Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/1.2/2017 na dostawę i wdrożenie infrastruktury B+R - pakietów oprogramowania, systemów i sprzętu informatycznego

Data publikacji: 24.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-12-2017

Numer ogłoszenia

1070118

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie papierowej na adres Telzas Sp. z o.o., ul. Bugno 3, 78-400 Szczecinek lub elektronicznej na adres e-mail: mariusz.garsztka@telzas.com nie później niż do dnia 01.12.2017 do końca dnia. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2017 o godz. 12.00 w siedzibie firmy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mariusz.garsztka@telzas.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mariusz Garsztka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 602 655 642

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Kody CPV:
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30210000-4 Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie:
1) Serwera do oprogramowania PLM
2) Oprogramowania do zarządzania projektami (cyklem życia produktu) PLM
3) Stacji roboczych dla konstruktorów (10 sztuk)
4) Oprogramowania do projektowania CAD
5) Oprogramowania do zarządzania dokumentacją PDM
6) Narzędzi do symulacji przepływu powietrza i wytrzymałości materiałów
7) Oprogramowania do tworzenia aplikacji
8) Oprogramowania do zarządzania projektami

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 - Zapytanie ofertowe nr 1/1.2/2017.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: szczecinecki Miejscowość: Szczecinek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór dostawcy infrastruktury badawczo-rozwojowej - pakietów oprogramowania, systemów i sprzętu informatycznego opisanych szczegółowo w Zapytaniu ofertowym nr 1/1.2/2017.

Przedmiot zamówienia

Kody CPV:
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30210000-4 Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie:
1) Serwera do oprogramowania PLM
2) Oprogramowania do zarządzania projektami (cyklem życia produktu) PLM
3) Stacji roboczych dla konstruktorów (10 sztuk)
4) Oprogramowania do projektowania CAD
5) Oprogramowania do zarządzania dokumentacją PDM
6) Narzędzi do symulacji przepływu powietrza i wytrzymałości materiałów
7) Oprogramowania do tworzenia aplikacji
8) Oprogramowania do zarządzania projektami

W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
- wykonania analizy przedwdrożeniowej i przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji projektu wdrożenia
- dostawy systemów i sprzętu
- wdrożenia systemów i instalacji sprzętu w siedzibie Zamawiającego
- przeszkolenia pracowników Zamawiającego.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 - Zapytanie ofertowe nr 1/1.2/2017.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 - Zapytanie ofertowe nr 1/1.2/2017.

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 1/1.2/2017.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie formułuje warunków w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie formułuje warunków w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie formułuje warunków w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie formułuje warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie formułuje warunków w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

1) W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
▪ wykonania analizy przedwdrożeniowej i przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji projektu
wdrożenia
▪ dostawy systemów i sprzętu
▪ wdrożenia systemów i instalacji sprzętu w siedzibie Zamawiającego
▪ przeszkolenia pracowników Zamawiającego.
2) Cena szkolenia musi zostać wyodrębniona w ofercie Wykonawcy.
3) Wykonawca zapewni minimum roczny okres gwarancji dla pakietów oprogramowania (punkty 2, 4, 5, 6,7, 8 z Opisu przedmiotu zamówienia) oraz minimum 3-letni okres gwarancji dla sprzętu (punkt 1, 3 z Opisu przedmiotu zamówienia).
4) Wykonawca zapewni realizację zamówienia zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
5) Na systemy i pakiety oprogramowania Wykonawca zapewni minimum 5-letni okres obowiązywania licencji.
6) Wykonawca jest zobowiązany spełnić wszystkie warunki zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
a) Siły Wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Zamówienia w terminach określonych w Harmonogramie realizacji zamówienia. Strony wprowadzą do Umowy zmiany w zakresie terminów określonych w Harmonogramie realizacji zamówienia uwzględniające opóźnienia wynikające z działania Siły Wyższej,
b) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy. W takim zakresie Strony wprowadzą zmiany do Umowy mające na celu zapewnienie jej pełnej zgodności z mającymi zastosowanie przepisami prawa,
c) Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony,
d) Wystąpienia innych nadzwyczajnych okoliczności, grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidywały przy zawarciu Umowy. W takim wypadku Strony wprowadzą do Umowy zmiany w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia rażącej straty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w wersji papierowej oraz elektronicznej zgodnej z załączonym plikiem Excel.
2) Oświadczenie dotyczące braku powiązań kapitałowych lub osobowych, stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3) Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia.
4) Karta spełnienia wymagań stanowiąca załącznik nr 3 do zapytania ofertowego w wersji papierowej oraz elektronicznej zgodnej z załączonym plikiem Excel.
5) Zaparafowany harmonogram realizacji stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
6) Zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
1. Cena 80 pkt.
2. Termin obowiązywania licencji 20 pkt.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
A. W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (80) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, a każda kolejna oferta odpowiednio ze wzorem:
[Cmin]
P = ______ x Z
C
gdzie:
P – liczba otrzymanych punktów w kryterium
Cmin – najniższa cena wśród zaproponowanych
C – cena w badanej ofercie
Z – waga kryterium.

B. W kryterium „Termin obowiązywania licencji” oferty będą mogły uzyskać następujące ilości punktów:
• Licencja terminowa na którykolwiek produkt - 0 pkt
• Licencja bezterminowa (wieczysta) na wszystkie produkty- 20 pkt

Zgodnie z powyższym, wybrana zostanie oferta, która w sumie za wszystkie kryteria uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Nie dotyczy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TELZAS SP. Z O.O.

Adres

Bugno 3

78-400 Szczecinek

zachodniopomorskie , szczecinecki

Numer telefonu

94 37 29 753

Fax

94 37 29 800

NIP

6730006343

Tytuł projektu

Nabycie infrastruktury B+R w celu poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w obszarze produktów z zakresu zasilania gwarantowanego opartych na technologiach informacyjnych

Numer projektu

RPZP.01.02.00-32-0010/16-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 534