Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAKUP PLOTERA A0

Data publikacji: 04.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-12-2017

Numer ogłoszenia

1072751

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA
ZAKUP PLOTERA A0
REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU
POIR.02.01.00-00-0054/15

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:
Żabów 76b; 74-200 Pyrzyce
lub pocztą elektroniczną na adres :
agnieszka.siwek@europasystems.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

agnieszka.siwek@europasystems.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

JAROSŁAW SZULGO / MARCIN MAJEWSKI

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(91) 5790350 wew. 355 / 326

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Ploter A0,
Minimalna konfiguracja urządzenia:
Technologia druku - 5 zintegrowanych kolorów
Gwarantowana minimalna szerokość linii - 0,02 mm
Precyzja linii - +/- 0,1% lub mniej
Rozdzielczość drukowania - 2400 x 1200 dpi
Bufor w pamięci RAM - 256 MB
Pojemność pojedynczego zbiornika atramentu - 200ml
Prędkość druku A0, jakość ekonomiczna - poniżej 1 minuty
Prędkość druku A0, jakość standardowa - poniżej 1,5 minuty
Długość drukowania z rolki - 205mm - 15m
Szerokość drukowania bez marginesów z rolki - A3, A2, A2+, B2, A1, B1, A0
Metoda podawania papieru - jedna rola, ładowanie z góry, odbiór z przodu
Interfejs komunikacyjny - Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX
Certyfikat Energy Star - Tak
Emisja akustyczna podczas pracy - około 48 dB (ISO DP 7779)
Kod CPV: 30232140-7

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt biurowy

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: pyrzycki Miejscowość: Żabów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup plotera A0

Przedmiot zamówienia

Minimalna konfiguracja urządzenia:
Technologia druku - 5 zintegrowanych kolorów
Gwarantowana minimalna szerokość linii - 0,02 mm
Precyzja linii - +/- 0,1% lub mniej
Rozdzielczość drukowania - 2400 x 1200 dpi
Bufor w pamięci RAM - 256 MB
Pojemność pojedynczego zbiornika atramentu - 200ml
Prędkość druku A0, jakość ekonomiczna - poniżej 1 minuty
Prędkość druku A0, jakość standardowa - poniżej 1,5 minuty
Długość drukowania z rolki - 205mm - 15m
Szerokość drukowania bez marginesów z rolki - A3, A2, A2+, B2, A1, B1, A0
Metoda podawania papieru - jedna rola, ładowanie z góry, odbiór z przodu
Interfejs komunikacyjny - Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX
Certyfikat Energy Star - Tak
Emisja akustyczna podczas pracy - około 48 dB (ISO DP 7779)

Kod CPV

30232140-7

Nazwa kodu CPV

Plotery

Harmonogram realizacji zamówienia

3 tygodnie od momentu złożenia zamówienia

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny zawartej umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia. Dopuszcza możliwość wprowadzenia drobnych zmian w zakresie zamówienia nie mających wpływu na wartość zawartej umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

2. Lista realizacji identycznych lub podobnych przedmiotów zamówienia z ostatnich 12 miesięcy.

3. Wypełnione dokumenty załączone do zapytania

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena; Od 0 do 75; Stosunek ceny najniższej do ceny badanej oferty mnożony przez 75
2. Gwarancja; Od 0 do 25; Stosunek okresu gwarancji w badanej ofercie do okresu gwarancji w ofercie z najdłuższą gwarancją mnożony przez 25

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym:

Przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami uposażonymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

EUROPA SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

723601606

NIP

8531518455

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego celem prowadzenia prac badawczych

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0054/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ABC DIGITAL
ul. Wilków Morskich 2
71-063 Szczecin
data wpłynięcia 11-12-2017r; 9 600 pln
Liczba wyświetleń: 378