Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup dedykowanego systemu informatycznego składającego się z 12 modułów

Data publikacji: 01.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-01-2018

Numer ogłoszenia

1072563

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Treść dodana dn. 01.12.2017r.:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.01.2018 o godz. 10:00 w biurze handlowym firmy Tempus Telecom Wojciech Winkel pod adresem:
ul. Marcelińska 92
60-324 Poznań

Miejsce i sposób składania ofert

a) pocztą, listem poleconym, kurierem lub osobiście na adres firmy: Tempus Telecom Wojciech Winkel, ul. Kujawska 8/52, 70-425 Szczecin (oferta powinna zostać złożona w zamkniętej, nienaruszonej kopercie z dopiskiem „Oferta cenowa dla Zapytania ofertowego nr 1/2017”)

b) drogą mailową na wskazany adres do kontaktu tj.: w.winkel@tempus.net.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

w.winkel@tempus.net.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Winkel

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601872101

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W ramach projektu planowana jest realizacja dedykowanego systemu informatycznego składającego się z 12 modułów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Stworzenie platformy telekomunikacyjnej w modelu SaaS, integrującej (z poziomu platformy głosowej) usługi stacjonarne i usługi mobilne (GSM) oraz narzędzia CRM (służące w głównej mierze do obsługi i zarządzania bazą klientów / kontrahentów) i aplikacji (na systemy operacyjne PC i urządzeń mobilnych).

Przedmiot zamówienia

W ramach projektu planowana jest realizacja dedykowanego systemu informatycznego składającego się z 12 modułów. Moduły będą realizowane w terminie wymienionym poniżej:
Termin realizacji całego systemu informatycznego: do 30.09.2018r

Lp. Nazwa modułu Ilość w szt. ETAP Termin realizacji
1. Moduł VOIP 1 I do 30.09.2018
2. Moduł GSM 1 I do 30.09.2018
3. Aplikacje do połączeń telefonicznych poprzez komputery osobiste oraz urządzenia mobilne 1 I do 30.09.2018
4. Moduł CRM 1 I do 30.09.2018
5. Moduł VPBX 1 I do 30.09.2018
6. Moduł bezpieczeństwa 1 I do 30.09.2018
7. Moduł bilingów 1 I do 30.09.2018
8. Moduł obsługi głosowej 1 I do 30.09.2018
9. Moduł IVR 1 I do 30.09.2018
10. Call Center 1 I do 30.09.2018
11. Wirtualny FAX 1 I do 30.09.2018
12. Telekonferencja 1 I do 30.09.2018

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kod CPV

72260000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie oprogramowania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji całego systemu informatycznego: do 30.09.2018r

Lp. Nazwa modułu Ilość w szt. ETAP Termin realizacji
1. Moduł VOIP 1 I do 30.09.2018
2. Moduł GSM 1 I do 30.09.2018
3. Aplikacje do połączeń telefonicznych poprzez komputery osobiste oraz urządzenia mobilne 1 I do 30.09.2018
4. Moduł CRM 1 I do 30.09.2018
5. Moduł VPBX 1 I do 30.09.2018
6. Moduł bezpieczeństwa 1 I do 30.09.2018
7. Moduł bilingów 1 I do 30.09.2018
8. Moduł obsługi głosowej 1 I do 30.09.2018
9. Moduł IVR 1 I do 30.09.2018
10. Call Center 1 I do 30.09.2018
11. Wirtualny FAX 1 I do 30.09.2018
12. Telekonferencja 1 I do 30.09.2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny

Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.

Dodatkowe warunki

a) Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
b) Wpłata wymaganego Wadium. Szczegółowy opis zawiera zawiera załącznik do zapytania ofertowego (pkt. 9)

Warunki zmiany umowy

a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
b) Dopuszcza się zmianę terminów poszczególnych etapów dostawy przedmiotu zapytania ofertowego (w tym także każdego z modułów mieszczącego się w danym etapie), a także terminu dostawy całości przedmiotu zapytania ofertowego wyłącznie za wyraźną zgodą Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) oświadczenie braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego)
b) oświadczenie o treści (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego):
1. Oświadczam, że:
a) jestem uprawniony do wykonywania działalności i czynności w zakresie, w jakim ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania zamówienia,
c) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie zalegam z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
2. Zrealizuję zamówienie w ustalonym terminie.

Zamówienia uzupełniające

Brak.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN będą przyznawane wg następującej formuły:


C min
C n = ----------------- x 100 x 60%
C r

C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
C n – ilość punktów przyznana ofercie

Punkty w ramach kryterium okres gwarancji w miesiącach (umownie okres gwarancji będzie liczony od dnia wystawienia ostatniej faktury) będą przyznawane wg następującej formuły:

G r
G n = ----------------- x 100 x 20%
G max
G r – okres gwarancji oferty rozpatrywanej
G max – okres gwarancji maksymalnej w zbiorze
G n – ilość punktów przyznana ofercie

Punkty w ramach kryterium okres wsparcia technicznego w miesiącach (umownie okres wsparcia technicznego będzie liczony od dnia wystawienia ostatniej faktury) będą przyznawane wg następującej formuły:

WT r
WT n = ----------------- x 100 x 20%
WT max
WT r – okres wsparcia technicznego oferty rozpatrywanej
WT max – okres wsparcia technicznego maksymalnego w zbiorze
WT n – ilość punktów przyznana ofercie

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które:
a) są powiązane osobowo lub kapitałowo z firmą Tempus Telecom Wojciech Winkel. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między firmą Tempus Telecom Wojciech Winkel lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy Tempus Telecom Wojciech Winkel lub osobami wykonującymi w imieniu firmy Tempus Telecom Wojciech Winkel czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TEMPUS TELECOM WOJCIECH WINKEL

Adres

Kujawska 8/52

70-425 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

504 400 990

Fax

61846 52 15

NIP

8511485149

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firm Tempus Telecom poprzez wprowadzenie do oferty nowej usługi

Numer projektu

RPZP.01.05.00-32-0089/17-00

Inne źródła finansowania

Brak.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ITEL Przemysław Mikulski
ul. Świerkowa 7
62-090 Rostworowo

Data wpłynięcia oferty: 15.01.2018, godz: 14:43

Cena: 1 821 000,00zł netto
Cena po negocjacjach: 1 772 000,00zł netto
Liczba wyświetleń: 724