Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017/RPOWZP w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na dostawę urządzenia – myjki do Fabryki Maszyn Zakładu Produkcyjnego "Hydroma"

Data publikacji: 23.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-12-2017

Numer ogłoszenia

1070526

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty (sporządzone na załączniku nr 1) należy składać do dnia 04.12.2017 r. do godz. 15.00 na adres Zamawiającego w następujący sposób:
• dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego lub
• przesłać pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do Zamawiającego) lub
• pocztą elektroniczną (podpisane skany) na adres: projekt@hydroma.szczecin.pl
2. Na kopercie, w której będzie umieszczona oferta zostanie odnotowana data i godzina jej złożenia. W przypadku składania oferty za pomocą poczty elektronicznej datą złożenia oferty będzie data wpływu uwidoczniona na serwerze Zamawiającego.
3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
4. Zamawiający poprawi omyłki w złożonych ofertach w szczególności:
- oczywiste omyłki pisarskie - przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną, niezamierzoną niedokładność, błąd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części lub inną podobna usterkę w tekście, niebudzącą wątpliwości w jaki sposób winna być ona naprawiona;
- oczywiste omyłki rachunkowe;
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z postanowieniami warunków zamówienia. niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ZO, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty należy rozumieć omyłki, w odniesieniu do których czynności ich poprawy Zamawiający może dokonać samodzielnie, bez udziału Wykonawcy w tej czynności - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której mowa powyżej wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa oferty zostanie uznana za skuteczną.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekt@hydroma.szczecin.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Justyna Mroczkowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

502125722

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż myjki. Myjka na gorącą wodę ma służyć do usuwania brudu znajdującego się we wnętrzu cylindrów oraz do mycia detali przed montażem na hali produkcyjnej

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy myjki. Myjka na gorącą wodę ma służyć do usuwania brudu znajdującego się we wnętrzu cylindrów oraz do mycia detali przed montażem na hali produkcyjnej

Przedmiot zamówienia

1. Myjka powinna zawierać co najmniej:
• pistolet spryskujący,
• wąż wysokociśnieniowy min. 250 bar
• lanca spryskująca 1 000 – 1 500 mm,
• system tłumienia drgań,
• zabezpieczenie przed skręcaniem,
• automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia,
• wbudowany zbiornik paliwa i środek czyszczący.
Myjka powinna charakteryzować się poniższym minimalnymi parametrami:
• zasilanie ~/V/Hz 1/230/50
• Wydajność tłoczenia (l/h) min. 240
• Ciśnienie bar/ MPa min. 30-140/3-14
• Maksymalna temperatura st. C min. 80-155
• Moc przyłącza kW 3,6
• Zbiornik paliwa min. 15 l

2. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy.

3. Koszty transportu (do siedziby Bumar Hydrom S.A.), montażu oraz uruchomienia urządzenia zawarte powinny być w cenie.

4. Wymagane jest, aby urządzenie było w całości fabrycznie nowe.

5. Wymagane jest wskazanie w Ofercie warunków płatności, z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie przewiduje płatności zaliczkowych.

6. Zamawiający informuje, że niniejsze Zamówienie jest dofinansowane ze środków UE, a dostawa musi nastąpić najpóźniej do dnia 31.12.2017 r.

7. Cena wskazana w ofercie powinna być wyrażona w PLN liczonych do dwóch miejsc po przecinku i musi obejmować wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia, łącznie z obowiązującym podatkiem VAT. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN.

Kod CPV

42924730-5

Nazwa kodu CPV

Aparatura do czyszczenia przy pomocy wody pod ciśnieniem

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy.
2. Termin zakończenia realizacji zamówienia - do dnia 31.12.2017.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w zamówieniu:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, objętej przedmiotem zamówienia. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie dotyczące znajomości przedmiotu zamówienia, jego dostawy, instalacji, uruchomienia i obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w wyniku zmiany umowy o dofinansowanie oraz w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia (w przypadku składania oferty za pomocą poczty elektronicznej zeskanowane dokumenty):
a) Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do ZO
b) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr 2 do ZO - w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną, przedmiotowe oświadczenie składa każdy wykonawca oddzielnie we własnym imieniu.
c) Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.
d) Dokumentacja, z której będzie wynikać, że oferowany produkt spełnia postawione wymagania minimalne. Brak informacji o którymkolwiek z parametrów oznaczać będzie, że oferowany przedmiot nie spełnia warunków zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

• Cena -80%
• Okres gwarancji i rękojmi - 20%

2. Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z kryteriów oceny oferty.
3. Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę.
4. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.
6. W przypadku, gdy wybrany Oferent odmówi podpisania umowy, zostanie ona podpisana z Oferentem, który spośród pozostałych przedłożył ofertę z kolejną najwyższą punktacją.
7. Ocena ofert w zakresie przedmiotowych kryteriów zostanie dokonana wg. następujących zasad:Sposób oceny wg wzoru
1) cena - 80% Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać oferta wynosi 80 punktów.

C min
Cena = ------------------------- x 80% x 100
C oferty

C min - oznacza najniższa cenę spośród złożonych ofert
C oferty - oznacza cenę badanej oferty

2) Okres gwarancji - 20% Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać oferta wynosi 20 punktów.
- okres gwarancji do 12 miesięcy - 0 pkt
- okres gwarancji od 13-36 miesięcy - 10 pkt
- okres gwarancji 37 miesięcy i więcej- 20 pkt

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FABRYKA MASZYN BUDOWLANYCH "BUMAR-HYDROMA" SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Santocka 44

71-071 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

91 432 37 30

Fax

91 485 60 62

NIP

8520600153

Tytuł projektu

Przebudowa i wyposażenie innowacyjnej fabryki cylindrów hydraulicznych firmy FMB Bumar Hydroma S.A. w Szczecinie

Numer projektu

RPZP.01.05.00-32-0015/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Firma Handlowo - Usługowa Export Import Erfolg
ul. Gryfińska 26, 74-100 Gryfino Wełtyń
Data wpłynięcia: 4.12.2017
Cena: 8 608,77 brutto
Liczba wyświetleń: 337