Strona główna
Logo unii europejskiej

Wymiana instalacji elektrycznej oraz wymiana rozdzielni głównej w budynku przy ul. Chełmońskiego 30 w Sławnie

Data publikacji: 29.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-12-2017

Numer ogłoszenia

1071906

Status ogłoszenia

Anulowane

Treść ogłoszenia została zmieniona

Wymiana instalacji elektrycznej oraz wymiana rozdzielni głównej w budynku przy ul. Chełmońskiego 30 w Sławnie

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r. do godz. 11.00.
z dopiskiem: ,, Wymiana instalacji elektrycznej oraz wymiana rozdzielni głównej w budynku przy ul. Chełmońskiego 30 w Sławnie”

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jerzy Chodań

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

598104803

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Wymiana Instalacji Elektrycznej w budynku przy ul. Chełmońskiego 30 w Sławnie (wg kosztorysu)
2. Wymiana rozdzielni głównej w budynku przy ul. Chełmońskiego 30 w Sławnie (wg kosztorysu)
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Przedmiar robót (załącznik nr 2) dostępny w Biurze Projektu, przy ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno)
- Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
- Roboty elektryczne należy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszym Przetargu, z obowiązującymi normami, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru budowlanego.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: sławieński Miejscowość: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, ul. Chełmońskiego 30 76-100 Sławno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wymiana instalacji elektrycznej oraz wymiana rozdzielni głównej w budynku przy ul. Chełmońskiego 30 w Sławnie RPZP.07.02.00-IP.02-32-K22/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

1. Wymiana Instalacji Elektrycznej w budynku przy ul. Chełmońskiego 30 w Sławnie (wg kosztorysu)
2. Wymiana rozdzielni głównej w budynku przy ul. Chełmońskiego 30 w Sławnie (wg kosztorysu)
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Przedmiar robót (załącznik nr 2) dostępny w Biurze Projektu, przy ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno)
- Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
- Roboty elektryczne należy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszym Przetargu, z obowiązującymi normami, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru budowlanego.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Data realizacji zamówienia: od 16.12.2017r. do 29.12.2017r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

I Kryterium cena - 50 % (50pkt - maksymalna liczba punktów, która może być przyznana)
II Kryterium okres gwarancji - 10% (20pkt -maksymalna liczba punktów, która może być przyznana)
III Kryterium termin realizacji zamówienia 40% (40pkt - maksymalna liczba punktów, która może być przyznana)

I Cena (wartość łącznię z podatkiem VAT podana w ofercie stanowiła będzie podstawę porównania i oceny oferty
II Kryterium okres gwarancji
0-1 lata - 0pkt
1-2 lata - 5pkt
> 3 lata - 10pkt
III Termin wykonania zamówienia
zakończenie realizacji zamówienia w terminie
w dniu 29.12.2017 - 10 pkt
od dnia 24.12.2017 do dnia 26.12.2017r -20pkt
od dnia 22.12.2017 do dnia 23.12.2017r - 40pkt

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO

Adres

Józefa Chełmońskiego 30

76-100 Sławno

zachodniopomorskie , sławieński

Numer telefonu

598103021

Fax

598104803

NIP

4990324978

Tytuł projektu

Nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie

Numer projektu

RPZP.07.02.00-32-K006/17-00
Liczba wyświetleń: 338