Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 2/FABZ/2017 z dnia 20.11.2017r. dotyczy wyłonienia wykonawcy indywidualnego doradztwa zawodowego, pośrednika pracy i trenera pracy w ramach projektu FABRYKA AKTYWNOŚCI BIERNYCH ZAWODOWO

Data publikacji: 20.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-11-2017

Numer ogłoszenia

1069728

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przesłać (za pomocą operatora pocztowego lub kuriera) lub dostarczyć osobiście do 28 listopada 2017 r. do godziny 10:00 do biura Partnera projektu (UniPRomotion Magdalena Kosobucka, ul. Królowej Korony Polskiej 24/105, 70-486 Szczecin) - decyduje data i godzina wpływu oferty do Biura. Oficjalne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2017r. o godzinie 11:00.
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.
Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zapytanie nr 2/FABZ/2017”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Dyba

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(91) 4244072

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe na realizację usług: doradztwa zawodowego dla kandydatów do projektu FABRYKA AKTYWNOŚCI BIERNYCH ZAWODOWO, także usług indywidualnego doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz poradnictwa pracy (Trener pracy) w województwie zachodniopomorskim dla uczestników/czek projektu pt. FABRYKA AKTYWNOŚCI BIERNYCH ZAWODOWO. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI Rynek pracy, Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Miejscowość: Spotkania prowadzone będą na terenie województwa zachodniopomorskiego, w miejscowościach, gdzie zbierze się największa liczba uczestników projektu.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie usług: doradztwa zawodowego dla kandydatów do projektu FABRYKA AKTYWNOŚCI BIERNYCH ZAWODOWO, także usług indywidualnego doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz poradnictwa pracy (Trener pracy) w województwie zachodniopomorskim dla uczestników/czek projektu (UP) pt. FABRYKA AKTYWNOŚCI BIERNYCH ZAWODOWO, organizowanego przez Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w partnerstwie z UniPRomotion Magdalena Kosobucka.
Rozmowy z Doradcą Zawodowym dla I edycji dla Kandydatów do projektu odbędą się w listopadzie 2017r., a dla II edycji w styczniu 2018r. zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Zamawiającego. Rozmowy z Doradcą Zawodowym dla Kandydatów do projektu zajmą łącznie 24 godziny, przy czym liczba godzin może ulec zmianom w zależności od liczby Kandydatów. W projekcie przewidziano dwie edycje UP, w każdej edycji średnio 24 osoby.
Termin realizacji indywidualnego doradztwa zawodowego dla UP to listopad-grudzień 2017r. (I edycja) – styczeń 2018r. (II edycja) zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Zamawiającego. Każdy z 48 UP otrzyma 8 godzin indywidualnego doradztwa zawodowego. 1 godz. = 60 minut. Łącznie 384 godziny.
Termin realizacji pośrednictwa pracy: grudzień 2017r. – lipiec 2018r., zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Zamawiającego. Każdy z 48 UP otrzyma 6 godzin indywidualnego wsparcia tj. 2 spotkania z pośrednikiem pracy x 3 godziny (1 godzina to 60 minut) czyli 288 godzin. Każdy UP otrzyma też 6 godzin wsparcia (1 godzina to 60 minut), przeznaczonego na spotkania Pośrednika Pracy z przedsiębiorcami celem poszukiwania stażu i miejsca pracy dla UP, czyli 288 godzin. Łącznie 576 godzin.
Termin realizacji poradnictwa pracy (Trener Pracy): grudzień 2017r. – lipiec 2018r., zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Zamawiającego. Poradnictwo Pracy (Trener Pracy) przeznaczone jest dla 24 niepełnosprawnych UP. Każda z tych osób otrzymuje 20h wsparcia.
Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia, okresu realizacji umowy oraz liczby uczestników/kandydatów.

Przedmiot zamówienia

1. Realizacja doradztwa zawodowego dla Kandydatów podczas rozmów rekrutacyjnych z kandydatami do projektu, w ramach których zostanie wyłonionych 48 uczestników projektu (UP). Każdy z kandydatów odbędzie z Doradcą Zawodowym w II etapie rekrutacji indywidualne spotkanie trwające 0,5 godziny (30 minut), podczas którego Doradca oceni predyspozycje kandydata do określonego zawodu.
2. Realizacja indywidualnego doradztwa zawodowego dla Uczestników projektu (UP) w zakresie indywidualnych spotkań, w ramach których dla 48 UP zostanie przeprowadzona identyfikacja potrzeb – opracowanie Indywidualnych Planów Działania(IPD).
Identyfikacja Potrzeb realizowana jest w formie indywidualnych spotkań – poradnictwa zawodowego, polegającego na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z UP.
Poradnictwo jest formą wsparcia wspomagającą proces poszukiwania pracy jeżeli istnieją ku temu oczywiste przesłanki, wynikające głównie z postawy uczestnika, takiej jak, np. brak motywacji do poszukiwania pracy/podjęcia nauki lub brak wiedzy nt. własnych kompetencji i zasobów. Jeżeli w trakcie realizacji IPD doradca zdiagnozuje obszary wymagające dodatkowe wzmocnienia powinien uwzględnić tę okoliczność w procesie aktywizacji Uczestników. UP wraz z doradcą zawodowym stworzą IPD w formie Karty. Przed rozpoczęciem pracy związanej z tworzeniem i realizacją IPD nastąpi przekazanie UP informacji dot. rynku pracy, celów i założeń IPD. IPD ma na celu zdiagnozowanie potrzeb Uczestników. IPD podlega stałej weryfikacji, tzn. może ulegać zmianie w trakcie pracy z UP.
3. Realizacja Pośrednictwa pracy dla UP.
Pośrednictwo pracy bazuje na przeprowadzonej diagnozie potrzeb UP – IPD i wspiera jego proces aktywizacji zawodowej określonej w indywidualnej ścieżce dojścia do zatrudnienia.
Pośrednictwo pracy ma na celu pomoc biernym zawodowo UP w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia i pracodawcom – w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych, w tym poprzez dostarczenie UP ofert pracy zgodnych z oczekiwaniami, predyspozycjami i kwalifikacjami UP oraz poprzez wyposażenie go w umiejętność poruszania się po rynku pracy, samodzielnego poszukiwania pracy.
W ramach pośrednictwa pracy będzie przeprowadzany monitoring aktywności UP w poszukiwaniu pracy. Pośrednik pracy w swoich działaniach będzie kłaść nacisk na samodzielność uczestnika w podejmowaniu działań w zakresie poszukiwania przez niego pracy. Oferty pracy przedstawiane UP będą zgodne z wnioskami z przeprowadzonej indywidualnej diagnozy IPD.
Pośrednik pracy umożliwi kontakt UP z pracodawcami, pomoże przygotować dokumenty aplikacyjne pod kątem konkretnych ofert pracy, będzie wspierał UP w aktywnym poszukiwaniu pracy.
4. Trener Pracy realizuje działania w zakresie zatrudnienia wspomaganego na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Ma za zadanie przyczynić się do poprawy i/lub zmiany sytuacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz umożliwić im pełne uczestnictwo w życiu społeczno-zawodowym (m.in. motywowanie i wsparcie w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego w wypracowaniu profilu zawodowego, wsparcie w poszukiwaniu pracy i kontaktu z pracodawcą, wsparcie po uzyskaniu zatrudnienia w zakresie orzecznictwa, poradnictwa i innych form wymaganego wsparcia).
Trener Pracy będzie w ciągłym kontakcie z Pośrednikiem Pracy, wspólnie świadcząc usługę pośrednictwa i poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: listopad 2017r. – lipiec 2018r., zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Zamawiającego.
Dokładne terminy i daty doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz poradnictwa pracy będą ustalane indywidualnie w porozumieniu z Zamawiającym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
Warunkiem koniecznym do przystąpienia do postępowania o udzielenie zamówienia jest posiadanie:
- doradca zawodowy posiada wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikat/zaświadczenie/inne umożliwiające przeprowadzenie usług doradztwa zawodowego.
Oferent zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających prawdziwość podanego wykształcenia/certyfikatu/zaświadczenia/inne, które jasno potwierdzają uprawnienie do wykonywania czynności
- wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia prowadzonego przez Marszałka Województwa,
- uprawnień do wykonywania określonych działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- powszechnie uznawanego certyfikatu jakości świadczenia usług w zakresie doradztwa zapewniającego rozwój osobisty i zawodowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kopii tego certyfikatu do składanej Oferty.
Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
Oferent jest zobowiązany do złożenia Oświadczenia/oświadczeń o spełnieniu w/w warunków.

Wiedza i doświadczenie

Warunkiem koniecznym do przystąpienia do postępowania o udzielenie zamówienia jest posiadanie:
- co najmniej 2-letniego doświadczenia w realizacji usług doradztwa zawodowego,
- doradca zawodowy posiada wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikat/zaświadczenie/inne umożliwiające przeprowadzenie usług doradztwa zawodowego,
- co najmniej 6-miesięcznego doświadczenie w realizacji usług pośrednictwa pracy,
Trener pracy musi posiadać:
- co najmniej roczne doświadczenie zawodowe (w tym w formie wolontariatu),
- co najmniej średnie wykształcenie oraz podstawową wiedzę w zakresie przepisów prawa pracy i zatrudniania osób niepełnosprawnych,
- co najmniej 3-miesięczne doświadczenie w bezpośredniej pracy z osobami z niepełnosprawnościami lub ukończone szkolenie w zakresie zatrudnienia wspomaganego.
- oferent zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających prawdziwość podanego doświadczenia lub/i wykształcenia, tj. np.: dyplom ukończenia studiów/kursów kierunkowych, referencje, potwierdzenia wykonania usługi, świadectwa pracy lub inne dokumenty, które jasno potwierdzają doświadczenie osób mających być zaangażowane w realizację usługi (kopie dokumentów).
Oferent jest zobowiązany do złożenia Oświadczenia/oświadczeń o spełnieniu w/w warunków.

Potencjał techniczny

O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:
Dysponują potencjałem organizacyjno – technicznym gwarantującym wykonanie zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:
-wykonują zadania lub czynności w ramach projektu osobiście, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub wykonujące zadania lub czynności w ramach projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.) oraz wolontariuszy wykonujących świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy przede wszystkim w zakresie:
-Terminu realizacji umowy;
-Harmonogramu realizacji umowy;
-Ostatecznej liczby kandydatów do projektu oraz uczestników w ramach umowy;
-Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom).
Inne niż wyżej wymienione zmiany postanowienia umowy mogą wystąpić za jednoczesną zgodą Zamawiającego oraz Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku istotnego naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania spotkań i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia, uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:
a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
ii. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
c) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
i. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
ii. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,
e) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Zał. 1
2. Zał. 2
3. Zał. 3
4. Zał. 4
5. oferent zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających prawdziwość podanego doświadczenia lub/i wykształcenia, tj. np.: dyplom ukończenia studiów/kursów kierunkowych, referencje, potwierdzenia wykonania usługi, świadectwa pracy lub inne dokumenty, które jasno potwierdzają doświadczenie osób mających być zaangażowane w realizację usługi (kopie dokumentów).
6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kopii powszechnie uznawanego certyfikatu jakości świadczenia usług w zakresie doradztwa zapewniającego rozwój osobisty i zawodowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a) Zamówienie, składające się z czterech usług wymienionych w pkt. IV, ocenione będzie wg następujących kryteriów:
I). Cena brutto – 40%
Najkorzystniejsza cenowo oferta otrzyma 40 pkt, pozostałe wg zależności:
C = (Cn/Co)*40
gdzie:
Cn - cena oferty najkorzystniejszej
Co - cena oferty rozpatrywanej
Porównaniu przez Zamawiającego podlegać będą ceny brutto ofert.
W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 40.
II). Wiedza i doświadczenie Wykonawcy – 60%
W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 60, według zasady:
Liczba godzin przeprowadzonego doradztwa zawodowego do 50h włącznie – 3 punkty, Liczba godzin przeprowadzonego doradztwa zawodowego między 51 a 100h włącznie – 10 punktów, Liczba godzin przeprowadzonego doradztwa zawodowego od 101h i więcej – 20 punktów.
Liczba godzin przeprowadzonego pośrednictwa pracy do 50h włącznie – 3 punkty, Liczba godzin przeprowadzonego pośrednictwa pracy między 50 a 100h włącznie – 10 punktów, Liczba godzin przeprowadzonego pośrednictwa pracy od 101h i więcej – 20 punktów.
Liczba godzin pracy z osobami niepełnosprawnymi do 50h włącznie – 10 punktów, Liczba godzin pracy z osobami niepełnosprawnymi od 51h i więcej – 20 punktów..
b) w toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
c) Wybrany zostanie Oferent, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zapytania ofertowego i zostanie oceniona wg podanych powyżej kryteriów wyboru jako najkorzystniejsza wg następującego wzoru:
P = C+ D
gdzie:
P – oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej;
C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 1 – cena ofertowa całego zamówienia brutto;
D– oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy.

Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z dwóch kryteriów.

d) Cena brutto podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłowym i terminowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Cena brutto oznacza wartość odpowiednio powiększoną o koszty, które ponosi zamawiający z tytułu realizacji umowy zgodnie z przedmiotem zapytania. W tym koszty zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku zlecenia wykonania umowy osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (m.in. składki społeczne). Cena powinna zawierać wartość zamówienia, należny podatek (zaliczkę) od osób fizycznych i wszelkie składki na ubezpieczenia społeczne lub inne składki i należności przewidziane stosownymi przepisami z tytułu umów cywilnoprawnych. W przypadku osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest podanie ceny netto i brutto oferty uwzględniającej podatek VAT (jeśli dotyczy).

Wykluczenia

1.Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
a) braku ofert spełniających kryteria wyboru,
b) złożenia ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi,
c) braku środków niezbędnych do realizacji usługi,
2.Oferta podlega odrzucenie w przypadku, gdy:
a) jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia Oferenta w przypadku zaproponowania przez niego w ofercie rażąco niskiej ceny, tj. takiej ceny, która wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, a w szczególności jest niższa o 30% od szacunkowej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający ma prawo powziąć wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia za zaoferowaną cenę, co z kolei stanowi podstawową okoliczność uprawniającą zamawiającego do żądania wyjaśnień w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę. Zamawiający dokonuje oceny przedstawionych wyjaśnień na podstawie obiektywnych czynników. Zamawiający może odrzucić ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złożył ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje mu prawo do odwołania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

IZBA RZEMIEŚLNICZA MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Adres

al. Wojska Polskiego 78

70-482 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

914222278

Fax

914222238

NIP

8521010235

Tytuł projektu

FABRYKA AKTYWNOŚCI BIERNYCH ZAWODOWO

Numer projektu

RPZP.06.05.00-32-K032/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

CENTRUM USŁUG SZKOLENIOWO DORADCZYCH JAKUB SZPON
ul. Romualda Traugutta 7
72-200 Nowogard, zachodniopomorskie
NIP: 856-12-43-655
REGON: 811691798

Data wpłynięcia: 27 listopada 2017r.
Cena: 137520,00zł brutto
Liczba wyświetleń: 416