Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 02/KZ/2017 na usługę realizacji badań medycyny pracy dopuszczających uczestników projektu do udziału w szkoleniu kierowca wózków jezdniowych/spawanie.

Data publikacji: 21.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-11-2017

Numer ogłoszenia

1069848

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać dostarczona do dnia 30.11.2017 do godz 15.00 w jeden z trzech możliwych sposobów określonych przez Zamawiającego:
a) pocztą tradycyjną lub kurierem na adres biura Zamawiającego:
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego
Pl. Jana Kilińskiego 3
70-965 Szczecin
z dopiskiem „Oferta na badania lekarskie” (decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu WZDZ-u).
b) osobiście j.w , sekretariat WZDZ pok. 105 (w godzinach 8.00-15.00),
c) Elektronicznie na adres: adeka@wzdz.pl (decyduje data i godzina wpływu). Jeżeli oferta zostanie złożona elektronicznie, z uwagi na konieczność opatrzenia jej niezbędnymi podpisami i pieczęciami, musi zostać złożona w postaci skanu. Dokumenty powinny zostać złożone w formacie PDF

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

adeka@wzdz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Alina Deka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

91 4 501 201 wewn 361

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań lekarskich z wydaniem odpowiednich zaświadczeń z zakresu medycyny pracy dopuszczających uczestników projektu do udziału w kursie: „Kierowca operator wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli” dla 6 grup 10-cio osobowych oraz „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi lub czołowymi w różnych metodach” dla 16 grup (w tym 15 grup 10-cio osobowych i 1 grupy 6-cio osobowej). W przypadku uczestników szkolenia „Kierowca operator wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli” dodatkowe badania psychologiczne.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Miejscowość: Szczecin, Stargard, Świnoujście, Trzebiatów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie realizatora badań lekarskich z wydaniem odpowiednich zaświadczeń z zakresu medycyny pracy dopuszczających uczestników projektu do udziału w kursie: „Kierowca operator wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli” dla 6 grup 10-cio osobowych oraz „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi lub czołowymi w różnych metodach” dla 16 grup (w tym 15 grup 10-cio osobowych i 1 grupy 6-cio osobowej). W przypadku uczestników szkolenia „Kierowca operator wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli” dodatkowe badania psychologiczne.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań lekarskich z wydaniem odpowiednich zaświadczeń z zakresu medycyny pracy dopuszczających uczestników projektu do udziału w kursie: „Kierowca operator wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli” dla 6 grup 10-cio osobowych oraz „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi lub czołowymi w różnych metodach” dla 16 grup (w tym 15 grup 10-cio osobowych i 1 grupy 6-cio osobowej). W przypadku uczestników szkolenia „Kierowca operator wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli” dodatkowe badania psychologiczne.

Kod CPV

85121000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi medyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

85121000-3 (usługi medyczne)
85121200-5 (specjalistyczne usługi medyczne)

Harmonogram realizacji zamówienia

Badania planowane są w okresie grudzień 2017-grudzień 2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są oferenci spełniający następujące kryteria dopuszczalności:
a) Są wpisani do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę Oferenta zgodnie z ustawą z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2016 r poz 1638) oraz posiadają prawo do prowadzenia świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy.
b) Dysponować odpowiednim potencjałem organizacyjno-technicznym tj. posiadać bazę lokalową gwarantującą pełen zakres usług medycznych będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą z 26.06.2012 (Dz.U. 2012 poz 739) oraz posiadać wyposażenie i sprzęt medyczny niezbędny do należytego wykonania usług będących przedmiotem zamówienia.
c) Dysponować kadrą niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia tj. badania będące przedmiotem zamówienia zostaną wykonane przez lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie medycyny pracy oraz spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej .
d) Nie są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, czyli nie zaistnieje sytuacja wzajemnych powiązań między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegającego w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie z Wykonawcą w celu właściwej realizacji zamówienia, zastrzega się możliwość ich dokonania w formie aneksu do umowy. Zakres wyżej wymienionych zmian może dotyczyć:
a) Okresu i harmonogramu realizacji umowy
b) Ostatecznej ilości Uczestników Projektu
c) Zwiększenia wartości zamówienia w wysokości nie przekraczającej 50% jego wartości określonej w umowie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca realizacji badań, z przyczyn uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje zamawiający.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz oferty

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosuje następujące kryteria:
a) Cena (wartość brutto ) wykonania zamówienia – waga 100% (maksymalnie 100 punktów)
Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym cenę brutto za realizację badań dla jednej osoby. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Punkty przyznawane w kryterium „cena” będą liczone wg następującego wzoru:
C=(Cmin:CO)x1000
Gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie
CO – liczba brutto oferty
Cmin – cena brutto oferty najtańszej spośród ważnych ofert
Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów wynosi 100. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykluczenia

Wykluczone są instytucje powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, czyli nie zaistnieje sytuacja wzajemnych powiązań między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegającego w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Adres

pl. Jana Kilińskiego 3

70-965 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

914501201

Fax

914501711

NIP

8510107787

Tytuł projektu

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE DLA POTRZEB BRANŻ KLUCZOWYCH I INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI POMORZA ZACHODNIEGO - WSPARCIE PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WZDZ W SZCZECINIE ORAZ DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW i MIESZKANEK WOJ.ZACHODNIOPOMORSKIEGO.

Numer projektu

RPZP.08.06.00-32-K034/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta od Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki
ul. B. Śmiałego 33, 70-347 Szczecin wpłynęła drogą mailową w dniu 28.11.2017. Oferent przedstawił ofertę na wykonanie badań lekarskich w mieście Szczecin i Stargard. Zaproponował ceny brutto za usługę:
- badania kierowców wózków jezdniowych: 182 zł
- badania spawaczy: 130,00 zł

Oferta EVOMED sp. z o.o. ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin wpłynęła drogą mailową w dniu 23.11.2017. Oferent przedstawił ofertę na wykonanie badań lekarskich w mieście Szczecin. Zaproponował ceny brutto za usługę:
- badania kierowców wózków jezdniowych: 195,57 zł
- badania spawaczy: 94,71 zł

Ofert na realizację badań w Świnoujściu i Trzebiatowie nie otrzymano.

Biorąc pod uwagę kryterium ceny, w Szczecinie ofertę na realizację badań lekarskich dla uczestników szkoleń kierowca wózków jezdniowych ofertę wygrała firma EVOMED sp. z o.o, natomiast na realizację badań dla uczestników szkoleń spawalniczych: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.

Na realizację badań lekarskich w Stargardzie wpłynęła jedna oferta : Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, tym samym komisja oceny rekomenduje wybór tej oferty.
Liczba wyświetleń: 353