Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ZA/TECH/2017 na realizację informatycznych szkoleń specjalistycznych zakończonych egzaminami zewnętrznymi dla uczestników Projektu „TECHNIK INFORMATYK W PRAKTYCE”

Data publikacji: 21.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-11-2017

Numer ogłoszenia

1070047

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

a) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zapytanie nr 1/ZA/TECH/2017”.
b) Ofertę należy przesłać (za pomocą operatora pocztowego lub kuriera) lub dostarczyć osobiście do 29 listopada 2017r. do godziny 10:00 do biura Zamawiającego: GOS Polska Sp. z o.o., ul. Królowej Korony Polskiej 24/105, 70-486 Szczecin. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Biura. Oficjalne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2017r. o godzinie 12:00.
c) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.
d) Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

laskowska@gos-polska.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Renata Laskowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

91 424 40 72

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja informatycznych szkoleń specjalistycznych zakończonych egzaminami zewnętrznymi dla uczestników Projektu „TECHNIK INFORMATYK W PRAKTYCE” (nr umowy o dofinansowanie: RPZP.08.06.00-32-K037/17), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących informatycznych szkoleń specjalistycznych zakończonych egzaminami zewnętrznymi:
1. Realizację informatycznego szkolenia specjalistycznego dla 30 uczestników projektu „TECHNIK INFORMATYK W PRAKTYCE”: Cisco IT Essentials, przygotowującego do zdawania egzaminu certyfikacyjnego CompTIA IT Fundamentals, wraz z realizacją egzaminów dla uczestników.
2. Realizację informatycznego szkolenia specjalistycznego dla 49 uczestników projektu „TECHNIK INFORMATYK W PRAKTYCE”: szkolenia C, C++, przygotowującego do zdawania egzaminu certyfikacyjnego CPA (C++ Certified Associate Programmer), wraz z realizacją egzaminów dla uczestników.
3. Realizację informatycznego szkolenia specjalistycznego dla 11 uczestników projektu „TECHNIK INFORMATYK W PRAKTYCE”: Cisco ICND1 (Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1), przygotowującego do zdawania egzaminu certyfikacyjnego CCENT®, wraz z realizacją egzaminów dla uczestników.
Łącznie z powyższych szkoleń skorzysta 60 uczestników, przy czym 30 uczestników skorzysta w ramach projektu z dwóch rodzajów szkoleń – wymienionych w ppkt. 1 i 2 z powyższej listy, pozostałych 30 uczestników – z jednego rodzaju szkolenia, wymienionego w ppkt. 2 (19 osób) lub ppkt. 3 powyższej listy (11 osób).
Wykonawca zapewni, że minimum 80% uczestników szkoleń, t.j. minimum 48 osób zda egzamin zewnętrzny z wynikiem pozytywnym i tym samym podniesie swoje kwalifikacje, w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy usług polegających na realizacji informatycznych szkoleń specjalistycznych zakończonych egzaminami zewnętrznymi dla uczestników Projektu „TECHNIK INFORMATYK W PRAKTYCE”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.
W wyniku realizacji zamówienia uczestnicy projektu „TECHNIK INFORMATYK W PRAKTYCE” podniosą wiedzę i umiejętności z zakresu specjalistycznych szkoleń informatycznych, jak również podniosą swoje kwalifikacje z tego zakresu, co zostanie potwierdzone zdobyciem przez nich certyfikatów w wyniku zdania egzaminów zewnętrznych. Certyfikat zewnętrzny zdobędzie minimum 80% uczestników szkoleń.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących informatycznych szkoleń specjalistycznych zakończonych egzaminami zewnętrznymi:
1.Realizację informatycznego szkolenia specjalistycznego dla 30 uczestników projektu „TECHNIK INFORMATYK W PRAKTYCE”: Cisco IT Essentials (60 godzin na osobę), przygotowującego do zdawania egzaminu certyfikacyjnego CompTIA IT Fundamentals, wraz z realizacją egzaminów dla uczestników.
Tematyka szkolenia to m.in.: podstawowe technologie i sprzęt komputerowy, podstawy sieci, instalacje i funkcje oprogramowania, rozpoznawanie zagrożeń bezpieczeństwa i zapobieganie im, utrzymanie i konserwacja sprzętu komputerowego; szczegółowy program szkolenia zostanie uzgodniony z Zamawiającym.
Wykonawca zobowiązuje się do organizacji i przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego dla uczestników szkolenia, w postaci egzaminu certyfikacyjnego CompTIA IT Fundamentals.
2.Realizację informatycznego szkolenia specjalistycznego dla 49 uczestników projektu „TECHNIK INFORMATYK W PRAKTYCE”: szkolenia C, C++ (70 godzin na osobę), przygotowującego do zdawania egzaminu certyfikacyjnego CPA (C++ Certified Associate Programmer), wraz z realizacją egzaminów dla uczestników.
Tematyka szkolenia to m.in.: podstawowe elementy języka C i C++, programowanie obiektowe – abstrakcja, biblioteki standardowe, historia i rozwój języka C++, programowanie obiektowe a proceduralne; szczegółowy program szkolenia zostanie uzgodniony z Zamawiającym.
Wykonawca zobowiązuje się do organizacji i przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego dla uczestników szkolenia, w postaci egzaminu certyfikacyjnego CPA (C++ Certified Associate Programmer).
3.Realizację informatycznego szkolenia specjalistycznego dla 11 uczestników projektu „TECHNIK INFORMATYK W PRAKTYCE”: Cisco ICND1 (Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1) (140 godzin na osobę), przygotowującego do zdawania egzaminu certyfikacyjnego CCENT®, wraz z realizacją egzaminów dla uczestników.
Tematyka szkolenia to m.in.: nabycie umiejętności i wiedzy potrzebnej do instalowania, konfigurowania i nadzorowania sieci komputerowych oraz rozwiązywania problemów w sieciach komputerowych, skonfigurowanie przełącznika i routera, poprawne połączenie urządzeń do sieci WAN oraz wprowadzenie mechanizmów bezpieczeństwa sieci; szczegółowy program szkolenia zostanie uzgodniony z Zamawiającym.
Wykonawca zobowiązuje się do organizacji i przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego dla uczestników szkolenia, w postaci egzaminu certyfikacyjnego CCENT®.

Wykonawca w ramach oferowanej ceny wykonania usług zawiera koszty: zatrudnienia trenera/ów, niezbędnych materiałów i podręczników dla uczestników, cateringu, a także koszty organizacji i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych.
Wykonawca zapewni catering dla uczestników na zajęciach wyłącznie w przypadku, jeśli zajęcia w danym dniu będą trwały ponad 4 godz. szkoleniowe; catering będzie obejmował minimum: wodę, soki, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub ciastka lub owoce.
W ramach usług Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia zajęć szkoleniowych przez wykwalifikowanych trenerów spełniających minimalne wymagania opisane w Zapytaniu ofertowym.
Miejsce realizacji szkolenia: zajęcia w ramach szkoleń będą odbywały się w salach Szczecińskiego Collegium Informatycznego SCI, w budynku mieszczącym się w Szczecinie, przy ul. Mazowieckiej 13; sale zostaną nieodpłatnie udostępnione na ten cel Wykonawcy usługi.
Zamawiający zastrzega, że grupy szkoleniowe mogą liczyć maksymalnie 15 osób.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługi objęte zamówieniem zostaną wykonane w okresie grudzień 2017r. – czerwiec 2018r. Szczegółowy harmonogram realizacji usług zostanie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Harmonogram zajęć w ramach szkolenia, jak również terminy egzaminów zewnętrznych będą dostosowane do rozkładów zajęć szkolnych uczniów (uczestników projektu uczących się w trybie dziennym) i nie będą z nimi kolidować.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca posiada powszechnie uznawaną certyfikację jakości świadczenia usług w zakresie szkoleń objętych niniejszym zapytaniem.

Wykonawca posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Wykonawca posiada uprawnienia do zapewnienia uczestnikom bezpośredniego dostępu do materiałów Akademii Cisco w postaci dostępu do platformy Akademii Cisco lub też zapewnienia dostępu do materiałów równoważnych dotyczących tematyki szkoleń objętych niniejszym zapytaniem. W przypadku dostępu do materiałów równoważnych Wykonawca wskaże w ofercie źródło tych materiałów.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. zrealizował łącznie min. 200 godzin usług szkoleń o tematyce pokrewnej z zamówieniem opisanym w niniejszej procedurze lub równoważnych w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie. Przez usługi szkoleniowe równoważne rozumie się usługi szkoleniowe o zakresie przedmiotowym zbliżonym do tematyki w.w. szkoleń, czyli szkoleń Cisco oraz C, C++.

Potencjał techniczny

Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do prawidłowego wykonania zlecenia t.j. zapewni routery i switche na szkolenia Cisco, w ilości niezbędnej do efektywnego prowadzenia zajęć.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. trenerami spełniającymi wymagania, o których mowa w pkt. IV, ppkt 1, 2 i 3 niniejszego Zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi znajdować się się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

a) Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
◦ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
◦ posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
◦ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
◦ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca złoży oświadczenie – załącznik nr 2.

b) Wykonawca nie należy do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.:

a) Wykonawców, którzy, z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie wykonali w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca złoży oświadczenie – załącznik nr 2.

b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca złoży oświadczenie – załącznik nr 2.

c) Wykonawców, wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca złoży oświadczenie – załącznik nr 2.

d) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo:
- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
- skarbowe,
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca złoży oświadczenie – załącznik nr 2.

e) Wykonawców będących podmiotem zbiorowym, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca złoży oświadczenie – załącznik nr 2.

f) Osoby prawne, których urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 oraz art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca złoży oświadczenie – załącznik nr 2.

g) Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca złoży oświadczenie – załącznik nr 2.

h) Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

Warunki zmiany umowy

• Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy przede wszystkim w zakresie:
- Terminu realizacji zamówienia;
- Harmonogramu realizacji zamówienia;
- Ostatecznej liczby uczestników szkoleń i egzaminów w ramach zamówienia;
- Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom).
•Inne niż wyżej wymienione zmiany postanowienia umowy mogą wystąpić za jednoczesną zgodą Zamawiającego oraz Wykonawcy.
• Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:
a)zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
ii. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
c) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
i. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
ii. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,
d) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy (wraz z wymaganymi załącznikami do nich):
1. Oferty cenowa.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykaz ilości wykonanych godzin usług szkoleniowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a) Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej warunków udziału w postępowaniu, każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamówienie, składające się z trzech usług wymienionych w pkt. IV, ocenione będzie wg następujących kryteriów:
I). Cena brutto – 40%
Najkorzystniejsza cenowo oferta otrzyma 40 pkt, pozostałe wg zależności:
C = (Cn/Co)*40
gdzie:
Cn - cena oferty najkorzystniejszej
Co - cena oferty rozpatrywanej
Porównaniu przez Zamawiającego podlegać będą ceny brutto ofert.
W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 40.

II). Wiedza i doświadczenie Wykonawcy – 60%
W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 60, według zasady:
• Liczba godzin przeprowadzonych przez Wykonawcę usług szkoleniowych z zakresu Cisco, C, C++ lub równoważnych:
 do 200 godzin włącznie – 10 punktów,
 powyżej 200 godzin do 400 godzin włącznie – 30 punktów,
 powyżej 400 godzin do 500 godzin włącznie – 40 punktów,
 powyżej 500 godzin – 60 punktów.
Zamawiający przyzna punkty na podstawie doświadczenia wykazanego w Załączniku nr 3 do niniejszej oferty.
b) w toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
c) Wybrany zostanie Oferent, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zapytania ofertowego i zostanie oceniona wg podanych powyżej kryteriów wyboru jako najkorzystniejsza wg następującego wzoru:
P = C+ D
gdzie:
P – oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej;
C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 1 – cena ofertowa całego zamówienia brutto;
D – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 2 – wiedza i doświadczenie Wykonawcy.

Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z dwóch kryteriów.

d) Cena brutto podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłowym i terminowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Cena brutto oznacza wartość odpowiednio powiększoną o koszty, które ponosi zamawiający z tytułu realizacji umowy zgodnie z przedmiotem zapytania. Cena powinna zawierać wartość zamówienia, należny podatek (zaliczkę) od osób fizycznych i wszelkie składki na ubezpieczenia społeczne lub inne składki i należności przewidziane stosownymi przepisami. W przypadku osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest podanie ceny netto i brutto oferty uwzględniającej podatek VAT (jeśli dotyczy).

Wykluczenia

1. Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
a) braku ofert spełniających kryteria wyboru,
b) złożenia ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi, jeśli żaden z oferentów nie będzie chciał podjąć negocjacji ceny podanej w ofercie do wysokości kwoty, jaką posiada Zamawiający na realizację usługi
c) braku środków niezbędnych do realizacji usługi,
2. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
a) jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia Oferenta w przypadku zaproponowania przez niego w ofercie rażąco niskiej ceny, tj. takiej ceny, która wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, a w szczególności jest niższa o 30% od szacunkowej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający ma prawo powziąć wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia za zaoferowaną cenę, co z kolei stanowi podstawową okoliczność uprawniającą zamawiającego do żądania wyjaśnień w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę. Zamawiający dokonuje oceny przedstawionych wyjaśnień na podstawie obiektywnych czynników. Zamawiający może odrzucić ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złożył ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje mu prawo do odwołania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GOS POLSKA SP. Z O.O.

Adres

Królowej Korony Polskiej 24/105

70-486 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

914244072

NIP

8522538777

Tytuł projektu

TECHNIK INFORMATYK W PRAKTYCE

Numer projektu

RPZP.08.06.00-32-K037/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Fundacja IT, ul. Jagiellońska 67, 70-382 Szczecin, data wpłynięcia oferty: 29.11.2017r., godz. 9.25, cena oferty: 325.000,00 zł. W wyniku negocjacji przeprowadzonych z Wykonawcą, ostateczna cena oferty: 312.000,00 zł.
Liczba wyświetleń: 311