Strona główna
Logo unii europejskiej

Remont dachu budynku przy ul. Chełmońskiego 30 76-100 Sławno

Data publikacji: 28.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-12-2017

Numer ogłoszenia

1071572

Status ogłoszenia

Anulowane

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r. do godz. 11.00.
z dopiskiem: „Remont dachu budynku w miejscowości Sławno, ul. Chełmońskiego 30”
Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jerzy Chodań

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

598104803

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Remont dachu budynku – 982,423m2 – roboty rozbiórkowe, roboty dachowe
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Przedmiar robót (załącznik nr 2) również dostępny w Biurze Projektu, przy ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno.
- Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszym Przetargu, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru budowlanego.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: sławieński Miejscowość: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, ul. Chełmońskiego 30 76-100 Sławno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Remont dachu Nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie RPZP.07.02.00-IP-.02-32-K22/17współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Remont dachu budynku – 982,423m2 – roboty rozbiórkowe, roboty dachowe
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Przedmiar robót (załącznik nr 2) również dostępny w Biurze Projektu, przy ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno.
- Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszym Przetargu, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru budowlanego.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Data realizacji zamówienia: od 16.12.2017r do 29.12.2017r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

I Kryterium cena - 50 % (50pkt - maksymalna liczba punktów, która może być przyznana)
II Kryterium okres gwarancji - 10% (20pkt -maksymalna liczba punktów, która może być przyznana)
III Kryterium termin realizacji zamówienia 40% (40pkt - maksymalna liczba punktów, która może być przyznana)

I Cena (wartość łącznię z podatkiem VAT podana w ofercie stanowiła będzie podstawę porównania i oceny oferty
II Kryterium okres gwarancji
0-1 lata - 0pkt
1-2 lata - 5pkt
> 3 lata - 10pkt
III Termin wykonania zamówienia
zakończenie realizacji zamówienia w terminie
w dniu 29.12.2017 - 10 pkt
od dnia 24.12.2017 do dnia 26.12.2017r -20pkt
od dnia 22.12.2017 do dnia 23.12.2017r - 40pkt

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO

Adres

Józefa Chełmońskiego 30

76-100 Sławno

zachodniopomorskie , sławieński

Numer telefonu

598103021

Fax

598104803

NIP

4990324978

Tytuł projektu

Nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie

Numer projektu

RPZP.07.02.00-32-K006/17-00
Liczba wyświetleń: 497