Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup sprzętu elektronicznego (w tym urządzeń TIK) do Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie

Data publikacji: 30.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-12-2017

Numer ogłoszenia

1072198

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zespół Szkół Publicznych w Golczewie zaprasza do złożenia oferty w ramach projektu „ Dobra Edukacja” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.
Łączna szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty do 30 000 euro w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) i przekracza 50 tysięcy złotych netto.
I. Nabywca:
Gmina Golczewo
Ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
NIP: 9860157036
Odbiorca
Zespół Szkół Publicznych w Golczewie
Ul. Szkolna 2
72-410 Golczewo
e-mail: szkola@szkola.golczewo.pl

Miejsce i sposób składania ofert

W związku ze zmianą w zapytaniu przedłużony zostaje termin składania ofert do 14 grudnia 2017 do godz. 12:00
Link do treści pisma poniżej:
http://bip.szkola.golczewo.pl/strony/64.dhtml
Oferty wypełnione zgodnie ze wzorem - załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia należy umieścić w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym Wykonawcy i dopiskiem:
„Oferta na zakup pomocy TIK ” nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 11.12.2017 r. godz. 12:00.
Oferty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie ul. Szkolna 2 7-410 Golczewo w terminie do dnia 11.12.2017 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2017 r. o godz. 12:10. Oferty, które wpłyną do Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną zwrócone oferentom bez ich otwierania.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Daniel Urbanowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

91 32 16 982

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem jest dostawa:
- rzutnik multimedialny
- ekran do rzutnika multimedialnego
- aparat cyfrowy
- laptopy
- urządzenia wielofunkcyjne
- tablice multimedialne
- szafa do przechowywania laptopów
- tablety
- urządzenie do przechowywania i ładowania tabletów

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: kamieński Miejscowość: Golczewo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór dostawcy sprzętu elektronicznego w tym TIK niezbędnego do realizacji projektu "Dobra Edukacja"

Przedmiot zamówienia

Zmiana w opisie przedmiotu zamówienia dotyczący pamięci operacyjnej laptopów.
Link do zmiany poniżej
http://bip.szkola.golczewo.pl/strony/64.dhtml

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3

Kod CPV

30213100-6

Nazwa kodu CPV

Komputery przenośne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

30213100-6 Komputery przenośne
30213000-5 Komputery osobiste
30237200-1 Akcesoria komputerowe
38652100-1 Projektory
32322000-6 Urządzenia multimedialne
30195000-2 Tablice
32322000-6 Urządzenia multimedialne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji dostawy jest także kryterium oceny oferty

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędną do wykonania zamówienia;
c) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia
d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
2. Nie podlegają wykluczeniu zgodnie z Wytycznymi – tj. nie są osobowo lub kapitałowo powiązani z Zamawiającym.
Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Ocena spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty, w tym oświadczenia, złożone w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia / nie spełnia.
3. Oferty Oferentów, którzy nie spełniają łącznie powyższych warunków zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.

Dodatkowe warunki

Załączniki dodatkowo do pobrania ze strony:
http://bip.szkola.golczewo.pl/strony/64.dhtml

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. Formularz oferty - zał. nr 1 do Zapytania ofertowego;
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 4 do Zapytania ofertowego;
3. Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia - zał. nr 5 do Zapytania ofertowego;
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej lub KRS, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Oświadczenie (na formularzu oferty) o przyjęciu treści wzoru umowy – zał. nr 1 do Zapytania ofertowego.
6. Pełnomocnictwo - jeżeli Wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika.
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów:
Kryterium I:
Cena całości zamówienia – 60%
cena najniższa – 60 punktów
ilość punktów = (cena najniższa / cena badanej oferty) x 100 x 60%
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów w kryterium, tj. 60
Pozostałe oferty otrzymają od 1-60 pkt. odpowiednio proporcjonalnie do pozycji oferty w ramach badanego kryterium.
Kryterium II:
Gwarancja - 20%
Przyjmuje się, że punkty w kryterium gwarancja będą przyznawane następująco:
Lp. Okres udzielonej gwarancji Ilość punktów
1 36 miesięcy i więcej 20
2 13 - 24 miesięcy 10
3 12 miesięcy 0
Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium "gwarancja" wynosi: 20pkt.
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy.
Kryterium III:
Termin realizacji:
Termin realizacji – 20% - termin realizacji liczony jest od dnia podpisania umowy.
Lp. Termin wykonania zamówienia Ilość punktów
1 1 - 7 dni 20
2 8 - 14 dni 10
3 12 miesięcy 0

Termin najkrótszy – 20 punktów

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA GOLCZEWO

Adres

Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

zachodniopomorskie , kamieński

Numer telefonu

(91) 38 60 127

Fax

(91) 38 60 123

NIP

9860157036

Tytuł projektu

Dobra edukacja

Numer projektu

RPZP.08.02.00-32-K021/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

ZSP.III.DU.330/EFS/8.2/2/17
Informacja o unieważnieniu postępowania

Zamawiający informuje, że z powodu błędu leżącego po stronie Zamawiającego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup sprzętu elektronicznego (w tym urządzeń TIK) do Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie” (Ogłoszenie Baza Konkurencyjności nr 1072198 z dnia 2017-11-30 r.) zostaje unieważnione.
Zamawiający omyłkowo w formularzu cenowym nie zamieścił pola do wpisania terminu realizacji oraz okresu gwarancji w związku z powyższym nie ma możliwości przyznania punktacji w części złożonych ofertach, w związku z tym unieważnia postępowanie.
Liczba wyświetleń: 510