Strona główna
Logo unii europejskiej

na świadczenie usług cateringowych dla uczestników szkoleń

Data publikacji: 24.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-12-2017

Numer ogłoszenia

1070773

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 01.12.2017 roku pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@kamilzbroja.eu

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kancelaria@kamilzbroja.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamil Zbroja

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

500205198

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu podczas 36 zjazdów w latach 2017 - 2020 x średnio 300 osób:
a. w roku 2017 – 240 osób
b. w roku 2018 – 3.600 osób
c. w roku 2019 – 2.640 osób
d. w roku 2020 – 720 osób
razem 7.200 posiłków
2. Maksymalna ilość osób korzystających jednocześnie z posiłków wynosi 120.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zorganizowanie przerw kawowych oraz obiadokolacji dla uczestników szkoleń

Przedmiot zamówienia

Zamawiający każdorazowo poinformuje Wykonawcę drogą mailową na wskazany adres e-mail nie później niż na 7 dni przed terminem szkolenia o dokładnych terminach oraz liczbie uczestników Projektu korzystających z cateringu.
Ramowy harmonogram szkoleń:

Sobota:
9.45 – 11.15 - 2 godziny zajęć
11.15 – 11.30 – przerwa
11.30 – 13.00 – 2 godziny zajęć
13.00 – 14.00 – przerwa obiadowa – ciepły posiłek oraz prowiant na kolację
14.00 – 15.30 – 2 godziny zajęć
15.30 – 15.45 – przerwa
15.45 – 17.15 – 2 godziny zajęć
17.15 – 17.30 – przerwa
17.45 – 20.00 – 3 godziny zajęć

Niedziela:
8.00 – 9.30 – 2 godziny zajęć
9.30 – 9.45 – przerwa
9.45 – 11.15 – 2 godziny zajęć
11.15 – 11.30 – przerwa
11.30 – 13.00 – 2 godziny zajęć
13.00 – 14.00 – przerwa obiadowa – ciepły posiłek
14.00 – 15.30 – 2 godziny zajęć

Zamawiający wymaga żeby serwis kawowy był dostępny cały czas od co najmniej 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia zajęć do planowanej godziny zakończenia zajęć.
Miejsce realizacji usługi: przy ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin.
9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osobę wyznaczoną do pełnienie funkcji koordynatora zamówienia dostępną pod numerem telefonu oraz adresem poczty elektronicznej przez cały czas realizacji usługi.
Minimalne standardy usługi:
a. przerwy kawowe:
- kawa: serwowana z termosów lub podgrzewaczy elektrycznych (min. 400 ml na osobę dziennie);
- herbata: 3 rodzaje herbat – ekspresowa pakowana pojedynczo (m.in.: czarna, zielona, owocowa, minimum 4 torebki na osobę dziennie);
- gorąca woda serwowana z termosów lub podgrzewaczy elektrycznych bez ograniczeń;
- napoje zimne: woda (minimum 0,5 litra na osobę dziennie) niegazowana oraz gazowana;
- soki owocowe minimum 2 rodzaje (minimum 0,5 litra na osobę dziennie);
- dodatki: cukier biały i/lub brązowy, słodzik, cytryna w plasterkach, mleko i śmietanka naturalne;
- ciastka (minimum cztery rodzaje, np.: biszkopt w czekoladzie z galaretką, wafelki, ciastka
z bakaliami w czekoladzie, z wyłączeniem herbatników i paluszków) – w liczbie minimum 12 sztuk na osobę.
b. Zapewnienie obiadokolacji: jedna dziennie, która powinna uwzględniać:
- danie główne (danie mięsne/ryba o wadze min. 150 gram., pasujący dodatek typu ziemniaki, kasza, ryż, makaron itp. o wadze min. 200 gram surówka min. 150 gram);
- owoc dla każdej osoby (np.: jabłko, gruszka, banan, 2 mandarynki, pomarańcz itp. lub porcje minimum 10 gramowe na osobę: winogrona, czereśnie, śliwki, itp.)
- dodatkowo w soboty Wykonawca dostarczy prowiant stanowiący kolację dla każdego uczestnika projektu to jest minimum 4 kanapki zapakowane w sposób umożliwiający ich zabranie do hotelu.
c. dodatkowo bez ograniczeń: serwetki jednorazowe, naczynia do zimnych i ciepłych napoi, talerzyki na ciastka i owoce, łyżeczki, mieszadła.

Kod CPV

55524000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania posiłków do szkół

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowane daty poszczególnych zjazdów:

I edycja:
1. 9-10.12.2017
2. 20-21.01.2018
3. 3-4.02.2018
4. 17-18.02.2018
5. 03-04.03.2018
6. 17-18.03.2018
7. 14-15.04.2018
8. 28-29.04.2018
9. 19-20.04.2018
10. 16-17.06.2018
11. 30.06-01.07.2018
12. 14-15.07.2018

II edycja:
1. 20-21.10.2018
2. 17-18.11.2018
3. 01-02.12.2018
4. 15-16.12.2018
5. 12-13.01.2019
6. 26-27.01.2019
7. 09-10.02.2019
8. 23-24.02.2019
9. 09-10.03.2019
10. 23-24.03.2019
11. 13-14.04.2019
12. 11-12.05.2019

III edycja:
1. 14-15.09.2019
2. 28-29.09.2019
3. 12-13.10.2019
4. 26-27.10.2019
5. 30.11 - 01.12.2019
6. 14-15.12.2019
7. 11-12.01.2020
8. 25-26.01.2020
9. 08-09.02.2020
10. 22-23.02.2020
11. 07-08.03.2020
12. 21-22.03.2020

Podane powyżej daty są jedynie planem i podają w przybliżeniu okresy, w których organizowane będą szkolenia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Całkowita cena za usługę cateringową (przerwy kawowe oraz obiad jednego dnia dla jednej osoby) 60%
Odległość kuchni, w której przygotowywane będą obiady od miejsca dostawy 40%

2. KRYTERIUM I (Całkowita cena za usługę cateringową (przerwy kawowe oraz obiad jednego dnia) dla jednej osoby)
3. Oferty oceniane będą na podstawie ceny, podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym i obliczane według następującego wzoru:

Cn
P = ---------- x 100 pkt. x Wg
Cb

gdzie:
P - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie
Cn - oznacza cenę całkowitą brutto oferty najtańszej
Cb - oznacza cenę całkowitą brutto badanej oferty
Wg - oznacza wagę kryterium (w %) = Wg

4. KRYTERIUM II (odległość kuchni, w której przygotowywane będą posiłki od siedziby Zamawiającego):
5. Oferty oceniane będą w następujący sposób:
6. Z uwagi na konieczność zapewnienia jak najkrótszego czasu przewozu ciepłych posiłków do miejsca ich spożywania w celu zachowania ich jakości oraz uniknięcia opóźnień oferta Wykonawcy, który będzie przygotowywał posiłki w kuchni położonej najbliżej miejsca prowadzenia zajęć ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin 16 otrzyma największą ilość punktów.
7. Wykonawca winien wpisać na formularzu ofertowym adres kuchni, w której gotowane i przygotowywane będą posiłki oraz odległość kuchni w metrach wynikającą z trasy obliczonej przez serwis internetowy www.maps.google.pl jak dla samochodu osobowego.
8. Punkty będą przyznawane według następującego wzoru:

On
P = ---------- x 100 pkt. x waga Wg.
Ob

gdzie:
P - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie
On - oznacza najmniejszą odległość wynikającą ze złożonych ofert
Cb - oznacza odległość kuchni z oferty badanej.

9. W sytuacji kiedy Wykonawca nie poda adresu kuchni, w której przygotowywane będą posiłki otrzyma w kryterium zero punktów.
10. Liczba otrzymanych punktów zostanie pomnożona przez wagę tj. Wg.
11. Otrzymane w poszczególnych kryteriach oceny ofert punkty, po zsumowaniu będą stanowiły ocenę oferty.
12. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie w oparciu o powyższe kryteria oceny ofert.

Wykluczenia

Wykluczone z postępowania są podmioty powiązane kapitałowo i osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ ODDZIAŁ REGIONALNY W SZCZECINIE

Adres

Potulicka 16

70-952 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

914480021

Fax

914480021

NIP

8510207566

Tytuł projektu

Wykwalifikowani pracownicy socjalni I stopnia

Numer projektu

POWR.02.05.00-00-0115/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

OFERTA NR 1
Kamila Dębowska
Ul. Polskich Marynarzy 95/2
71-050 Szczecin

Cena: 35,00 zł
Odległość kuchni: 500m
Adres kuchni: ul. Piłsudskiego 22, 70-462 Szczecin
Punkty: 60 + 40 = 100 pkt
Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, treść oferty odpowiada treści zaproszenia do składania ofert.
Oferta wpłynęła w dniu 30.11.2017
Liczba wyświetleń: 554