Strona główna
Logo unii europejskiej

Doposażenie pracowni obróbkowych na potrzeby projektu pn. „Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie” w zakresie zadań realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Data publikacji: 21.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-11-2017

Numer ogłoszenia

1069969

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w terminie do 29.11.2017 r. do godz. 12:00, w Sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro”, ul. Szosowa 2; 74-320 Barlinek.
Wymaga się, aby oferta została zamieszczona w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane na adres jednostki prowadzącej postępowania oraz będą posiadać oznaczenie:
OFERTA
Doposażenie pracowni obróbkowych na potrzeby projektu „Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie”

Koperta wewnętrzna będzie opatrzona dodatkowo nazwą i adresem wykonawcy w celu odesłania oferty w przypadku złożenia oferty po terminie.
W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres upełnomocnienia, natomiast w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa - musi ono być potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez notariusza.
Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, a wszystkie strony oferty parafowane przez te osoby.
Zaleca się aby:
a) oferta była trwale spięta.
b) strony oferty były ponumerowane.
Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kazimierz Siarkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 95 746 1064

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Doposażenie pracowni obróbkowych na potrzeby projektu pn. „Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie” w zakresie zadań realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: myśliborski Miejscowość: Barlinek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest doposażenie pracowni obróbkowych na potrzeby projektu pn. „Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie” w zakresie zadań realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni obróbkowych na potrzeby projektu pn. „Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie” w zakresie zadań realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 - opis przedmiotu zamówienia

Kod CPV

39162100-6

Nazwa kodu CPV

Pomoce dydaktyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi od 3 do 7 dni od złożenia zamówienia częściowego. Oferta dotyczy doposażenia pracowni obróbkowych w okresie od dnia podpisania umowy z oferentem do 31.12.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdują się zapisy przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmiany postanowień treści umowy w stosunku do treści oferty, Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 1

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Kryterium cena: 100%.
Punkty przyznane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C (przyznana liczba punktów) = (Cmin : C0) x 100
Gdzie:
C0 - cena Wykonawcy,
Cmin - minimalna cena spośród ważnych ofert
Maksymalna ostateczna ocena punktowa oferty (Cena oferty): 100 pkt.
Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT MYŚLIBORSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYSLIBORZU

Adres

Spokojna 13

74-300 Myślibórz (miasto)

zachodniopomorskie , myśliborski

Numer telefonu

95 747 20 21

Fax

95 747 31 53

NIP

5971628152

Tytuł projektu

Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie

Numer projektu

RPZP.08.09.00-32-K005/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

P.W. Antares Witold Ziołek
ul. Waryńskiego 32
58-370 Boguszów-Gorce
Data wpłynięcia oferty: 28.11.2017 r.
Cena oferty: 112 684,00 zł.
Liczba wyświetleń: 823