Pasma tunera: UKF.

3. Ekrany multimedialne – 7 sztuk, rodzaj ekranu-ścienny/sufitowy+ stojak , mechanizm rozwijania – elektryczny, wielkość-251-300, format obrazu-16:9,gwarancja min.12 m-cy
4. Rzutnik – 7 sztuk, typ matrycy-Led, Jasność 2800Ansi Lumen, Współczynnik kontrastu 1500:1, Moc Lampy 200W, gwarancja min 12 m-cy
5. PS4, do odtwarzania gier i programów, filmów edukacyjnych – 7 sztuk
6. Zestaw gier i programów dla dzieci w wieku szkolnym – 7 sztuk

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do 15 grudnia 2017 r. do godziny 11.00:
- pod adres poczty elektronicznej: koszalin@tpd24.pl;
- faksem pod numer: 94 342-36-16
- lub osobiście do siedziby Instytucji zamawiającej: ul. Piłsudskiego 11-15, 75-501 Koszalin.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

koszalin@tpd24.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bartosz Zabrocki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

94/342-56-27

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa:
Telewizory-7 sztuk
Radiomagnetofony-7 sztuk
Ekrany multimedialne-7 sztuk
Rzutnik- 7 sztuk
PS4, do odtwarzania gier i programów, filmów edukacyjnych
Zestaw gier i programów dla dzieci w wieku szkolnym- 7 sztuk

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: koszaliński Miejscowość: Koszalin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach działania RPZP 07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup i dostawę: Telewizory, Radiomagnetofony, Ekrany multimedialne, Rzutnik, PS4 do odtwarzania gier i programów, filmów edukacyjnych, zestaw gier i programów dla dzieci w wieku szkolnym.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa urządzeń: Telewizory, Radiomagnetofony, Ekrany multimedialne, Rzutnii,, PS4 do odtwarzania gier i programów, filmów edukacyjnych, zestaw gier i programów dla dzieci w wieku szkolnym o parametrach wskazanych w załączniku do niniejszego ogłoszenia.
Dopuszcza się jedynie składanie ofert na fabrycznie nowe urządzenia i ich elementy (TZN. dotychczas nieużywane).
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia przyjęto konkretne rozwiązania, w tym konkretne materiały, Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania i materiały równoważne w zakresie parametrów, funkcjonalności i jakości.

Kod CPV

32000000-3

Nazwa kodu CPV

Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji umowy: maksymalnie do 30.12.2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania ze względu na powiązanie z Beneficjentem lub jego Partnerem osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się̨ wzajemne powiązania między Beneficjentem lub jego Partnerem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub jego Partnera lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta lub jego Partnera czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Zamawiający nie formułuje szczególnych warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1) – 3) punktu 1. powyżej.

3. W każdym przypadku Wykonawca musi dysponować odpowiednią wiedzą i praktycznym doświadczeniem, zapewniającym wysoki poziom wykonania usługi, a jeżeli w tym celu wymagane są uprawnienia, w tym uprawnienia dotyczące personelu lub wymagania dotyczące sprzętu, to Wykonawca obowiązany jest do wykonania zamówienia przy użyciu osób odpowiednio uprawnionych lub sprzętu odpowiednio dopuszczonego do użytkowania. Weryfikacja spełnienia wszelkich warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 1 powyżej ,nastąpi poprzez złożenie wraz z Formularzem oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) oświadczenia o spełnianiu warunków udział w postępowaniu, którego wzór zawarty jest w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

4. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, jeżeli złoży w tym zakresie oświadczenie o treści wskazanej wzorcowo w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego: oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia, w tym o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

5. W celu zweryfikowania czy ofertę podpisała osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy Instytucja zamawiająca skorzysta z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). Możliwe jest także przedłożenia przez Wykonawcę poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę aktualnego odpisu z właściwego rejestru (w tym np.: Krajowego Rejestru Sądowego) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – w zależności od formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (a w przypadku wykonawców posiadających miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – innego dokumentu pochodzącego z rejestrów lub ewidencji występujących na terenie miejsca ich zamieszkania lub prowadzenia działalności) a nadto pełnomocnictwa do wykonania ww. jeżeli ofertę składa pełnomocnik.

Dodatkowe warunki

1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponoszą Wykonawcy.
2. Instytucja zamawiająca nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. W całkowitym koszcie należy uwzględnić wszystkie czynniki niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
4. Do czynności podejmowanych w trakcie przedmiotowego postępowania przez Instytucję zamawiającą i Wykonawców stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w Werski z dnia 05.04.2017 r. (obowiązującej na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania).
5. Instytucja zamawiająca uprzedza Wykonawców oraz wszelkie osoby biorące udział w przedmiotowym postępowaniu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń lub dokumentów w toku przedmiotowego postępowania, zarówno w ofercie, jak i w wyjaśnieniach oraz innych czynnościach.
6. Instytucja zamawiająca nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Cena winna być podana w polskich jednostkach pieniężnych (złotych polskich i groszach). Wszelkie rozliczenia z wybranym Wykonawcą w trakcie realizacji umowy dokonywane będą w polskich jednostkach pieniężnych.
7. Instytucja zamawiająca nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
8. Ogłoszenie (zapytanie) nie dotyczy wyłącznie podmiotów ekonomii społecznej.
9. Instytucja zamawiająca zastrzega, że zawarcie umowy z Wykonawcą będzie uzależnione od akceptacji kosztów. Instytucja zamawiająca informuje, że nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Bartosz Zabrocki tel. +48 94 342 56 27. Instytucja zamawiająca zastrzega, że wszelkie informacje przekazane przez ww. osobę nie mogą stanowić zmiany żadnego z wymagań niniejszego zapytania ofertowego, ani nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek twierdzeń czy zarzutów w zakresie prowadzonego postępowania.
11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Instytucja Zamawiająca wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych, bez obowiązku przeprowadzenia ich ponownej oceny.
12. Złożenie przez Wykonawcę zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Instytucję Zamawiającą i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez nią umowy.
13. Instytucja Zamawiająca zastrzega prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych, przez siebie oraz instytucje uprawnione do kontroli dokumentacji niniejszego projektu, do końca ustawowo wyznaczonego okresu archiwizacji tego typu dokumentów, tj. do 31 grudnia 2023 r.
14. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać czynności zlecane niniejszym zapytaniem ofertowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Instytucja Zamawiająca będzie kierowała się kryterium ceny (waga – 100%).

2. Ocena złożonych ofert zostanie dokonana według następujących zasad:
Cena:
CENA – 100%
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ryczałtowej ceny oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = C min/Co x 100 pkt
gdzie:
C min – cena brutto oferty najniższej,
Co - cena oferty ocenianej.
3. Ocena ofert odbędzie się w skali punktowej 0 – 100 pkt.
4. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uważana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KOSZALINIE

Adres

Marszałka Józefa Piłsudskiego 11-15

75-501 Koszalin

zachodniopomorskie , Koszalin

Numer telefonu

943425627

Fax

943425627

NIP

6691061911

Tytuł projektu

"Ogniska Rodzinne"

Numer projektu

RPZP.07.06.00-32-K103/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PHPU ZUBER, Andrzej Zuber
ul. Krakowska 29 C
50-424 Wrocław
Data wpłynięcia oferty: 15.12.2017 r.
Cena: 45.977,40 zł
Liczba wyświetleń: 496