Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAKUP DRUKARKI WIELOFUNKCYJNEJ

Data publikacji: 04.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-12-2017

Numer ogłoszenia

1072760

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA
ZAKUP DRUKARKI WIELOFUNKCYJNEJ
REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU
POIR.02.01.00-00-0054/15

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:
Żabów 76b; 74-200 Pyrzyce;
lub pocztą elektroniczną na adres :
agnieszka.siwek@europasystems.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

agnieszka.siwek@europasystems.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Szlendak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(91) 5790350

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa drukarki wielofunkcyjnej wg specyfikacji stanowiącej załącznik nr 4 zapytania ofertowego

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: pyrzycki Miejscowość: Żabów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa drukarki wielofunkcyjnej wg specyfikacji stanowiącej załącznik nr 4 zapytania ofertowego

Przedmiot zamówienia

Dostawa drukarki wielofunkcyjnej wg specyfikacji stanowiącej załącznik nr 4 zapytania ofertowego

Kod CPV

30232100-5

Nazwa kodu CPV

Drukarki i plotery

Harmonogram realizacji zamówienia

3 tygodnie od momentu złożenia zamówienia

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny zawartej umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia. Dopuszcza możliwość wprowadzenia drobnych zmian w zakresie zamówienia nie mających wpływu na wartość zawartej umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

2. Lista realizacji identycznych lub podobnych przedmiotów zamówienia z ostatnich 12 miesięcy.

3. Wypełnione dokumenty załączone do zapytania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena; Od 0 do 75; Stosunek ceny najniższej do ceny badanej oferty mnożony przez 75
2. Gwarancja; Od 0 do 25; Stosunek okresu gwarancji w badanej ofercie do okresu gwarancji w ofercie z najdłuższą gwarancją mnożony przez 25

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym:

Przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami uposażonymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

EUROPA SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

723601606

NIP

8531518455

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego celem prowadzenia prac badawczych

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0054/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

KOPIARECZKA.PL
ul. Brązowa 86/2U
70-781 Szczecin
data wpłynięcia oferty 12-12-2017
cena netto 13 980 pln
Liczba wyświetleń: 262