Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa wyposażenia Centrum B+R dla Obrabiarki CNC niezbędnego do aktywacji i pracy maszyny.

Data publikacji: 23.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-11-2017

Numer ogłoszenia

1070713

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w jeden z następujących sposobów:
a. w formie elektronicznej (skany dokumentów podpisanych przez osobę uprawnioną do reprezentacji) wysyłając na adres e-mail: joanna.lewandowska@3shape.com W treści maila dopisek: "odpowiedź na zapytanie ofertowe nr POIR 2.1.08/2017" lub
b. w formie papierowej w siedzibie firmy, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "odpowiedź na zapytanie ofertowe nr POIR 2.1.08/2017” lub
3Shape Poland Sp. z o.o., 70-033 Szczecin, ul. Zapadła 8d
c. pocztą lub przez kuriera wysyłając na adres:
3Shape Poland Sp. z o.o., 70-033 Szczecin, ul. Zapadła 8d
z dopiskiem: "odpowiedź na zapytanie ofertowe nr POIR 2.1.08/2017.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Joanna.lewandowska@3shape.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Lewandowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tel. 509 806 122

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa dla Zamawiającego wyposażenia Centrum B+R dla obrabiarki CNC 5 osiowej w postaci: regałów paletowych do magazynowania zapasów materiałów, regałów półkowych do magazynowania zapasów produktów gotowych, wózka paletowego, wózka platformowego, stołów i krzeseł warsztatowych, wózka narzędziowego, kontenerów samowyładowczych na wióry, szafki na narzędzia skrawające.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa dla Zamawiającego wyposażenia Centrum B+R dla obrabiarki CNC 5 osiowej w postaci: regałów paletowych do magazynowania zapasów materiałów, regałów półkowych do magazynowania zapasów produktów gotowych, wózka paletowego, wózka

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy przedmiot zamówienia:
Wyposażenie powinno spełniać poniższe warunki:
1. Regały paletowe rzędowe:
- malowane proszkowo
- stopy słupów ocynkowane
- ilość regałów 3 szt.
- długości regałów: 4800mm +0, -200 – 1szt; 2000mm +0, -100 – 2szt;
- wysokość ramy: min 1600mm
- głębokość regału: min 700mm
- liczba poziomów: 0+4
- półki siatkowe
- możliwość regulacji poziomów co minimum 50mm
- nośność kolumny: minimum Q=8000kg/7200kg
- nośność gniazd: minimum Q1=2x1000kg, 3x600kg
- dokumentacja eksploatacyjna + oznaczenia nośności regału
- gwarancja: minimum 2 lata na regał od daty dostawy
2. Regały półkowe:
- malowane proszkowo nogi + pozostałe elementy ocynkowane
- ilość regałów 2 szt.
- długość regałów: 4200mm +-100mm – 1szt; 3200mm +-100mm – 1szt.
- wysokość regałów: minimum 1600mm
- głębokość regałów: minimum 500mm
- liczba półek w kolumnie: 5szt
- półki siatkowe
- możliwość regulacji poziomów co minimum 25mm
- nośność kolumny: minimum 1700kg
- nośność półek: minimum 210kg
- gwarancja: minimum 2 lata na regał od daty dostawy
- dokumentacja eksploatacyjna + oznaczenia nośności regału
3. Stoły warsztatowe:
- ilość stołów: 7 szt.
- wymiary stołów: długość: minimum 2000mm; wysokość: 900mm +-20mm; głębokość: 750mm +-20mm
- nośność stołu: minimum 500kg
- blat: sklejka lakierowana grubości minimum 35mm, z listwą ograniczającą z tyłu
- zabudowa pod blatem: 4 szt. – brak zabudowy; 3 szt. – szafka z szufladą, szerokość zabudowy: 400mm +-20mm
- ramy malowane proszkowo
- gwarancja minimum 2 lata
4. Krzesła warsztatowe:
- krzesła obrotowe na stopach
- ilość 2szt.
- regulowana wysokość do 1200mm za pomocą podnośnika pneumatycznego
- siedzisko i oparcie antypoślizgowe
- obręcz pod stopy o regulowanej wysokości
- gwarancja minimum 2 lata
5. Wózek narzędziowy:
- ilość: 1szt.
- szuflady na prowadnicach teleskopowych
- zamki cylindryczne w systemie Master
- malowane proszkowo
- wymiary: długość minimum 900mm; wysokość: 850mm +-20mm; głębokość: minimum 500mm
- blat z płyty wiórowej minimum 18mm grubości, pokryty gumą ryflowaną, z rantem z 3 stron
- wyposażenie: 4 szuflady o różnej wysokości; rączka do łatwego przemieszczania wózka
- koła: średnica minimum 100mm, 2 stałe + 2 skrętne, opony z pełnej gumy
- gwarancja: minimum 2 lata
6. Wózek platformowy:
- ilość: 1szt.
- mechanizm jednonożycowy
- operowanie (regulacja wysokości) nogą
- dwa koła skrętne wyposażone w hamulce
- udźwig: minimum 300kg
- zakres podnoszenia: minimum 300mm; maksimum 900mm
- wymiar platformy: 500x850mm +-10mm
- malowane proszkowo
7. Wózek paletowy:
- ilość: 1szt.
- podwójne koła poliuretanowe
- udźwig: minimum 2500kg
- długość wideł: 1150mm +-50mm
- szerokość zewnętrzna wideł: 550mm +-10mm
- zakres podnoszenia: minimum 200mm
- gwarancja: minimum 3 lata na agregat + 2 lata na mechanizm
- automatyczny hamulec postojowy
- wspomaganie przy przejazdach przez progi
- malowany proszkowo
8. Szafka na narzędzia skrawające (Szafka na pojemniki):
- ilość: 1 szt.
- zamek w systemie master
- malowanie proszkowe
- wymiary: wysokość 2000mm +- 50mm; szerokość: minimum 1000mm; głębokość: 450mm +-20mm
- nośność skrzydła drzwi: minimum 20kg
- ilość listew na pojemniki na tylnej ściance: minimum 10szt
- ilość listew na pojemniki na drzwiach: minimum po 10szt
- drzwi dwuskrzydłowe z chowanymi zawiasami
- możliwość poziomowania
- wyposażenie: minimum 145 pojemników dla jednej szafy, kompatybilne z listwami w szafie w minimum 4 wielkościach
- gwarancja: minimum 36 miesięcy na szafę od daty zakupu
9. Kontenery samowyładowcze
- ilość: 3szt.
- pojemność: 1m3 / pojemnik
- do przewozu różnych materiałów w tym sypkich
- lakierowane
- wyposażone w koła polamidowe
- możliwość współpracy z wózkami widłowymi
- nośność: minimum 800kg
- wymiary zewnętrzne: długość: 1500mm +-50mm; szerokość: 1000mm +-50mm; wysokość: 1200mm +-50mm

Kod CPV

42670000-3

Nazwa kodu CPV

Części i akcesoria do obrabiarek

Harmonogram realizacji zamówienia

REalziacja zamówienia powinna nastąpić do 6 tygodni kalendarzowych od podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w treści załączonego do ogłoszenia Zapytania Ofertowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy została określona w treści załączonego do ogłoszenia Zapytania Ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie oceny punktowej. Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria i wagi procentowe/punktację:
1. Termin realizacji zamówienia
Punktacja: max 60 pkt.
Waga: 60 %
W przypadku kryterium "Termin realizacji" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (T) = (Tmin / Ti) x 60
gdzie:
Pi(T) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Termin realizacji";
Tmin - Najkrótszy czas dostawy spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ti - Czas dostawy z oferty "i";
Max (T) - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Termin realizacji";
Termin realizacji powinien być wyrażony w tygodniach

2. Kryterium: Cena
Punktacja: max 40 pkt
Waga: 40%
Sposób oceny: Liczna punktów będzie wyliczona według następującego wzoru:
Przyznana liczna punktów = (Cmin/Cx)x40.
Gdzie:
Cmin – najniższa zaoferowana cena netto wśród wszystkich złożonych;
Cx – cena zaproponowana przez oferenta.
Cena powinna zostać wyrażona w cenie netto w PLN.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 100 pkt.

Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z powyższymi zasadami, zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Wykluczenia

Z udziału z konkursu ofert wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się na podstawie oświadczenia Oferenta (Załącznik nr 3

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

3SHAPE POLAND SP. Z O.O.

Adres

Zapadła 8d

70-033 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

NIP

8513085230

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum B+R 3Shape

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0199/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PROMAG S.A.
Oddział Szczecin
ul. Gdańska 6A
70-660 Szczecin
Data wpłynięcia oferty: 29.11.2017
Oferta spełniała kryteria określone w zapytaniu ofertowym
Wartość oferty: 30 907,50 PLN
Liczba wyświetleń: 947