Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK (Technologia Informacyjno-Komunikacyjna) do budynku Szkoły Podstawowej w Tychowie oraz do budynku Szkoły Podstawowej w Dobrowie.

Data publikacji: 23.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-12-2017

Numer ogłoszenia

1070508

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

ZAMAWIAJĄCY GMINA TYCHOWO informuje, że:
Oferta powinna zawierać:
1.Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1).
2.Wypełniony kosztorys asortymentowo – cenowy (Załącznik nr 3)
3.Aktualny odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.Stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie dokumentu lub gdy nie można w jednoznaczny sposób sprawdzić, czy złożony podpis w ofercie został złożony przez osobę/y do tego umocowane.
5.W przypadku załączenia kopii dokumentów – kopie te powinny być potwierdzone „za zgodność” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.
6.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie wydruku lub ręcznie czytelnym pismem, wszystkie wypełnione strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane a każdy dokument oferty podpisany przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy. Wszelkie skreślenia i poprawki powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy.

Oferty w zaklejonej kopercie należy składać w siedzibie Gminy Tychowo ul. Bobolicka 17, (sekretariat) lub pocztą na adres: Gmina Tychowo, 78-220 Tychowo, ul. Bobolicka 17.
Uwaga! – oferta dostarczona po terminie składania ofert np. z winy poczty – nie będzie rozpatrywana. Kopertę z ofertą należy opisać w następujący sposób:
„Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK do budynku Szkoły Podstawowej w Tychowie oraz do budynku Szkoły Podstawowej w Dobrowie”.
Z dopiskiem: dotyczy dostawy pomocy dydaktycznych lub dotyczy dostawy sprzętu TIK lub
dotyczy dostawy pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK.
„Nie otwierać przed godz. 10 15 dnia 01.12.2017 r.”
Termin składania ofert upływa dnia 01.12.2017 r. o godz. 1000
Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.12.2017 r. o godz. 10 15, w siedzibie zamawiającego, sala konferencyjna.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Szczegółowe informacje są do uzyskania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tychowie przy ul. Bobolickiej 17, 78-220 Tychowo, e-mail: umig@tychowo.pl. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 1) Anna Naleśnik - tel. 94 3160 281 - w sprawie przedmiotu zamówienia. 2) Lucyna Osiecka-Kachnowicz - tel. 94 3160 258, Jolanta Górecka-Orzechowska - tel. 94 3160 259 - w sprawie procedury zapytania ofertowego.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

943160281, 943160258, 943160259

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

ZAMAWIAJĄCY GMINA TYCHOWO informuje, że:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK do budynku Szkoły Podstawowej w Tychowie oraz do budynku Szkoły Podstawowej w Dobrowie w ramach projektu „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 oraz nazwy przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 3 (kosztorys asortymentowo-cenowy).
Sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK powinny posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do obrotu i stosowania: testy, atesty i certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa badań umożliwiające wykorzystanie ich z wymogami bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – liczba części: 2
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający informuje, że wszelkie użyte nazwy pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK w opisie przedmiotu zamówienia są nazwami przykładowymi.
W przypadku innych pomocy dydaktycznych i innego sprzętu TIK dopuszcza się rozwiązania równoważne. Wykonawca proponując produkt równoważny musi udowodnić i wykazać ze szczególną starannością Zamawiającemu, że zaproponowany przez niego produkt jest tożsamy z opisem technicznym pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK oraz posiada przynajmniej takie same cechy funkcjonalno-użytkowe, wymienionych w zamówieniu.

INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO STANOWIĄ PRZEDSTAWIONE PONIŻEJ ZAŁĄCZNIKI.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: białogardzki Miejscowość: Tychowo, Dobrowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

ZAMAWIAJĄCY GMINA TYCHOWO
Dostawa nowoczesnych pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK do Szkoły Podstawowej w Tychowie oraz do Szkoły Podstawowej w Dobrowie w ramach projektu „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców.” Doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzętu TIK wpłynie pozytywnie na poprawę jakości kształcenia co przełoży się na rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli.

Przedmiot zamówienia

ZAMAWIAJĄCY GMINA TYCHOWO informuje, że:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK do budynku Szkoły Podstawowej w Tychowie oraz do budynku Szkoły Podstawowej w Dobrowie w ramach projektu „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 oraz nazwy przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 3 (kosztorys asortymentowo-cenowy).
Sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK powinny posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do obrotu i stosowania: testy, atesty i certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa badań umożliwiające wykorzystanie ich z wymogami bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – liczba części: 2
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający informuje, że wszelkie użyte nazwy pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK w opisie przedmiotu zamówienia są nazwami przykładowymi.
W przypadku innych pomocy dydaktycznych i innego sprzętu TIK dopuszcza się rozwiązania równoważne. Wykonawca proponując produkt równoważny musi udowodnić i wykazać ze szczególną starannością Zamawiającemu, że zaproponowany przez niego produkt jest tożsamy z opisem technicznym pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK oraz posiada przynajmniej takie same cechy funkcjonalno-użytkowe, wymienionych w zamówieniu.

Główne Kody CPV:
39162110-9 Sprzęt dydaktyczny
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
39162000-5 Pomoce naukowe

Dodatkowe kody CPV:
37524000-7 Gry
37520000-9 Zabawki
33155000-1 Przyrządy do fizykoterapii
22114300-5 Mapy
32332100-0 Dyktafony
37530000-2 Artykuły do zabaw na wolnym powietrzu, gier salonowych lub towarzyskich
38410000-2 Przyrządy pomiarowe
38552000-9 Mierniki elektroniczne
38412000-6 Termometry
38122000-6 Barometry
38414000-0 Higrometry
38510000-3 Mikroskopy
39298600-3 Globusy
31630000-1 Magnesy
38111100-7 Kompasy
42923110-6 Wagi
30192200-3 Taśma miernicza
48517000-5 Pakiety oprogramowania informatycznego
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny
38650000-6 Sprzęt fotograficzny
33696300-8 Odczynniki chemiczne
33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane
22114200-4 Atlasy
18424300-0 Rękawice jednorazowe
24316000-2 Woda destylowana
14523100-4 Minerały
38341320-6 Woltomierze
38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych
38341310-3 Amperomierze
35113400-3 Odzież ochronna i zabezpieczająca
18142000-6 Okulary ochronne
42310000-2 Palniki
32322000-6 Urządzenia multimedialne
38652100-1 Projektory
38653400-1 Ekrany projekcyjne

INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO STANOWIĄ PRZEDSTAWIONE PONIŻEJ ZAŁĄCZNIKI.

Kod CPV

39162100-6

Nazwa kodu CPV

Pomoce dydaktyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 6 grudnia do 20 grudnia 2017 r.
Określony przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia dotyczy każdej części dostawy z osobna. Jeśli Wykonawca po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej zawrze z Zamawiającym umowę na dostawę jednej części zamówienia lub dwóch części zamówienia, wtedy ten termin wykonania zamówienia także będzie wynosił od 6 grudnia do 20 grudnia 2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający Gmina Tychowo nie stawia takich warunków.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie ewentualnej zmiany cen, jedynie w przypadku dokonanej przez właściwy organ państwowy zmiany stawki podatku VAT. Wprowadzenie nowych cen musi się odbyć w wysokości proporcjonalnej do wprowadzonych zmian, uwzględniających proporcjonalne zmiany w/w czynnika cenotwórczego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1.Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1).
2.Wypełniony kosztorys asortymentowo – cenowy (Załącznik nr 3).
3.Aktualny odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.Stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie dokumentu lub gdy nie można w jednoznaczny sposób sprawdzić, czy złożony podpis w ofercie został złożony przez osobę/y do tego umocowane.
5.W przypadku załączenia kopii dokumentów – kopie te powinny być potwierdzone „za zgodność” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.
6. Wykonawca proponując produkt równoważny musi udowodnić i wykazać ze szczególną starannością Zamawiającemu, że zaproponowany przez niego produkt jest tożsamy z opisem technicznym pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK oraz posiada przynajmniej takie same cechy funkcjonalno-użytkowe, wymienionych w zamówieniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

ZAMAWIAJĄCY GMINA TYCHOWO
1.Przy ocenie ofert będzie obowiązywało tylko jedno kryterium: CENA
a)cena (całkowity koszt wykonania zamówienia) – waga: 100 %.
Cena musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie oraz uwzględniać całkowitą wartość zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług VAT.
2.Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium oraz jego wagę. Oferty oceniane będą punktowo.
3.Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt, tj.:

- za najniższą cenę 100 pkt,

W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryterium według następującej zasady:

Kryterium – cena

cena oferowana minimalna brutto
cena = ---------------------------------------------------- x 100 pkt
cena badanej kolejno oferty brutto

4.Realizacja zamówienia zostanie przyznana Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę za wykonanie robót.
5.Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane w kolejności zaoferowanych cen (od najniższej do najwyższej).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO BIAŁOGARD

Adres

1 Maja 18

78-200 Białogard

zachodniopomorskie , białogardzki

Numer telefonu

943122310

NIP

6721001814

Tytuł projektu

Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców.

Numer projektu

RPZP.08.04.00-32-K014/16-00

Inne źródła finansowania

ZAMAWIAJĄCY:
GMINA TYCHOWO
ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo
tel. 94 3115130, faks 94 3115566
bip.tychowo.pl

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 398