Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAKUP NOWEJ MASZYNY DO BADANIA SZTYWNOŚCI

Data publikacji: 27.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-12-2017

Numer ogłoszenia

1071195

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmieniono numer zapytania ofertowego z 5/2017 na 6/2017. Zmiana nastąpiła w następujących załącznikach do ogłoszenia:
- Zapytanie ofertowe
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3

Miejsce i sposób składania ofert

Dopuszcza się złożenie oferty osobiście, kurierem, pocztą, e-mailem. Liczy się godzina i dzień wpływu oferty, a nie dzień nadania oferty, czy też jej sporządzenia. Biuro czynne do godz. 16:00

Miejsce składania ofert:
Siedziba firmy: ul. Północna 18 45-805 Opole
adres e-mail: tfung@globalsteering.com

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA
Informacji dotyczących niniejszego zapytania ofertowego udziela, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30 P. Hin Yen (Teresa) Fung pod nr telefonu +48 508 403 253 , e-mail: tfung@globalsteering.com lub Patryk Wojciechowski pod nr telefonu +48 505 368 855, e-mail: pwojciechowski@globalsteering.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tfung@globalsteering.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

P. Hin Yen (Teresa) Fung

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 508 403 253

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż maszyny do badania sztywności i zjawisk NVH (drgania, hałas, zniszczenia) wraz z niezbędnym pakietem szkoleń. Maszyna będzie wykorzystywana do określenia ryzyka zablokowania się wałka w czasie pracy, co jest cechą krytyczną dla bezpieczeństwa samochodu, w najgorszym możliwym przypadku pracy, czyli podczas jednoczesnego działania momentu obrotowego i siły wzdłużnej.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: Opole Miejscowość: Opole

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup nowej maszyny do badania sztywności oraz zjawisk NVH do realizacji testów mających na celu poddanie wałka pośredniego działaniu siły wzdłużnej oraz działaniu stałego momentu obrotowego. Mają one ustalić charakterystykę poślizgu podczas działania siły dla produkowanych oraz przyszłych modeli wałków pośrednich układu kierowniczego firmy GSSE.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż maszyny do badania sztywności i zjawisk NVH (drgania, hałas, zniszczenia) wraz z niezbędnym pakietem szkoleń. Maszyna będzie wykorzystywana do określenia ryzyka zablokowania się wałka w czasie pracy, co jest cechą krytyczną dla bezpieczeństwa samochodu, w najgorszym możliwym przypadku pracy, czyli podczas jednoczesnego działania momentu obrotowego i siły wzdłużnej. Urządzenie powinno posiadać 2 oddzielne stacje badawcze, a do głównych parametrów maszyny należy: moment statyczny min 3,5 ÷ 7Nm, obciążenie siłą rzędu min. 10 ÷ 500 N, szybkość zbierania danych min. 2048 próbek na sekundę. Maszyna powinna posiadać chłodzenie powietrzem a komora skrzynki klimatycznej musi mieć okno wizyjne o Ø100mm. Ponadto maszyna powinna posiadać funkcje dostosowywania się do różnej długości badanych produktów.
Szczegółowy opis urządzenia znajduje się w osobnym załączniku. Zainteresowanych zapytaniem prosimy najpierw o wysłanie do nas wypełnionej umowy poufności (załącznik nr 1). W odpowiedzi wyślemy więcej szczegółowych informacji. Zarówno maszyna jak i komora powinny posiadać certyfikację CE.
Zapytanie dotyczy wyłącznie maszyny do badań sztywności oraz wykonania zewnętrznej skrzynki klimatycznej i nie uwzględnia urządzenia do wytwarzania warunków klimatycznych. Maszyna będzie przedmiotem umowy leasingu operacyjnego. Firma leasingowa będzie wybrana przez Zamawiającego.

Kod CPV

38542000-6

Nazwa kodu CPV

Serwo-hydrauliczna aparatura testująca

Harmonogram realizacji zamówienia

Maszyna powinna być gotowa do użytku, włączając w to fazę testów wstępnych, nie później niż do 20 tygodni od daty wpływu zamówienia do Oferenta.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 3).
- Kompletna dokumentacja techniczna maszyny.
- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (załącznik nr 2).
- Opis działania i obsługi maszyny (DTR) lub sam jej zarys w celu oceny skomplikowania.
W ramach konkursu oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta nie posiadająca minimalnego zakresu wskazanego powyżej nie będzie brana pod uwagę podczas wyłaniania oferenta.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami ofert określonymi
wg następującej wagi punktowej:

1. Ocenie podlega całkowita cena netto oferty - 40 pkt
Maksymalna cena netto nie więcej niż 765.000,00 PLN. Oferty z wyższą ceną netto będą odrzucone. Maksymalna punktacja dla oferty z najniższą ceną netto, tj. 40 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanej ceny netto zgodnie ze wzorem: (Cena netto najniższa / cena netto danej oferty) * 40 pkt.
2. Termin realizacji zamówienia w tygodniach - 50 pkt
Łączny maksymalny okres wykonania zamówienia wynosi 20 tygodni. Maksymalna punktacja dla oferty z najkrótszym terminem wykonania, tj. 50 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanego terminu wykonania zamówienia zgodnie ze wzorem: (najkrótszy termin wykonania zamówienia / termin wykonania zamówienia danej oferty) * 50 pkt.

3. Okres gwarancji w miesiącach - 10 pkt
Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Maksymalna punktacja dla oferty z najdłuższym okresem gwarancji, tj. 10 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanego okresu gwarancji, zgodnie ze wzorem: (okres gwarancji rozpatrywanej oferty / najdłuższy zaoferowany okres gwarancji) * 10 pkt.

Oferta z największa ilością punktów zostanie wyłoniona jako najbardziej korzystna oferta.

W razie równej liczby punktów, zwycięży oferta o najszybszym czasie dostawy.
W przypadku, kiedy oferenci otrzymają identyczną ilość punktów oraz podali taki sam czas dostawy, to zwycięży oferta z niższą ceną netto. W przypadku podania takiego samego czasu dostawy oraz tej samej ceny Zamawiający podejmie z tymi podmiotami negocjacje cenowe drogą elektroniczną (e-mail) na adres podany przez Oferenta w formularzu oferty.

Podana w ofercie cena netto może być wyrażona w PLN lub innej walucie. Wartość oferty zostanie przeliczona na PLN zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia przyjmowania ofert.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą następujące oświadczenie w tym zakresie:
— Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków postępowania przed jego zakończeniem, jak również możliwość niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem zamawiającego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GLOBAL STEERING SYSTEMS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Północna 18

45-805 Opole

opolskie , Opole

NIP

6342828627

Tytuł projektu

Opracowanie przez GLOBAL STEERING SYSTEMS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Opolu ciernego połączenia ślizgowego o wysokiej wydajności do wałka pośredniego układu kierowniczego

Numer projektu

RPOP.01.01.00-16-0066/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Elhys Sp. z o.o.
ul. Naukowa 45
02-463 Warszawa
Liczba wyświetleń: 581