Strona główna
Logo unii europejskiej

Dot. wykonania prac budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji Społecznej” nr projektu - RPZP.09.02.00-32-0008/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna

Data publikacji: 29.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-12-2017

Numer ogłoszenia

1071935

Status ogłoszenia

Anulowane

Treść ogłoszenia została zmieniona

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych na potrzeby realizacji projektu pn. „Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji Społecznej” nr projektu - RPZP.09.02.00-32-0008/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna. Zamawiający posiada projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę decyzja nr BOŚ/488/2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku.
W zakres projektu budowlanego, który jest podstawą do przygotowania oferty wchodzą następujące projekty:
- Architektura i konstrukcja w tym:
- Projekt branży sanitarnej
- Projekt branży elektrycznej

Miejsce i sposób składania ofert

1. Miejsce składania ofert: Centralny Ośrodek Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe, ul. Mickiewicza 3, 76-032 Mielno
2. Termin składania ofert: do dnia 14.12.2017r., do godz. 10.00
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: Centralny Ośrodek Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe, ul. Mickiewicza 3, 76-032 Mielno
5. Termin otwarcia ofert: 14.12.2017r godz.10.30

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bartosz.domaszewicz@lzs.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bartosz Domaszewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

517 140 997

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Prace związane z rozbudową i przebudową istniejącego budynku dwukondygnacyjnego – wielofunkcyjnego z cz. administracyjną, stołówką i zapleczem technologicznym dotyczą przebudowy części parterowej i poddasza budynku, likwidacji części ścian wewnętrznych budynku i wymurowania nowych. Wykucia nowych otworów w ścianach nośnych. Przed wykonywaniem otworów w ścianie nośnej należy zaprojektować i wykonać nadproża z dwóch belek stalowych.
Wymianę pokrycia dachowego, przebudowę dachu i wykonanie docieplenia budynku i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w celu poprawy dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych, podniesienie standardu pokoi gościnnych (wszystkie pokoje z łazienkami) i dostosowania budynku do obowiązujących przepisów.
W zakresie wykonania poszczególnych robót przewidziano między innymi:
OPIS PRAC DOTYCZĄCYCH PRZEBUDOWY:
1. Prace rozbiórkowe:
• Rozbiórka pokrycia dachowego w budynku typu C-35,
• Rozbiórka części konstrukcji drewnianej dachu w budynku typu C-35,
• Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej,
• Rozbiórka ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych przeznaczonych do likwidacji – budynek typu C-35,
• Rozbiórka istniejących ścian w wyznaczonych miejscach do poziomu osadzenia nadproży;
2. Prace budowlane
• Wykonanie fundamentów pod nowe elementy konstrukcyjne,
• Wykonanie słupów i trzpieni żelbetonowych,
• Wymurowanie ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych,
• Wykonanie nadproży żelbetonowych i stalowych nad projektowanymi otworami,
• Wykonanie wieńców i stropów żelbetonowych,
• Montaż konstrukcji dachu,
• Wykonanie pokrycia dachu;
3. Ponadto
 Przebudowa powierzchni biurowej
 Przebudowa pokoi na piętrze na pokoje z łazienkami
 Przebudowa stołówki wraz z zapleczem technologicznym – budynek przyległy (zał. graficzny)
 Przebudowa części budynku pod zaplecze technologiczne i cz. konsumpcyjną pijalni soków i czekolady (zał. graficzny)
 Przebudowa sali konferencyjnej
 Przebudowa powierzchni biurowej
 Przebudowa pokoi na piętrze na pokoje z łazienkami wraz z nową klatką schodową
 Przebudowa pokoi na poddaszu na pokoje z łazienkami wraz z nową klatką schodową.

OPIS PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH:
1. Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem 15 cm
2. Docieplenie ścian cokołowych styropianem 10 cm
3. Wymiana okien na PVC [U=0,9W/m²K]
4. Docieplenie dachów i stropodachów wełną mineralną 30 cm
5. Wymiana pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną
6. Utylizacja eternitu
7. Wymiana fasad na fasady PVC
8. Wymiana drzwi zewnętrznych na energooszczędne docieplone [U=1,3W/m²K]
ORAZ PRACE REMONTOWE:
1. Remont daszków nad wejściami
2. Malowanie elementów stalowych
3. Wykonanie obróbek blacharskich
4. Wykonanie parapetów z blachy powlekanej
5. Wymiana rynien i rur spustowych
6. Remont schodów i podestów zewnętrznych
7. Remont kominów wraz z nowymi czapami

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: koszaliński Miejscowość: Mielno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie prac budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji Społecznej” nr projektu - RPZP.09.02.00-32-0008/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna

Przedmiot zamówienia

OPIS PRAC DOTYCZĄCYCH PRZEBUDOWY:
1. Prace rozbiórkowe:
• Rozbiórka pokrycia dachowego w budynku typu C-35,
• Rozbiórka części konstrukcji drewnianej dachu w budynku typu C-35,
• Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej,
• Rozbiórka ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych przeznaczonych do likwidacji – budynek typu C-35,
• Rozbiórka istniejących ścian w wyznaczonych miejscach do poziomu osadzenia nadproży;
2. Prace budowlane
• Wykonanie fundamentów pod nowe elementy konstrukcyjne,
• Wykonanie słupów i trzpieni żelbetonowych,
• Wymurowanie ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych,
• Wykonanie nadproży żelbetonowych i stalowych nad projektowanymi otworami,
• Wykonanie wieńców i stropów żelbetonowych,
• Montaż konstrukcji dachu,
• Wykonanie pokrycia dachu;
3. Ponadto
 Przebudowa powierzchni biurowej
 Przebudowa pokoi na piętrze na pokoje z łazienkami
 Przebudowa stołówki wraz z zapleczem technologicznym – budynek przyległy (zał. graficzny)
 Przebudowa części budynku pod zaplecze technologiczne i cz. konsumpcyjną pijalni soków i czekolady (zał. graficzny)
 Przebudowa sali konferencyjnej
 Przebudowa powierzchni biurowej
 Przebudowa pokoi na piętrze na pokoje z łazienkami wraz z nową klatką schodową
 Przebudowa pokoi na poddaszu na pokoje z łazienkami wraz z nową klatką schodową.
OPIS PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH:
1. Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem 15 cm
2. Docieplenie ścian cokołowych styropianem 10 cm
3. Wymiana okien na PVC [U=0,9W/m²K]
4. Docieplenie dachów i stropodachów wełną mineralną 30 cm
5. Wymiana pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną
6. Utylizacja eternitu
7. Wymiana fasad na fasady PVC
8. Wymiana drzwi zewnętrznych na energooszczędne docieplone [U=1,3W/m²K]
ORAZ PRACE REMONTOWE:
1. Remont daszków nad wejściami
2. Malowanie elementów stalowych
3. Wykonanie obróbek blacharskich
4. Wykonanie parapetów z blachy powlekanej
5. Wymiana rynien i rur spustowych
6. Remont schodów i podestów zewnętrznych
7. Remont kominów wraz z nowymi czapami
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załącznikach do niniejszego zapytania, w szczególności w projektach branżowych niniejszego zapytania ofertowego.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45000000-7 - Roboty budowlane
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zadania 31.03.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy spełniający warunki pozwalające na ocenę zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia. W tym zakresie weryfikacja wykonawcy odbywała się będzie na płaszczyźnie:
3.1. posiadanego doświadczenia w realizacji zamówień podobnych;
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty, które w swoim rodzaju zawierały: budowę, przebudowę, rozbudowę lub remont hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 roku o Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. 1999, Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.), posiadających powyżej 30 miejsc noclegowych. Dodatkowo Wykonawca winien wykazać, że powyższe roboty budowlane w wymaganym rodzaju zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Wiedza i doświadczenie

3.2.dysponowania odpowiednim zapleczem osobowym;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki w zakresie dysponowania odpowiednimi osobami skierowanymi do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającymi prawem przewidziane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.:
3.2.1 Kierownik Budowy, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, przynależącej do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadającej co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, który w tym czasie zrealizował minimum 3 roboty polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie obiektów o powierzchni całkowitej min. 900 m2 każdy z nich.
3.2.2 Kierownik robót w branży elektrycznej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
3.2.3 Kierownik robót w branży sanitarnej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Potencjał techniczny

3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy spełniający warunki pozwalające na ocenę zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia. W tym zakresie weryfikacja wykonawcy odbywała się będzie na płaszczyźnie:
3.1. posiadanego doświadczenia w realizacji zamówień podobnych;
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty, które w swoim rodzaju zawierały: budowę, przebudowę, rozbudowę lub remont hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 roku o Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. 1999, Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.), posiadających powyżej 30 miejsc noclegowych. Dodatkowo Wykonawca winien wykazać, że powyższe roboty budowlane w wymaganym rodzaju zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

3.2.dysponowania odpowiednim zapleczem osobowym;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki w zakresie dysponowania odpowiednimi osobami skierowanymi do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającymi prawem przewidziane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.:
3.2.1 Kierownik Budowy, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, przynależącej do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadającej co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, który w tym czasie zrealizował minimum 3 roboty polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie obiektów o powierzchni całkowitej min. 900 m2 każdy z nich.
3.2.2 Kierownik robót w branży elektrycznej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
3.2.3 Kierownik robót w branży sanitarnej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

3.3.Znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej
Dysponują polisą potwierdzającą posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na kwotę 1.000.000,00 zł. Kopię polisy należy dołączyć do oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a) Cena - 95 pkt. (95%)
b) Oferowany okres gwarancji (podany w miesiącach) - 5 pkt. (5%).
Sumaryczna ilość punktów uzyskanych przez oferenta zostanie ustalona wg wzoru:
S= Pi + PC gdzie:
S – suma uzyskanych punktów
Pi – punkty z kryterium cena netto
Pc – punkty z kryterium okres gwarancji
2. Sposób wyliczania punktów z poszczególnych kryteriów:
a) Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
Pi = C min / Ci x 95
gdzie:
Pi - liczba punktów dla oferty w kryterium „cena”
Cmin – najniższa cena całkowita netto ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów
Ci - cena całkowita netto oferty badanej
b) Liczba punktów w kryterium „gwarancja” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
Pc = Gb/Gn x 5
gdzie:
Pc – ocena punktowa oferty „n” za kryterium „Okres gwarancji”,
Gb – okres gwarancji badanej oferty
Gn – najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ofert
Uwaga!
Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy okres gwarancji – otrzyma 5 pkt - maksymalną liczbę punktów, Wykonawca, który zaproponuje 36 miesięczny okres gwarancji otrzyma 0 pkt. Pozostali Wykonawcy otrzymają liczbę punktów obliczoną wg. przyjętego wzoru.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KRAJOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE

Adres

Seweryna Krzyżanowskiego 46a

01-220 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

22 631 99 20

Fax

22 631 77 07

NIP

5220010078

Tytuł projektu

Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji Społecznej.

Numer projektu

RPZP.09.02.00-32-0008/16-01

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy
Liczba wyświetleń: 361