Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup licencji i wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w ramach projektu pn. „Rozbudowa Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie”

Data publikacji: 28.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-01-2018

Numer ogłoszenia

1071684

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Opublikowano Komunikat Zamawiającego nr 1 z dn. 10.01.2018 r. w sprawie przedłużenia terminu na składanie ofert do dnia 31.01.2018 r. w związku z koniecznością przygotowania odpowiedzi na liczne pytania Wykonawców.

Opublikowano odpowiedzi Zamawiającego z dn. 17.01.2018 r. na pytania Wykonawców zadane w dn. 05-12.01.2018 r.

Opublikowano nowe wersje dokumentów po zmianie z dn. 17.01.2018 r.:
- Zapytanie ofertowe
- Załącznik nr 3 – Osoba skierowana do pełnienia funkcji Kierownika Projektu.
- Załącznik nr 5 – Wzór umowy.
- Załącznik nr 6 – Regulamin i scenariusz prezentacji testowej próbki Systemu Informatycznego.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Kompletną ofertę należy złożyć w jednej z niżej wymienionych form do dnia 31 stycznia 2018 r.
- dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00
Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie, ul. Kasprowicza 3A, 75-714 Koszalin
- przesłać pocztą na adres Zamawiającego: Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie, ul. Kasprowicza 3A, 75-714 Koszalin.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 31 stycznia 2018 r. o godz. 15:30.
2. W obu przypadkach decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.
3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Zakup licencji i wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w ramach projektu pn. „Rozbudowa Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie”.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z wykorzystaniem formularzy będących załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dwóch lub więcej ofert, wszystkie oferty podlegają odrzuceniu.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz wraz z ofertą przedkładają umowę regulującą współpracę tych wykonawców w sprawie zamówienia. Warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym są takie same dla jednego wykonawcy jak i dla wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie.
7. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z aktem rejestracyjnym lub innym właściwym umocowaniem prawnym, które należy dołączyć do oferty.
8. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.
10. W przypadku rozbieżności między treścią zapytania ofertowego a ofertą Wykonawcy – przeważa treść zapytania ofertowego.
11. Wykonawcy zobowiązani są do regularnego przeglądania strony internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie w celu rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych wyjaśnień oraz pozyskania informacji o rozstrzygnięciu niniejszego postępowania.
12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Gliński – Dyrektor Hospicyjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

535-337-477

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem umowy jest zakup licencji i wdrożenie systemu informatycznego obejmującego Elektroniczną Dokumentację Medyczną i wspierającego zarządzanie Hospicyjnym Zakładem Ochrony Zdrowia w ramach projektu „Rozbudowa Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Koszalin Miejscowość: ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 80, 75-136 Koszalin (siedziba Hospicyjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej)

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem przedmiotowego zamówienia będącego integralnym zadaniem projektu pn. „Rozbudowa Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Infrastruktura Publiczna, Działanie 9.1 Infrastruktura Zdrowia (nr projektu: RPZP.09.01.00-32-0003/16) jest zakup licencji i wdrożenie systemu informatycznego obejmującego Elektroniczną Dokumentację Medyczną i wspierającego zarządzanie Hospicyjnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Koszalinie.

Szacowana wartość zamówienia wynosi 256 393 (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) zł netto.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE ZAWARTE SĄ W ZAŁĄCZONYM ZAPYTANIU OFERTOWYM I ZAŁĄCZNIKACH. PEŁNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEKRACZA LIMIT ZNAKÓW NAŁOŻONY W OGŁOSZENIU.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji i wdrożenie systemu informatycznego obejmującego Elektroniczną Dokumentację Medyczną i wspierającego zarządzanie Hospicyjnym Zakładem Ochrony Zdrowia w ramach projektu „Rozbudowa Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie”.

Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje następujące etapy:
ETAP 1 – PRZYGOTOWANIE PROJEKTU WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO
Zadania Wykonawcy:
1. Określenie organizacji projektu.
2. Analiza stanu obecnego i docelowego po rozbudowie HZOZ oraz procesów medycznych i administracyjnych niezbędnych do realizacji wdrożenia.
3. Zaplanowanie wymagań technicznych dla stworzenia otoczenia sieciowego u Zamawiającego umożliwiającego realizację projektu.
4. Przygotowanie dokumentacji na dostawę sprzętu IT niezbędnego do wdrożenia projektu.
5. Przygotowanie szczegółowego harmonogramu wdrożenia.
Produkty Etapu 1:
- Raport dotyczący przygotowania wdrożenia projektu (zwięzły).
- Dokumentacja na dostawę sprzętu IT niezbędnego do wdrożenia projektu.
Czas trwania Etapu 1: do 60 dni od daty podpisania umowy.
Etap 1 kończy podpisanie częściowego protokołu zdawczo – odbiorczego.
Wykonawca jest upoważniony do wystawienia Zamawiającemu faktury w wysokości 5% ceny wdrożenia projektu.

ETAP 2 – PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA I DOSTAWA SPRZĘTU IT NIEZBĘDNEGO DO STWORZENIA OTOCZENIA SIECIOWEGO I WDROŻENIA PROJEKTU.
Postępowanie na oddzielne zadanie w projekcie: dostawę sprzętu IT niezbędnego do wdrożenia Systemu Informatycznego prowadzi Zamawiający.
Zadania Wykonawcy na tym etapie:
- wsparcie Zamawiającego w procesie wyboru dostawcy sprzętu IT (pomoc w udzielaniu odpowiedzi na merytoryczne pytania oferentów podczas postępowania o udzielenie zamówienia, uczestnictwo i praca w komisji konkursowej Zamawiającego - wymagany będzie przyjazd do Koszalina i uczestnictwo w otwarciu ofert i ich ocenie oraz podpisanie protokołu z wyboru wykonawcy, a następnie uczestnictwo w odbiorze zamówienia).
Czas trwania Etapu 2: do 75 dni od daty zakończenia 1 etapu.
Etap ten może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
Zamawiający dołoży wszelkich starań aby ten etap przebiegł sprawnie, z uwagi na fakt, że jest związany określonym terminem wdrożenia całego projektu unijnego, który realizuje.
Etap 2 kończy podpisanie częściowego protokołu zdawczo – odbiorczego.
Wykonawca jest upoważniony do wystawienia Zamawiającemu faktury w wysokości 5% ceny wdrożenia projektu.

ETAP 3 – WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO.
Zadania Wykonawcy:
1. Konfiguracja sprzętu IT i otoczenia sieciowego u Zamawiającego.
2. Konfiguracja Systemu Informatycznego zgodnie z wymaganiami.
3. Przygotowanie środowiska testowego dla użytkowników.
4. Szkolenie użytkowników.
5. Uruchomienie systemu informatycznego.
6. Wspomaganie pracy Zamawiającego po uruchomieniu systemu.
Produkty Etapu 3:
- Skonfigurowany sprzęt IT i otoczenie sieciowe Zamawiającego.
- Uruchomiony działający System Informatyczny.
- Przeszkoleni użytkownicy Systemu Informatycznego.
Czas trwania Etapu 3: do 90 dni od daty zakończenia 2 etapu.
Etap 3 kończy podpisanie końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego.
Wykonawca jest upoważniony do wystawienia Zamawiającemu faktury w wysokości 90% ceny wdrożenia projektu oraz faktury 100% ceny udzielonej licencji OPEN (nieograniczonej czasowo i bez limitu użytkowników) Systemu Informatycznego.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE ZAWARTE SĄ W ZAŁĄCZONYM ZAPYTANIU OFERTOWYM I ZAŁĄCZNIKACH. PEŁNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEKRACZA LIMIT ZNAKÓW NAŁOŻONY W OGŁOSZENIU.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Serwis gwarancyjny i posprzedażny z opieką autorską.
Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis gwarancyjny i posprzedażny z opieką autorską przez 24 miesiące od daty zakończenia wdrożenia systemu informatycznego. Usługa ta jest świadczona w ramach opłaty licencyjnej za system informatyczny.
W ramach serwisu Wykonawca zapewnia nieodpłatnie:
- wsparcie techniczne
- usuwanie usterek, awarii, wad, błędów leżących po stronie Wykonawcy
- aktualizacje systemu informatycznego
- dostosowywanie oprogramowania do wymogów zmienianych przepisów (ustawy, rozporządzenia i
inne akty wykonawcze, instrukcje techniczne)
- opiekę autorską.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE ZAWARTE SĄ W ZAŁĄCZONYM ZAPYTANIU OFERTOWYM I ZAŁĄCZNIKACH. PEŁNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEKRACZA LIMIT ZNAKÓW NAŁOŻONY W OGŁOSZENIU.

Harmonogram realizacji zamówienia

ETAP 1 – do 60 dni od daty podpisania umowy.
ETAP 2 – do 75 dni od daty zakończenia 1 etapu.
ETAP 3 – do 90 dni od daty zakończenia 2 etapu.

Serwis gwarancyjny i posprzedażny z opieką autorską - 24 miesiące od daty zakończenia 3 etapu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie i zgodnie z przepisami nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 zadania obejmujące wdrożenie systemu informatycznego umożliwiającego zarządzanie placówką ochrony zdrowia i prowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej ze sprzedażą licencji oprogramowania o wartości co najmniej 200 000 (słownie: dwieście tysięcy 00/100) złotych brutto każde.

Ocena spełnienia powyższego warunku oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie
przeprowadzona na podstawie Załącznika nr 2 do formularza ofertowego.

Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych usług z podaniem wartości usługi, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru, poświadczenia).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki w zakresie dysponowania odpowiednią osobą skierowaną do pełnienia funkcji Kierownika Projektu, spełniającego następujące wymagania:

Kierownik Projektu – 1 osoba:

a) Wykształcenie wyższe informatyczne.
b) Doświadczenie: osoba posiadająca doświadczenie w realizacji co najmniej 2 projektów na stanowisku kierownika projektu lub równoważnym (przez co rozumie się główną osobę odpowiedzialną merytorycznie za wdrożenie projektu i osiągnięcie zakładanych rezultatów) w zarządzaniu projektami informatycznymi w ochronie zdrowia, których przedmiotem było wdrożenie systemów elektronicznej dokumentacji medycznej / systemów informatycznych wspierających zarządzanie placówką ochrony zdrowia.
c) Posiadanie ukończonych studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami lub uznanego certyfikatu potwierdzającego umiejętności zarządzania projektami.

Ocena spełnienia powyższych warunków oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie
przeprowadzona na podstawie Załącznika nr 3 do formularza ofertowego.

Załącznik nr 3 – Osoba skierowana do pełnienia funkcji Kierownika Projektu, wraz z dokumentacją potwierdzającą kwalifikacje zawodowe tej osoby, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, oraz informacje o podstawie do dysponowania tą osobą (np. zatrudnienie, zlecenie).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Oświadczenie w przedmiotowym zakresie składa się w Załączniku nr 1 – Formularzu oferty.

Dodatkowe warunki

Z udziału w postępowaniu wykluczeni będą wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie jest powiązany osobowo i kapitałowo z Zamawiającym należy złożyć:

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:

1) Otrzymania decyzji Instytucji Zarządzającej RPO WZ 2014-2020 zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
2) Obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Wykonawcy, niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia wcześniej.
3) Wystąpienia siły wyższej, przez którą rozumie się nadzwyczajne zdarzenia zewnętrzne pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.
4) Braku możliwości zakończenia realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.
5) Konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.
6) Zmiany ustalonego wynagrodzenia brutto w przypadku urzędowej zmiany wysokości podatku VAT.
7) Zmian redakcyjnych umowy.
8) Zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w zakresie niezbędnym do dostosowania umowy do tych zmian.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie powoduje powstania dodatkowych roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony formularz oferty (Załącznik nr 1).
2. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu (Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4).
3. Zaparafowany wzór umowy (Załącznik nr 5).
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument można złożyć w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5. Dokument lub dokumenty, z których wynika uprawnienie do podpisywania oferty, o ile nie jest to dokument wymieniony w pkt. 4, to należy go dołączyć (np. aktualny statut spółki, inny dokument). Dokument można złożyć w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu o którym mowa w pkt. 4 i 5, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
7. Jeżeli z dokumentów określających status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej z Wykonawca umowie, o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni i porówna jedynie te kompletne oferty, które nie zostaną odrzucone.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

1. CENA OFERTY (C) - waga 70%
Przy ocenie oferty w kryterium cena (C) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia (zakup licencji OPEN + wdrożenie Systemu Informatycznego), pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku), po przeliczeniu wg wzoru:

C = Cmin / Cbad x 100 pkt x 70%

gdzie: Cmin - cena oferty z najniższą ceną (z pośród ofert ważnych i nieodrzuconych) (zł);
Cbad - cena oferty badanej (zł);
70% - waga kryterium C

Maksymalna możliwa Ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 70,00 pkt.

Sposób podania ceny
1. Cena oferty podana przez Wykonawcę i podlegająca zapłacie przez Zamawiającego zawiera w sobie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jest stałą przez cały okres trwania umowy (nie podlega waloryzacji) i obejmuje wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem zamówienia.
2. Należy podać cenę ryczałtową brutto wycenioną w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, podaną cyfrą i słownie, wyrażoną w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych groszy – dwa miejsca po przecinku.
3. Cenę oferty należy podać w rozbiciu na dwa składniki:
a) zakup licencji OPEN Systemu Informatycznego zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.
b) wdrożenie Systemu Informatycznego zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.
Jest to spowodowane faktem zaliczenia ww. składników zamówienia do odrębnych kategorii wydatkowych budżetu projektu zgodnie z wytycznymi RPO WZ na lata 2014-2020, odpowiednio: zakup wartości prawnych i niematerialnych oraz usługa doradcza.
4. W składniku cenowym w pkt. 3a) musi być ujęty koszt:
- usługi nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego, posprzedażnego i opieki autorskiej
- licencji za wykorzystanie jakiegokolwiek oprogramowania informatycznego autorstwa stron trzecich (poza systemem operacyjnym) niezbędnego do działania zamawianego Systemu Informatycznego, w szczególności tzw. silnika bazy danych. Jeżeli licencje te wiążą się z jakimikolwiek opłatami, koszt nieograniczonej licencji tego oprogramowania (bez limitu co do wielkości przechowywanych danych, ilości używanych procesorów, liczby stanowisk) oraz jej aktualizacji (niezbędnej do aktualizacji i poprawnego działania zamawianego Systemu Informatycznego) w okresie serwisu gwarancyjnego, posprzedażnego i opieki autorskiej musi zostać wliczony w ryczałtową cenę licencji OPEN zamawianego Systemu Informatycznego.
5. Cena oferty musi uwzględniać:
a) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT
Prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 t.j. z późn. zm.).
b) podatek dochodowy, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez Zamawiającego i Wykonawcę, w przypadku gdy oferent podlega obowiązkowi zapłaty tych świadczeń z tytułu wykonania umowy.

2. SERWIS GWARANCYJNY I POSPRZEDAŻNY Z OPIEKĄ AUTORSKĄ (S) – waga 30%
Przy ocenie oferty w kryterium Serwis gwarancyjny i posprzedażny z opieką autorską (S) dodatkowo będzie punktowana oferta Wykonawcy, który zaproponuje dłuższy niż wymagany nieodpłatny serwis gwarancyjny i posprzedażny z opieką autorską.

W OPZ określono minimalny okres nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego i posprzedażnego z opieką autorską na 24 miesiące (2 lata). Dodatkowe punkty zostaną przyznane w przypadku przedłużenia przedmiotowego serwisu. Okres serwisu gwarancyjnego i posprzedażnego z opieką autorską mierzony jest od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń przedmiotu zamówienia.

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Przy ocenie oferty w kryterium serwis gwarancyjny i posprzedażny z opieką autorską punktacja będzie przyznawana według następujących reguł:
- serwis trwający 2 lata – 0 pkt.
- serwis trwający 3 lata – 10 pkt.
- serwis trwający 4 lata – 20 pkt.
- serwis trwający 5 i więcej lat – 30 pkt.

Maksymalna możliwa Ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 30,00 pkt.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza, a Wykonawca ten pozytywnie przeszedł weryfikację podczas prezentacji testowej próbki Systemu Informatycznego, o której mowa poniżej.

Najkorzystniejsza oferta (O) to oferta, która zdobędzie najwyższą liczbę punktów wg wzoru:

O = C + S.

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia to 100,00.
Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert, negatywna weryfikacja Wykonawców podczas prezentacji testowej próbki Systemu Informatycznego), Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

Wykluczenia

Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, a jego oferta odrzucona w następujących przypadkach:

1. Niespełniania jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu.
2. Niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem ofertowym.
3. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

HOSPICJUM IM. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO W KOSZALINIE

Adres

Jana Kasprowicza 3 A

75-714 Koszalin

zachodniopomorskie , Koszalin

Numer telefonu

94 3400189

Fax

94 3400189

NIP

6692159233

Tytuł projektu

Rozbudowa Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie

Numer projektu

RPZP.09.01.00-32-0003/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Atende Medica Sp. z o. o.
Al. Wilanowska 313
02-665 Warszawa
Data wpływu oferty: 31.01.2018 r. godz. 11.40.
Cena: 195 570 zł brutto.
Serwis gwarancyjny i posprzedażny z opieką autorską: 5 lat.

Prezentacja testowa wybranych funkcji próbki oferowanego Systemu Informatycznego w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy i usługi odpowiadają kluczowym wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia:
Data: 8.02.2018 r. Rezultat: Pozytywny.
Liczba wyświetleń: 1010