Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Gminy Krzęcin

Data publikacji: 06.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-12-2017

Numer ogłoszenia

1073588

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Gminy Krzęcin niezbędne do realizacji projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać do dnia 14.12.2017r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
2. Oferta jest składana wyłącznie w formie pisemnej
3. Ofertę należy złożyć następująco:
1) dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania,
2) opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bezśladowym jej otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia,
3) wszelkie poprawki powinny być parafowane przez osobę uprawnioną,
4) dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną wraz z datą naniesienia poprawki,
5) oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką,
6) zmiany, w złożonej już ofercie, mogą zostać dokonane przez Wykonawcę wyłącznie przed upływem terminu składania ofert,
7) ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert,
8) zmiana oferty lub jej wycofanie następuje na takich samych zasadach, jak jej składanie
z dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”,
9) opakowanie oferty należy opisać następująco:
Nazwa i Adres Zamawiającego
Oferta – Przetarg nieograniczony na:
Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Gminy Krzęcin w ramach Projektu
„Nowoczesna Szkoła – Kompetentny Uczeń”
Część Nr …………
nie otwierać przed dniem 14.12.2017 roku, godz. 10:15
Nazwa i Adres składającego ofertę

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

urzad@krzecin.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

• w sprawach merytorycznych p. Magdalena Czarnecka • konsultant ds. zamówień publicznych – p. Ryszard Dąbrowski.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Czarnecka - 95 765 5213; Ryszard Dąbrowski - 602473471

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pomocy dydaktycznych, dostawa i montaż mebli uczniowskich i biurowych, wyposażenia pracowni fizycznej, geograficznej, chemicznej, matematycznych i biologicznej. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części : Część nr 1. Wyposażenia pracowni szkolnych w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych niezbędne do realizacji programów nauczania poprzez dostarczenie oprogramowania multimedialnego Zakres rzeczowy zamówienia dla części Nr opisany został w załączniku Nr 1a Część nr 2. Wyposażenia pracowni szkolnych do nauki fizyki, matematyki, biologii, chemii, geografii w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia Zakres rzeczowy zamówienia dla części Nr opisany został w załączniku Nr 1b Część nr 3. Wyposażenia pracowni szkolnych w biurka i krzesła, rolety p.słoneczne, słuchawki Zakres rzeczowy zamówienia dla części Nr opisany został w załączniku Nr 1c Część nr 4. Wyposażenia pracowni szkolnych w drobny sprzęt i odczynniki Zakres rzeczowy zamówienia dla części Nr opisany został w załączniku Nr 1d Wykonawca może złożyć ofertę na dowolna ilość części pod warunkiem, że każda z oferowanych części zawiera pełny zakres rzeczowy przypisany dla danej części. Część nr 5. Wyposażenia pracowni szkolnych w rolety p.słoneczne. Zakres rzeczowy zamówienia dla części Nr 5 opisany został w załączniku Nr 1e. Część nr 6. Wyposażenia pracowni szkolnych w słuchawki ( CPV : 32342100-3 ). Zakres rzeczowy zamówienia dla części Nr 6 opisany został w załączniku Nr 1f

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: choszczeński Miejscowość: Krzęcin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Gminy Krzęcin w ramach Projektu „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pomocy dydaktycznych, dostawa i montaż mebli uczniowskich i biurowych, wyposażenia pracowni fizycznej, geograficznej, chemicznej, matematycznych i biologicznej.

Część nr 1.
Wyposażenia pracowni szkolnych w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych niezbędne do realizacji programów nauczania poprzez dostarczenie oprogramowania multimedialnego
Zakres rzeczowy zamówienia dla części Nr 1 opisany został w załączniku Nr 1a
Część nr 2.
Wyposażenia pracowni szkolnych do nauki fizyki, matematyki, biologii, chemii, geografii w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia
Zakres rzeczowy zamówienia dla części Nr 2 opisany został w załączniku Nr 1b
Część nr 3.
Wyposażenia pracowni szkolnych w biurka i krzesła
Zakres rzeczowy zamówienia dla części Nr 3 opisany został w załączniku Nr 1c
Część nr 4.
Wyposażenia pracowni szkolnych w drobny sprzęt i odczynniki
Zakres rzeczowy zamówienia dla części Nr 4 opisany został w załączniku Nr 1d
Część nr 5.
Wyposażenia pracowni szkolnych w rolety p.słoneczne
Zakres rzeczowy zamówienia dla części Nr 5 opisany został w załączniku Nr 1e
Część nr 6.
Wyposażenia pracowni szkolnych w słuchawki
Zakres rzeczowy zamówienia dla części Nr 6 opisany został w załączniku Nr 1f

Kod CPV

39162100-6

Nazwa kodu CPV

Pomoce dydaktyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

39290000-1, 48190000-6, 39160000-1, 39130000-2, 39515400-9, 32342100-3

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy na realizację danej części zamówienia (Wykonawca w treści swojej oferty może zadeklarować krótszy termin wykonania danej części zamówienia).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

http://bip.krzecin.pl/zamowienia/pokaz/934

Wiedza i doświadczenie

http://bip.krzecin.pl/zamowienia/pokaz/934

Potencjał techniczny

http://bip.krzecin.pl/zamowienia/pokaz/934

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

http://bip.krzecin.pl/zamowienia/pokaz/934

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

http://bip.krzecin.pl/zamowienia/pokaz/934

Dodatkowe warunki

http://bip.krzecin.pl/zamowienia/pokaz/934

Warunki zmiany umowy

http://bip.krzecin.pl/zamowienia/pokaz/934

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
1.1 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1 – 2.
1.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 ppkt. 1, – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione zgodnie ze wskazaniem w pkt. 1.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
2. W celu potwierdzenia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, żąda się następujących dokumentów :
Dla części Nr 3 :
1) Opis wykonania stolików uczniowskich i biurek ( materiał podstawowy, wykończenia płyt, stelaże, wykończenia wąskich brzegów, siedziska – materiał siedziska i stelaża ), krzeseł uczniowskich ( materiał tapicerki, rodzaj i materiał stelaża, kolor ).
2) Zdjęcia oferowanych stolików 2 – osobowych i 1 – osobowych, biurka nauczyciela, krzesła uczniowskiego, fotela do biurka.
3) Karty techniczne słuchawek.

Zamówienia uzupełniające

Uzupełnianie dokumentów.
1) Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
2) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3) Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
4) Zamawiający będzie zobowiązany także do wezwania, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena ofert:
Złożone oferty – każda część osobno - będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów :
a) CENA wykonania zamówienia ( C ) - 60%
C = [C min / C bad] x 60
gdzie:
C - liczba punktów za cenę
C min - najniższa cena ofertowa
C bad - cena oferty badanej

b) Termin rozliczenia za wykonanie dostawy ( T ) – 20%
Termin rozliczenia za wykonanie dostawy – wykonawca oferujący najdłuższy termin zapłaty za złożoną fakturę z wykonanych dostaw otrzyma 20 pkt, a pozostałe oferty będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty z najdłuższym terminem rozliczenia, wg wzoru:
T = [T bad / T max] x 20
gdzie :
T – liczba punktów za termin rozliczenia za wykonanie usługi
T max – najdłuższy termin rozliczenia
T bad – termin rozliczenia podany w ofercie badanej
Minimalny termin rozliczenia za wystawiona fakturę z wykonanych dostaw nie może być krótszy niż 14 dni, a maksymalny termin nie może być dłuższy, jak 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.

c) Skrócenie terminu wykonania zamówienia ( S ) – 20%.
S = [S bad / S max] x 20
gdzie:
S - liczba punktów za skrócenie terminu wykonania dostawy
S max – największy termin skrócenia wykonania dostawy (liczony w dniach od daty zawarcia umowy)
S bad - termin skrócenia wykonania dostawy oferty badanej ( liczony w dniach od daty zawarcia umowy )
Zaoferowanie krótszego terminu wykonania dostawy niż 14dni od daty zawarcia umowy będzie odpowiednio premiowane. Wykonawca, który zaoferuje termin wykonania dostawy krótszy niż 14 dni otrzyma :
 20 pkt za skrócenie wykonania dostawy o 5 i więcej dni,
 10 pkt za skrócenie wykonania dostawy o 3 dni,
 5 pkt za skrócenie terminu wykonania dostawy o 1 dzień,
 0 pkt za wykonanie dostawy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
Wykonawca oferujący skrócenie terminu wykonania dostawy zobowiązany będzie do jego dotrzymania. W przypadku nie dotrzymania zaoferowanego terminu skrócenia dostawy, wykonawca zapłaci karę umowną za opóźnienie w wysokości 0,3% ceny ofertowej brutto za każdy dzień opóźnienia.
Oceną oferty będzie suma punktów uzyskana za wszystkie kryteria :
P = C + T + S
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5:
Może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA KRZĘCIN

Adres

Tylna 7

71-231 Krzęcin

zachodniopomorskie , choszczeński

Numer telefonu

95 765 52 13

Fax

95 765 52 13

NIP

5941528641

Tytuł projektu

Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń

Numer projektu

RPZP.08.02.00-32-K002/17-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 300