Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pn. „Budowa CBR celem zrealizowania prac B+R umożliwiających wdrożenie do działalności gospodarczej innowacyjnych rozwiązań produktowych w obszarze IT"

Data publikacji: 30.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-12-2017

Numer ogłoszenia

1072179

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego tj. Towarzystwo Handlowe ALPLAST Sp. z o.o. Sp. k., ul. Śliwkowa 1, Niekanin 78-100 Kołobrzeg, Sekretariat
Sposób składania ofert: wersja papierowa, osobiście w siedzibie firmy, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Budowa Centrum B+R”
Termin składania ofert: do dnia 15.12.2017 r. do godz. 12.00
Nie będą rozpatrywane oferty:
- niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia,
- częściowe, wariantowe,
- złożone przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu,
- złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu,
- złożone po terminie przyjmowania ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maciej Bąk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

94 352 32 99

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są kompleksowe roboty budowlane w zakresie wybudowania Centrum Badawczo-Rozwojowego na działce zlokalizowanej w Niekaninie gm. Kołobrzeg dz. nr 79/4 wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w/w obiektu budowlanego.
Zakres robót budowlanych:
1. Roboty przygotowawcze i ziemne
2. Fundamenty
3. Ściany konstrukcyjne parteru
4. Strop i schody żelbetonowe
5. Przyłącza na terenie działki
6. Przyłącze elektryczne i teletechniczne na terenie działki
7. Ściany konstrukcyjne piętra
8. Konstrukcja i pokrycie dachu
9. Ścianki działowe
10. Stolarka okienna
11. Stolarka drzwiowa, bramy
12. Podłoża pod posadzki
13. Instalacje elektryczne i teletechniczne
14. Tynki, sufity podwieszane
15. Elewacja
16. Instalacje sanitarne
17. Technologia kotłowni
18. Podłogi i posadzki
19. Tynki, okładziny ścian, malowanie
20. Parkingi, chodniki, wjazd na posesję
21. Ogrodzenie terenu
22. Zagospodarowanie terenu

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: kołobrzeski Miejscowość: Niekanin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, niezbędnego do realizacji projektu "Budowa CBR celem zrealizowania prac B+R umożliwiających wdrożenie do działalności gospodarczej innowacyjnych rozwiązań produktowych w obszarze IT". Projekt współfinansowany jest ze środków RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Działanie 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są kompleksowe roboty budowlane w zakresie wybudowania Centrum Badawczo-Rozwojowego na działce zlokalizowanej w Niekaninie gm. Kołobrzeg dz. nr 79/4 wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w/w obiektu budowlanego.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.06.2018 r. (z ewentualną możliwością przesunięcia terminu o 3 miesiące tj. do dnia 14.09.2018 r. w przypadku uzyskania zgody od Instytucji Zarządzającej RPO WZ)

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium ceny (C) - waga 85
2. Kryterium gwarancji (G) - waga 15

Sposób wyliczenia punktacji:

C=(Cmin/Cof)x85,
gdzie: Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,
Cof – cena danej oferty

G=(Gof/Gmax)x15,
gdzie: Gmax – najdłuższy termin udzielonej gwarancji spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,
Gof – proponowany w danej ofercie termin udzielonej gwarancji

Ilość punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór
S = C + G,
gdzie: S - suma punktów uzyskanych przez daną ofertę,
C – ilość punktów za cenę uzyskanych przez daną ofertę,
G – ilość punktów za termin gwarancji uzyskanych przez daną ofertę.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, czyli taką, która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone powyżej kryteria.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, o zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Rozumie się przez to wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TOWARZYSTWO HANDLOWE "ALPLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Śliwkowa 1

78-100 Niekanin

zachodniopomorskie , kołobrzeski

Numer telefonu

94 354 40 88

Fax

94 354 41 44

NIP

6710012263

Tytuł projektu

Budowa CBR celem zrealizowania prac B+R umożliwiających wdrożenie do działalności gospodarczej innowacyjnych rozwiązań produktowych w obszarze IT

Numer projektu

RPZP.01.02.00-32-0011/16-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zakład Ogólnobudowlany „Prima” Zenek Bednarek
ul. Słowików 7, 75-819 Koszalin
Oferta wpłynęła dnia 15.12.2017 r. o godz. 11.10
Oferowana cena: 1 837 398,37 zł (netto), oferowany okres gwarancji: 36 miesięcy.
Liczba wyświetleń: 777