Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategorii B

Data publikacji: 29.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-12-2017

Numer ogłoszenia

1071733

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategorii B,
w ramach projektu pt. „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę prosimy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
73-222Suliszewo ul. Zwycięstwa 28
koperta z dopiskiem

Wykonawca
Przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategorii B w ramach projektu pt. „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.
,, Nie otwierać przed dniem 07.12.2017 r. ’’

Ofertę należy złożyć do dnia 07.12.2017 r. do godz. 09.00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Beata Garbicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608-525-016

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie ,, Kursu prawo jazdy kat. B” dla 10 uczestników w ramach grup szkoleniowych w danym roku (grupa x liczba osób). Jedna grupa
w wymiarze 60 godzin (30 godz./grupa + 30 godz./osoba+ 1 godz. egzamin wewnętrzny) dla uczestników projektu.
Rok 2018 :
I grupa – dla 3 uczestników - do 31 marca 2018 r.
II grupa – dla 2 uczestników - do 30 czerwca 2018 r.

Rok 2019 :
I grupa – dla 3 uczestników - do 31 marca 2019 r.
II grupa – dla 2 uczestników - do 30 czerwca 2019 r.
Zamówienie obejmuje:
kurs prawa jazdy kategorii B dla 10 osób w wymiarze 30 godz. zajęć teoretycznych/grupę i 30 godz. zajęć praktycznych/osobę + 1 godz. egzamin wewnętrzny,
w podziale na 2 lata: 2018 – 5 osób i w roku 2019 – 5 osób. Razem 10 osób.
Uczestnikami „Kursu prawo jazdy kat. B” są uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, dlatego zasadne i niezbędne jest zwiększenie ilości zajęć na jednego uczestnika kursu dodatkowo o 10 godzin zajęć praktycznych.
Przedmiot zamówienia należy wykonać w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2019 r. zgodnie z harmonogramem projektu. Przez jedną godzinę szkoleniową rozumie się: 45 minut – zajęcia teoretyczne i 60 minut zajęcia praktyczne.
Zajęcia z teorii będą się odbywać w salach wykładowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie (ul. Zwycięstwa 28, 73-222 Suliszewo).
Po stronie Zamawiającego jest pokrycie kosztów badań lekarskich uczestników projektu.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
a) ustalenia planu zajęć zgodnie z harmonogramem projektu;
b) prowadzenia dziennika zajęć, list obecności;
c) prowadzenia kart czasu pracy;
d) realizacji kursu prawa jazdy kategorii B zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. z ustawą
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r., poz. 1260 ze zm.), ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016, poz. 627 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 280) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r. poz. 970);
e) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 922 ze zm.);
f) zapewnienia materiałów szkoleniowych (podręczniki lub skrypty zgodne z tematyką kursu, wydruki oraz płyty CD z materiałami ćwiczeniowymi, teczki, notesy, długopisy, ołówki, itp.), które przejdą w posiadanie uczestnika kursu;
g) zapewnienia na zajęciach teoretycznych poczęstunku dla uczestników: woda lub sok, (min. 500 ml/na osobę + drożdżówka – dostosowanie poczęstunku dla osób na diecie cukrzycowej, nowotworowej, wegetariańskiej itp.
h) zapewnienie sprzętu niezbędnego do należytej realizacji przedmiotu zamówienia spełniającego wymogi prawne w zakresie BHP i ppoż.
i) zajęcia z pierwszej pomocy,
j) informowania uczestników kursu, że jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
k) bieżące informowanie Zamawiającego o nieobecności uczestnika kursu lub rezygnacji
z uczestnictwa w trakcie jego trwania pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych osób;
l) dokumentowania przeprowadzonych zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami;
m) cała dokumentacja związana z realizacją przedmiotu zamówienia musi zawierać logo RPO WZ
i UE (Zleceniodawca zobowiązany jest udostępnić wzór);
n) ponoszenia wszelkich kosztów niezbędnych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, nie przewidzianych w umowie,
o) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków każdego uczestnika; ubezpieczenie powinno obejmować uczestnictwo w zajęciach, drogę do miejsca zajęć oraz powrót do domu; kopię polisy ubezpieczeniowej należy przekazać Zleceniodawcy;
p) zorganizowania i przeprowadzenia na koniec szkolenia egzaminu wewnętrznego;
q) pokrycia kosztów pierwszego egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego;
r) pokrycia kosztów pierwszego dowozu na egzamin państwowy;
s) przechowywania całości dokumentacji zwiazanej z realizacją usługi do dnia 31 grudnia 2023 r.;
t) dostarczenia wszystkich list obecności, dzienników zajęć, kart czasu pracy i innych dokumentów związanych z realizacją usługi, o które zwróci się Zleceniodawca do biura projektu mieszczącego się przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ul. Zwycięstwa 28 w Suliszewie, niezwłocznie po zakończonych zajęciach.
Ponadto zamawiający wymaga, aby zajęcia teoretyczne i praktyczne zorganizowane w dniach nauki szkolnej odbywały się w godzinach niekolidujących ze szkolnym planem lekcji. Daty i godziny realizacji zajęć praktycznych Wykonawca ustali indywidualnie z opiekunem kursu.
Zamawiający wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Zaangażowanie podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: choszczeński Miejscowość: Suliszewo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
a) ustalenia planu zajęć zgodnie z harmonogramem projektu;
b) prowadzenia dziennika zajęć, list obecności;
c) prowadzenia kart czasu pracy;
d) realizacji kursu prawa jazdy kategorii B zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. z ustawą
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r., poz. 1260 ze zm.), ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016, poz. 627 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 280) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r. poz. 970);
e) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 922 ze zm.);
f) zapewnienia materiałów szkoleniowych (podręczniki lub skrypty zgodne z tematyką kursu, wydruki oraz płyty CD z materiałami ćwiczeniowymi, teczki, notesy, długopisy, ołówki, itp.), które przejdą w posiadanie uczestnika kursu;
g) zapewnienia na zajęciach teoretycznych poczęstunku dla uczestników: woda lub sok, (min. 500 ml/na osobę + drożdżówka – dostosowanie poczęstunku dla osób na diecie cukrzycowej, nowotworowej, wegetariańskiej itp.
h) zapewnienie sprzętu niezbędnego do należytej realizacji przedmiotu zamówienia spełniającego wymogi prawne w zakresie BHP i ppoż.
i) zajęcia z pierwszej pomocy,
j) informowania uczestników kursu, że jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
k) bieżące informowanie Zamawiającego o nieobecności uczestnika kursu lub rezygnacji
z uczestnictwa w trakcie jego trwania pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych osób;
l) dokumentowania przeprowadzonych zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami;
m) cała dokumentacja związana z realizacją przedmiotu zamówienia musi zawierać logo RPO WZ
i UE (Zleceniodawca zobowiązany jest udostępnić wzór);
n) ponoszenia wszelkich kosztów niezbędnych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, nie przewidzianych w umowie,
o) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków każdego uczestnika; ubezpieczenie powinno obejmować uczestnictwo w zajęciach, drogę do miejsca zajęć oraz powrót do domu; kopię polisy ubezpieczeniowej należy przekazać Zleceniodawcy;
p) zorganizowania i przeprowadzenia na koniec szkolenia egzaminu wewnętrznego;
q) pokrycia kosztów pierwszego egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego;
r) pokrycia kosztów pierwszego dowozu na egzamin państwowy;
s) przechowywania całości dokumentacji zwiazanej z realizacją usługi do dnia 31 grudnia 2023 r.;
t) dostarczenia wszystkich list obecności, dzienników zajęć, kart czasu pracy i innych dokumentów związanych z realizacją usługi, o które zwróci się Zleceniodawca do biura projektu mieszczącego się przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ul. Zwycięstwa 28 w Suliszewie, niezwłocznie po zakończonych zajęciach.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie ,, Kursu prawo jazdy kat. B” dla 10 uczestników w ramach grup szkoleniowych w danym roku (grupa x liczba osób). Jedna grupa
w wymiarze 60 godzin (30 godz./grupa + 30 godz./osoba+ 1 godz. egzamin wewnętrzny) dla uczestników projektu.
Rok 2018 :
I grupa – dla 3 uczestników - do 31 marca 2018 r.
II grupa – dla 2 uczestników - do 30 czerwca 2018 r.

Rok 2019 :
I grupa – dla 3 uczestników - do 31 marca 2019 r.
II grupa – dla 2 uczestników - do 30 czerwca 2019 r.
Zamówienie obejmuje:
kurs prawa jazdy kategorii B dla 10 osób w wymiarze 30 godz. zajęć teoretycznych/grupę i 30 godz. zajęć praktycznych/osobę + 1 godz. egzamin wewnętrzny,
w podziale na 2 lata: 2018 – 5 osób i w roku 2019 – 5 osób. Razem 10 osób.
Uczestnikami „Kursu prawo jazdy kat. B” są uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, dlatego zasadne i niezbędne jest zwiększenie ilości zajęć na jednego uczestnika kursu dodatkowo o 10 godzin zajęć praktycznych.
Przedmiot zamówienia należy wykonać w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2019 r. zgodnie z harmonogramem projektu. Przez jedną godzinę szkoleniową rozumie się: 45 minut – zajęcia teoretyczne i 60 minut zajęcia praktyczne.
Zajęcia z teorii będą się odbywać w salach wykładowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie (ul. Zwycięstwa 28, 73-222 Suliszewo).
Po stronie Zamawiającego jest pokrycie kosztów badań lekarskich uczestników projektu.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Uczestnikami „Kursu prawo jazdy kat. B” są uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, dlatego zasadne i niezbędne jest zwiększenie ilości zajęć na jednego uczestnika kursu dodatkowo o 10 godzin zajęć praktycznych.

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa odbywać się będzie w latach 2018-2019 r., przy czym:
Rok 2018 :
I grupa – dla 3 uczestników - do 31 marca 2018 r.
II grupa – dla 2 uczestników - do 30 czerwca 2018 r.

Rok 2019 :
I grupa – dla 3 uczestników - do 31 marca 2019 r.
II grupa – dla 2 uczestników - do 30 czerwca 2019 r.

Dokładne terminy oraz ostateczna liczba uczestników zostaną wskazane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji usługi. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu usługi
w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników projektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają aktualne zaświadczenie o posiadaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (ocena na podstawie oryginału lub kopii wpisu potwierdzonej za zgodność z oryginałem)
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; tj. utwardzony plac manewrowy spełniający wymagania do prowadzenia zajęć praktycznych w ramach kursów prawa jazdy kat. B oraz dysponują pojazdem do prowadzenia zajęć praktycznych kursów prawa jazdy kat. B spełniających wymogi bezpieczeństwa jazdy, przystosowanie do nauki,
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5) złożą oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym,
Z udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawców nie spełniających warunków udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają aktualne zaświadczenie o posiadaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (ocena na podstawie oryginału lub kopii wpisu potwierdzonej za zgodność z oryginałem)
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; tj. utwardzony plac manewrowy spełniający wymagania do prowadzenia zajęć praktycznych w ramach kursów prawa jazdy kat. B oraz dysponują pojazdem do prowadzenia zajęć praktycznych kursów prawa jazdy kat. B spełniających wymogi bezpieczeństwa jazdy, przystosowanie do nauki,
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5) złożą oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym,
Z udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawców nie spełniających warunków udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają aktualne zaświadczenie o posiadaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (ocena na podstawie oryginału lub kopii wpisu potwierdzonej za zgodność z oryginałem)
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; tj. utwardzony plac manewrowy spełniający wymagania do prowadzenia zajęć praktycznych w ramach kursów prawa jazdy kat. B oraz dysponują pojazdem do prowadzenia zajęć praktycznych kursów prawa jazdy kat. B spełniających wymogi bezpieczeństwa jazdy, przystosowanie do nauki,
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5) złożą oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym,
Z udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawców nie spełniających warunków udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają aktualne zaświadczenie o posiadaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (ocena na podstawie oryginału lub kopii wpisu potwierdzonej za zgodność z oryginałem)
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; tj. utwardzony plac manewrowy spełniający wymagania do prowadzenia zajęć praktycznych w ramach kursów prawa jazdy kat. B oraz dysponują pojazdem do prowadzenia zajęć praktycznych kursów prawa jazdy kat. B spełniających wymogi bezpieczeństwa jazdy, przystosowanie do nauki,
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5) złożą oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym,
Z udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawców nie spełniających warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają aktualne zaświadczenie o posiadaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (ocena na podstawie oryginału lub kopii wpisu potwierdzonej za zgodność z oryginałem)
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; tj. utwardzony plac manewrowy spełniający wymagania do prowadzenia zajęć praktycznych w ramach kursów prawa jazdy kat. B oraz dysponują pojazdem do prowadzenia zajęć praktycznych kursów prawa jazdy kat. B spełniających wymogi bezpieczeństwa jazdy, przystosowanie do nauki,
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5) złożą oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym,
Z udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawców nie spełniających warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

KRYTERIA OCENY OFERT
1. Cena-100%
Cena - 100% punktacji, obliczana według wzoru:
Cena oferty najniższej
Cena = ……………………………………………. x 100%
Cena oferty rozpatrywanej

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje następujące zmiany:
a) zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy ze względów organizacyjnych,
b) zmianę liczby uczestników
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy także w przypadkach, gdy:
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,
c) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej,
d) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób
a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta winna być sporządzona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
2. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT
1. Cena-100%
Cena - 100% punktacji, obliczana według wzoru:
Cena oferty najniższej
Cena = ……………………………………………. x 100%
Cena oferty rozpatrywanej

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT CHOSZCZEŃSKI

Adres

Nadbrzeżna 2

73-200 Choszczno

zachodniopomorskie , choszczeński

Numer telefonu

0957488960

Fax

0957488940

NIP

5941604431

Tytuł projektu

Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy.

Numer projektu

RPZP.08.06.00-32-K004/16-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Choszcznie ul. Grunwaldzka 30, 73-200 Choszczno.
Oferta wpłynęła 04.12.2017 r. o godzinie 11.20. Cena łączna za całość przedmiotu zamówienia wynosi 22.000,00 (dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100).
Liczba wyświetleń: 440