Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe 3/2017(3)

Data publikacji: 22.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-11-2017

Numer ogłoszenia

1070264

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

- poprawa w zapytaniu błędu pisarskiego -( pozostawienie wyr. brutto w opisie. )Prawidłowe zapytanie w załączeniu

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@maybecosmetics.com lub pocztą na adres biura Zamawiającego lub dostarczona osobiście do biura Zamawiającego (ul. Karmelowa 11, 71-218 Bezrzecze.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@maybecosmetics.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Beata Orzechowska

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Usługi doradcze związane z działaniami marketingowymi tj: strony internetowe, aplikacje mobilne, koncepcje dostosowania wzorniczego produktów oraz oferty handlowej przedsiębiorcy: opakowania, rozmiary produktu

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: policki Miejscowość: Bezrzecze

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Usługi doradcze związane z działaniami marketingowymi tj: strony internetowe, aplikacje mobilne, koncepcje dostosowania wzorniczego produktów oraz oferty handlowej przedsiębiorcy: opakowania, rozmiary produktu

Przedmiot zamówienia

Usługi doradcze związane z działaniami marketingowymi tj: strony internetowe, aplikacje mobilne, koncepcje dostosowania wzorniczego produktów oraz oferty handlowej przedsiębiorcy: opakowania, rozmiary produktu

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Harmonogram realizacji zamówienia

od podpisania umowy do 31.06.2018r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Opis sposobu obliczenia kryterium CENA OFERTY NETTO:
CENA OFERTY NETTO – znaczenie 60 pkt.
KC = (CN/COB) x 60 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
Gdzie:
KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN – najniższa zaoferowana cena netto, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena netto zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca za kryterium oceny oferty „CENA OFERTY netto” wynosi 60 pkt (60%).
Przyjmuje się, ze 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w każdym kryterium.

2. Opis sposobu obliczenia kryterium: OKRES GOTOWOŚCI FIRMY DO UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ PO WYKONANIU USŁUGI – znaczenie 20 pkt.
KT = (TN/TOB) x 20 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
Gdzie:
KT – ilość punktów przyznanych Wykonawcy
TN – najkrótszy zaoferowany termin, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu (ilość dni)
TOB – termin zaoferowany w ofercie badanej (ilość dni)
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca za kryterium oceny oferty „Okres gotowości firmy do udzielenia wyjaśnień po wykonaniu usługi” wynosi 20 pkt (20%).
Przyjmuje się, ze 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w każdym kryterium.

3. Opis sposobu obliczenia kryterium: CZAS REAKCJI NA UDZIELENIE ODPOWIEDZI
– znaczenie 20 pkt.
KR = (CR/ROB) x 20 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
Gdzie:
KR – ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CR– najkrótszy zaoferowany termin, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu (ilość godzin)
ROB – termin zaoferowany w ofercie badanej (ilość godzin)
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca za kryterium oceny oferty „Termin na udzielenie odpowiedzi wynosi 20 pkt (20%).
Przyjmuje się, ze 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w każdym kryterium.

4. Łączną liczbę punktów stanowi suma punktacji uzyskanej według wzoru: S = KC + KT + KR
S – SUMA
KC – CENA OFERTY NETTO
KT – OKRES GOTOWOŚCI FIRMY DO UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ PO WYKONANIU USŁUGI
KR- CZAS REAKCJI NA UDZIELENIE ODPOWIEDZI
Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku umożliwiającą wybór najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MAYBE COSMETICS KRZYSZTOF ORZECHOWSKI

Adres

Karmelowa 11

71-218 Bezrzecze

zachodniopomorskie , policki

Numer telefonu

660740180

NIP

8520300072

Tytuł projektu

Promocja produktów firmy Maybe Cosmetics na rynkach międzynarodowych

Numer projektu

RPZP.01.15.00-32-0007/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 576