Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup wyposażenia i sprzętu w ramach projektu

Data publikacji: 28.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-12-2017

Numer ogłoszenia

1071443

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Treść załącznika nr 1 oraz załącznika nr 5 do zapytania ofertowego została zmieniona dnia 29.11.2017r.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć na adres podany w pkt. 1 Zapytania lub przesłać elektronicznie na adres: oss@darlowo.pl nie później niż do godz. 12.00 w dniu 8 grudnia 2017 r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oss@darlowo.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zbigniew Mielczarski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

94314 22 23 w. 230

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia i sprzętu w ramach projektu "Kompetencje miarą sukcesu - Darłowo stawia na edukacje" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/16-00.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: sławieński Miejscowość: Darłowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup wyposażenia i sprzętu w ramach projektu "Kompetencje miarą sukcesu - Darłowo stawia na edukacje" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/16-00 dla Miejskiego Gimnazjum im. S. Dulewicza i Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Darłowie

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia i sprzętu w ramach projektu "Kompetencje miarą sukcesu - Darłowo stawia na edukacje" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/16-00.Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia i sprzętu w ramach projektu "Kompetencje miarą sukcesu - Darłowo stawia na edukacje" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/16-00.

Kod CPV

37500000-3

Nazwa kodu CPV

Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw

Dodatkowe przedmioty zamówienia

36162100-6 Pomoce dydaktyczne
30200000-1 Urządzenia komputerowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zapytania winien zostać zrealizowany w terminie do 60 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca udokumentuje posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
Za spełnienie warunku zamawiający uzna, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał przynajmniej jedną dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkół.
Potwierdzeniem spełniania tego warunku będzie zamieszczenie odpowiednich informacji w wykazie stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

O. Okres gwarancji.
Zamawiający przyzna punkty Wykonawcom zgodnie z poniższą tabelą:
Wykonawca zaoferuje wydłużenie podstawowego okresu gwarancji o dodatkowe 6 miesięcy 10 punktów
Wykonawca zaoferuje wydłużenie podstawowego okresu gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy 20 punktów

Za podstawowy okres gwarancji Zamawiający przyjmuje 12 miesięcy.

Zamówienie publiczne zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

UWAGA: W przypadku braku zadeklarowania w formularzu ofertowym wydłużenia terminu płatności lub okresu gwarancji przez Wykonawcę przyjmuje się, że zaoferował on terminy podstawowe i otrzymuje z tego tytułu 0 punktów.
13. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość wzajemnego przekazywania: oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do: terminu wykonania zamówienia lub zmiany konkretnych pozycji w wykazie pomocy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
7.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
7.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
7.2. Wykaz doświadczenia wykonawcy - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia uzupełniającego do wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oznaczenie kryterium Nazwa kryterium Waga kryterium
C Cena 80%
O Okres gwarancji 20%

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez beneficjenta niebędącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (Beneficjentem Projektu) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Zamawiającym, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Potwierdzeniem spełniania warunku braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym będzie złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie spełnia – nie spełnia na podstawie złożonego do oferty w. w. oświadczenia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO DARŁOWO

Adres

Plac Tadeusza Kościuszki 9

76-150 Darłowo

zachodniopomorskie , sławieński

Numer telefonu

94 313 22 23

Fax

94 313 22 33

NIP

4990527500

Tytuł projektu

Kompetencje miarą sukcesu - Darłowo stawia na edukacje

Numer projektu

RPZP.08.02.00-32-K053/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

HANDEL USŁUGI TELETOM
Tomasz Sobieraj
ul. Połczyńska 5
78-300 Świdwin
Data wpłynięcia oferty: 8.12.2017
Cena oferty: 120 341,00
Liczba wyświetleń: 475