Strona główna
Logo unii europejskiej

Rozbudowa otoczenia technologicznego budowanej linii prototypowej do azotowania w plazmie wzbudzanej indukcyjnie

Data publikacji: 06.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-01-2018

Numer ogłoszenia

1073383

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Wydłużenie terminu składania ofert do 05.01.2018

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Zemat Technology Group Sp. z o.o.
Ul. Brukowa 26, 91-341 Łódź

1. Termin składania ofert upływa w piątek 05.01.2018, o godzinie 10.00.
2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania:
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w środę 05.01.2018, o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.
7. Oferta musi być sporządzona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
8. Dokumenty, w tym oświadczenia, sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
10. Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w zapieczętowanej kopercie opatrzonej:
- danymi wykonawcy (nazwa i adres lub pieczęć firmowa Wykonawcy),
- napisem: „Oferta na rozbudowę otoczenia technologicznego budowanej linii prototypowej do azotowania w plazmie wzbudzanej indukcyjnie” oraz „Nie otwierać przed 05.01.2018 r. godz. 10:15”
11.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania.
12.Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zmawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
13.Odpowiedzi zostaną upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego www.zemat.com
14. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Witold Krotewicz
e-mail: w.krotewicz@zemat.com tel. 605 940 090

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Witold Krotewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

605 940 090

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy otoczenia technologicznego budowanej linii prototypowej do azotowania w plazmie wzbudzanej indukcyjnie, w szczególności:
- zaprojektowanie szczegółowych rozwiązań technicznych układów zasilających,
- dobór osprzętu uwzględniający warunki lokalowe i instalacyjne hali technologicznej,
- wykonanie instalacji wraz z pomiarami i dokumentacją powykonawczą,
Szczegółowy zakres prac określa załącznik 5 i 5a.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest rozbudowa otoczenia technologicznego budowanej linii prototypowej do azotowania w plazmie wzbudzanej indukcyjnie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa otoczenia technologicznego budowanej linii prototypowej do azotowania w plazmie wzbudzanej indukcyjnie. Szczegółowy przedmiot zamówienia opisany jest w zał. 5 i 5.a.

Kod CPV

45351000-2

Nazwa kodu CPV

Mechaniczne instalacje inżynieryjne

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Maksymalny termin realizacji zamówienia - 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria:
Cena 60%
Termin wykonania 20%
Gwarancja 20%

Kryterium cena obliczana jest wg wzoru:
A= (Cmin/Cn) x 60
gdzie: Cmin – cena najniższa, Cn – cena z badanej oferty
Kryterium - termin realizacji
Maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamówienia to 6 tygodni od dnia zawarcia umowy. Ocena będzie dokonywana wg poniższego wzoru:
B= (Tmin/Tn) x 20
gdzie: Tmin – najkrótszy termin realizacji, Tn – termin z badanej oferty (nie dłuższy niż 6 tygodni).
Kryterium - gwarancja
Minimalny dopuszczalny okres gwarancji to 24 miesiące. Ocena będzie dokonywana wg poniższego wzoru:
C= (Gn/Gmax) x 20
gdzie: Gn – okres gwarancji z badanej oferty, Gmax – maksymalny okres udzielonej gwarancji.

Maksymalny okres gwarancji podlegający ocenie to 5 lat. Wskazanie okresu gwarancji powyżej 5 lat nie będzie skutkowało przyznaniem dodatkowych punktów.

Spośród wszystkich ważnych ofert złożonych przez Wykonawców w postępowaniu za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta o najwyższej wartości wszystkich kryteriów (A+B+C).

Wykluczenia

INFORMACJA O PODSTAWIE DO WYKLUCZENIA

Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZEMAT TECHNOLOGY GROUP SP. Z O.O.

Adres

Brukowa 26

91-341 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

605940090

NIP

6581040598

Tytuł projektu

Opracowanie technologii azotowania części maszyn i narzędzi w plazmie wzbudzanej indukcyjnie wraz z urządzeniem do jej realizacji.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0088/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Firma Budowlana Andrzej Stępień – A.S.BUD
90-021 Łódź, ul. Tuwima 40 m.46
NIP: 773-184-49-05; REGON: 100718705

Data wpływu oferty: 05.01.2018
Cena: 98 101,11 PLN netto
Liczba wyświetleń: 548