Strona główna
Logo unii europejskiej

Działania psychologiczno-motywacyjne grupowe oraz zapewnienie wyżywienia na zajęciach.

Data publikacji: 05.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-12-2017

Numer ogłoszenia

1073189

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Zapytanie ofertowe (część opisowa i część ofertowa jako integralna część oferty) wraz
z wszystkimi wymaganymi załącznikami (strony ponumerowane i zaparafowane) powinno być umieszczone w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Oferta złożona
w postępowaniu dotyczącym realizacji wsparcia w projekcie „Od aktywizacji do godnego zatrudnienia”. Nie otwierać przed dniem 13.12.2017 r., godz. 09:00”.
Zapytanie ofertowe należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście (w godz. roboczych, tj. 8:30 – 16:00) na adres Zamawiającego: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki, ul. Piękna 56a/3, 50-506 Wrocław - do dnia 13.12.2017 r., godz. 09:00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sylwia Oślizło. Pytania w kwestii merytorycznej można kierować pod adresem e-mail: biuro@sawg.pl. Pytania można kierować w terminie do 12.12.2017 r. do godz. 09:00.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Część I. Działania psychologiczno-motywacyjne dla 150UP:
a) Grupowe poradnictwo psychologiczne (10 h/1 gr., liczba gr.: 15). Liczba spotkań dla grupy:
2 x 5 h/1 spotkanie (1 h = 60 min). Tematyka: pomoc Uczestnikom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie przez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, zmniejszenie poczucia lęku, nauka asertywności, wzmocnienie własnych atutów w poszukiwaniu pracy, udzielanie informacji, wskazówek i pomocy
w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,
b) Grupy wsparcia (10 h/1 gr., liczba gr.: 15). Liczba spotkań dla grupy: 2 x 5 h/1 spotkanie (1 h = 60 min). Tematyka: przełamywanie samotności dzięki kontaktowi z osobami będącymi w podobnej sytuacji oraz uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących danego problemu pozwalające spojrzeć na niego z innej strony lub znaleźć jego rozwiązanie. Wzmocnienie poczucia własnej wartości
i zapobieganie poczuciu izolacji społecznej, pomoc w zwalczaniu bezradności, zwiększenie świadomości UP na swój temat, na temat własnych pragnień, dążeń, celów, a także uzyskanie nowych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, zdrowotnych, które zaburzają funkcjonowanie w życiu codziennym,
c) Treningi kompetencji i umiejętności społecznych (10 h/1 gr., liczba gr.: 15). Liczba spotkań dla grupy: 2 x 5 h/1 spotkanie (1 h = 60 min). Tematyka: budowanie poczucia własnej wartości, nauczenie się podstawowych zasad komunikacji interpersonalnej, budowanie pozytywnego obrazu siebie oraz motywacji do podejmowania nowych zadań, poznanie modeli negocjacji partnerskich; radzenie sobie z krytyką; wykorzystanie umiejętności negocjacyjnych i mediacyjnych w realnych sytuacjach osobistych, społecznych i zawodowych.

Osoba zaangażowana w realizację ww. zajęć musi spełniać następujące wymagania – wykształcenie wyższe kierunkowe (psycholog), min. dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach realizacji zajęć, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1. Przeprowadzenia zajęć dla wskazanych uczestników zgodnie z ustalonym programem
i harmonogramem,
2. Stosowania się do szczegółowego programu zajęć i materiałów dydaktycznych przekazanych przez Zamawiającego do realizacji,
3. Wypełnianie kart pracy po każdych zajęciach,
4. Prowadzenie list obecności i dzienników,
5. Prowadzenia poprawnej dokumentacji świadczenia usługi i terminowego przekazywania jej Zamawiającemu,
6. Wykonywania dodatkowych czynności administracyjnych związanych z prowadzeniem zajęć,
w tym: rozprowadzania wśród Uczestników materiałów przekazanych przez Zamawiającego, zbierania od Uczestników dokumentów uprawniających do uczestnictwa w zajęciach (zaświadczeń i/lub oświadczeń), oznaczenia materiałów szkoleniowych, sal oraz budynków, w których będą prowadzone zajęcia zgodnie z wymaganiami zamawiającego, oznaczania materiałów dydaktycznych zgodnie z zasadami wskazanymi przez Zamawiającego, ustawiania stolików i krzesełek w sali.

Część II. Wyżywienie podczas zajęć grupowych z psychologiem:
a) Wyżywienie „przerwa kawowa” dla 150UP podczas grupowego poradnictwa psychologicznego (2 spotkania/1 UP, łącznie 300 osobodni),
b) Wyżywienie „przerwa kawowa” dla 150UP podczas grup wsparcia (2 spotkania/1 UP, łącznie 300 osobodni),
c) Wyżywienie „przerwa kawowa” dla 150UP podczas treningów kompetencji i umiejętności społecznych (2 spotkania/1 UP, łącznie 300 osobodni).

Wykonawca zapewni podczas przerw kawowych każdego dnia następujący asortyment: kawa, herbata (co najmniej 2 rodzaje herbat w torebkach), śmietanka do kawy, cytryna, cukier, woda mineralna gazowana i niegazowana bez ograniczeń, co najmniej 2 rodzaje ciastek (po 5 szt. z rodzaju na osobę), 1 kawałek ciasta dla każdego Uczestnika (min. 100 g), dostęp do wrzątku (warnik lub ekspres). Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia naczyń jednorazowych (kubki/filiżanki, łyżeczki, mieszadełka, talerze, serwetki itp.). Poczęstunek podczas przerw kawowych serwowany powinien być w formie szwedzkiego stołu.

W ramach realizacji części dotyczącej zapewnienia przerw kawowych, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1. Przygotowania, dowozu i podania wymaganych produktów do miejsca i sali, w której będzie odbywało się spotkanie,
2. Świadczenie usług wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych,
3. Przestrzeganie przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowania artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia tj. Dz.U. z 2015 roku poz. 594 z późn. zm.),
4. Estetycznego podania produktów,
5. Dostarczenia produktów najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem spotkania, na miejsce wskazane przez Zamawiającego,
6. Zebrania naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych po zakończeniu spotkań.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Miejscowość: Powiaty: białogardzki, koszaliński (z m. Koszalin), świdwiński, szczecinecki.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Opis w załączniku.

Przedmiot zamówienia

Opis w załączniku.

Kod CPV

85121270-6

Nazwa kodu CPV

Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Opis w załączniku.

Harmonogram realizacji zamówienia

Od 12.2017 do maksymalnie 06.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis w załączniku.

Wiedza i doświadczenie

Opis w załączniku.

Potencjał techniczny

Opis w załączniku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis w załączniku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis w załączniku.

Dodatkowe warunki

Opis w załączniku.

Warunki zmiany umowy

Opis w załączniku.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Opis w załączniku.

Zamówienia uzupełniające

Opis w załączniku.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami dla części 1:

1. Kryterium 70% cena:
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 70
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert, C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70.

2. Kryterium 30% doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia:
Przez doświadczenie Wykonawcy rozumie się łączną liczbę zrealizowanych godzin zajęć/wsparcia wskazanego w szczegółowym opisie zamówienia lub równoważnego, tj. warsztatów, seminariów itd. przez osobę wyznaczoną do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu właściwe dokumenty potwierdzające spełnienie tego warunku (m.in. referencje, kopie umów o pracę/umów cywilno-prawnych, świadectwa pracy itp. oraz dyplom potwierdzający wymagane wykształcenie i dokumenty potwierdzające min. dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).
Punkty przyznawane za kryterium doświadczenie będą liczone wg następującego wzoru:
D = (Db : Dmax) x 30
gdzie:
D – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Db – doświadczenie (liczba godzin) obliczone badanej oferty,
Dmax – maksymalne doświadczenie (liczba godzin) spośród ważnych ofert.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie wynosi 30.
Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami dla części 2:

1. Kryterium 100% cena:
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 100
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert, C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100.

Ocenie podlega również spełnianie kryterium klauzuli społecznej. Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów decyduje spełnianie kryterium klauzuli społecznej. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

Wykluczenia

Opis w załączniku.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA GREEN EUROPE

Adres

pl. Wolności 5

78-200 Białogard

zachodniopomorskie , białogardzki

Numer telefonu

602778315

Fax

943110131

NIP

6722082045

Tytuł projektu

Od aktywizacji do godnego zatrudnienia

Numer projektu

RPZP.07.01.00-32-K508/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Zamawiający: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki z siedzibą we Wrocławiu.
2. Przedmiot zamówienia: Zajęcia z psychologiem i poradnictwo zawodowe.
3. W dniu 05.12.2017 r. przekazano zapytanie ofertowe o poszukiwaniu przez Zamawiającego Wykonawcy, który wykona przedmiot zamówienia określony w zapytaniu ofertowym. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na portalu Baza Konkurencyjności pod numerem 1073189.
4. Do dnia upływu terminu składania ofert tj. do 13.12.2017 r. do godz. 09:00 wpłynęła 1 oferta dotycząca zapytania ofertowego:
1) VENZA Kamil Szafrański z siedzibą w Kątach Wrocławskich; spełniono wszystkie kryteria formalno-merytoryczne, ofertę zakwalifikowano do procedury wyboru; oferta dostarczona osobiście w dniu 06.12.2017 r. o godz. 12:30; oferta złożona w ramach części 1 i 2; punkty otrzymane w ramach części 1: cena – 70; doświadczenie – 30, oferowana cena – 90,00 zł brutto za godzinę; punkty otrzymane w ramach części 2: cena – 100, oferowana cena – 17,50 zł brutto za osobodzień;
5. W oparciu o kryteria określone w zapytaniu ofertowym, jak również przestrzegając zasady jawności
i przejrzystości dokonano wyboru potencjalnego wykonawcy do realizacji zamówienia.
6. Do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano podmiot VENZA Kamil Szafrański z siedzibą w Kątach Wrocławskich.
7. Podmiot złożył ofertę cenową w wysokości przewyższającej kwotę przeznaczoną na realizację zlecenia
w budżecie Zamawiającego w obrębie części 2. Zamawiający informuje, że dysponuje budżetem na realizację przedmiotu zamówienia w obrębie części 2 w wysokości 15,00 zł brutto za osobodzień. Podmiot VENZA KAMIL SZAFRAŃSKI z siedzibą w Kątach Wrocławskich wyraził zgodę na obniżenie wynagrodzenia w obrębie części 2 do kwoty zgodnej z budżetem projektu i został w konsekwencji wezwany do podpisania umowy w tej kwocie.
Liczba wyświetleń: 348