Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 4/CBR/2017 - Wykonanie elewacji parteru budynku, w którym mieści się Centrum Badawczo-Rozwojowe KRONOSPAN Szczecinek Sp. z o.o., zlokalizowanego przy ul. Waryńskiego, w miejscowości Szczecinek

Data publikacji: 16.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-12-2017

Numer ogłoszenia

1068923

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty stanowiące odpowiedź na Zapytanie ofertowe należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową, na adres Kronospan Szczecinek, ul. Waryńskiego 1, 78-400 Szczecinek.
2. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 1 grudnia 2017 roku o godz. 12:00.
3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 4/CBR/2017”.
4. Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do Zamawiającego na adres wskazany w pkt. 1 powyżej.
5. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
6. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego „Formularz oferty”.
7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.
8. Oferty należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy.
10. W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nie umocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych Wykonawcy) należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
11. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
13. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
14. Oferty oraz wszelkie inne oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem – odrębnie i jednoznacznie wskazanych przez Wykonawcę – informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
15. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
16. Wykonawca ponosi wszelkie koszy związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
17. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
18. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

W sprawach formalnych: Paulina Walińska / W sprawach technicznych: Andrzej Stępień

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elewacji parteru budynku, w którym mieści się Centrum Badawczo-Rozwojowe KRONOSPAN Szczecinek Sp. z o.o., zlokalizowanego przy ul. Waryńskiego, w miejscowości Szczecinek, w woj. zachodniopomorskim.
Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac:
a) Obudowa ściany murowanej płytami HPL, ocieplenie wełną mineralną gr. 12 cm na konsolach i ruszcie aluminiowym, mocowanie na nity wraz z obudową ościeży płytą HPL na konsolach i ruszcie aluminiowym, mocowanie na nity z uwzględnieniem rusztowań do montażu lub podnośnika.
UWAGA! Płyty HPL dostarcza Zamawiający. Po stronie Wykonawcy wycenić należy jedynie koszty związane z ich formatowaniem i montażem.
b) Tynk cienkowarstwowy z zaprawy na wełnie mineralnej gr. 12 cm,
c) Malowanie powierzchni zewnętrznych tynków mineralnych dwukrotnie, farbą silikatową.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: szczecinecki Miejscowość: Szczecinek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy elewacji parteru budynku, w którym mieści się Centrum Badawczo-Rozwojowe KRONOSPAN Szczecinek Sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elewacji parteru budynku, w którym mieści się Centrum Badawczo-Rozwojowe KRONOSPAN Szczecinek Sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac:
a) Obudowa ściany murowanej płytami HPL, ocieplenie wełną mineralną gr. 12 cm na konsolach i ruszcie aluminiowym, mocowanie na nity wraz z obudową ościeży płytą HPL na konsolach i ruszcie aluminiowym, mocowanie na nity z uwzględnieniem rusztowań do montażu lub podnośnika (ilość: 507 m2).
UWAGA! Płyty HPL dostarcza Zamawiający. Po stronie Wykonawcy wycenić należy jedynie koszty związane z ich formatowaniem i montażem.
b) Tynk cienkowarstwowy z zaprawy na wełnie mineralnej gr. 12 cm (ilość: 40 m2),
c) Malowanie powierzchni zewnętrznych tynków mineralnych dwukrotnie, farbą silikatową (ilość: 40 m2).

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją budowlaną obejmującą:
a) projekt budowlany architektoniczny,
b) projekt budowlany konstrukcyjny.

W celu otrzymania dokumentacji budowlanej, Wykonawca zobowiązany jest przesłać na adres e-mail Zamawiającego p.walinska@kronospan.pl, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, oświadczenie stanowiące Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego „Oświadczenie dopuszczające do informacji poufnych Zamawiającego”.

Kod CPV

45443000-4

Nazwa kodu CPV

Roboty elewacyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia, zgodny z ofertą, ale nie dłużej niż 6 tygodni od dnia przekazania placu budowy przez Zamawiającego.
Zamówienie uważa się za wykonane w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót nie zawierającego istotnych zastrzeżeń Zamawiającego do wykonanego przedmiotu zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Za spełnienie przedmiotowego warunku, Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę realizacją w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej dwoma zamówieniami wymagającymi montażu płyt HPL o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł netto każde.

W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę niniejszego warunku Wykonawca składa wraz z ofertą wykaz wykonanych zamówień z podaniem ich przedmiotu, wartości, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia te zostały wykonane na Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego „Wykaz wykonanych zamówień” wraz z referencjami bądź innymi dokumentami wystawionymi przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane ujęte w wykazie wykonanych zamówień były wykonywane, określające, czy zostały one wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (lub oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów).

W przypadku zamówienia, którego wartość będzie wyrażona w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia podanej wartości na PLN po średnim kursie NBP (tabela A) z dnia upublicznienia Zapytania ofertowego w Bazie konkurencyjności.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają zdolność ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie zamówienia. Za spełnienie przedmiotowego warunku Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 150 000,00 zł.

W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę niniejszego warunku Wykonawca składa wraz z ofertą kopię dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

W przypadku ubezpieczenia w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia podanej wartości na PLN po średnim kursie NBP (tabela A) z dnia upublicznienia Zapytania ofertowego w Bazie konkurencyjności.

Dodatkowe warunki

Warunkiem złożenia oferty przez Wykonawcę jest przesłanie, na adres e-mail Zamawiającego p.walinska@kronospan.pl, podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, wypełnionego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego „Oświadczenie dopuszczające do informacji poufnych Zamawiającego”.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1.1 Termin bądź zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
b) W przypadku wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
c) Wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót. Wykonawca powołując się na niesprzyjające warunki atmosferyczne powinien wykazać, że warunki pogodowe były nietypowe dla danej pory roku (np. wystąpiła powódź, huragan, ekstremalne temperatury lub opady itp.);
d) W przypadku zawinionego przez Zamawiającego nieprzekazania Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o ile Zamawiający zobowiązany był do przekazania takich dokumentów Wykonawcy;
e) Zawieszenia robót przez Zamawiającego z powodów wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu umowy, o czas zawieszenia. O zawieszeniu robót Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia;
f) Opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonania odbioru końcowego;
g) Konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł obiektywnie przewidzieć w chwili zawarcia umowy o czas niezbędny do naniesienia zmian;
h) Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych lub narzędzi niż wskazane w ofercie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy.
1.2 Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:
a) Zmiana obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie/zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia/zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
b) Rezygnacja z części robót budowlanych, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – o wartość niewykonanych robót;
c) Konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie składania oferty lub zawarcia umowy (tzw. roboty zamienne). Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych.
1.3 Inne zmiany:
a) W zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego (powierzenie podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana w kontrakcie, zmiana podwykonawcy);
b) W zakresie kolejności i terminów wykonywania robót budowlanych;
c) W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy z Wykonawcą, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego przedmiotem zamówienia pod warunkiem, że nie będzie to związane ze zmianą zakresu i wartości przedmiotu zamówienia;
d) W przypadku otrzymania decyzji od Instytucji Zarządzającej zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
2. Warunki zmian:
a) Inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego;
b) Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych;
c) Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do wypełnionego Formularza oferty należy dołączyć:
1. Oświadczenie(a) o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;
2. Wykaz wykonanych zamówień zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego;
3. Kopie dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie IV niniejszego Zapytania ofertowego oraz nie podlegające wykluczeniu zgodnie z punktem V niniejszego Zapytania ofertowego zostaną ocenione według następujących kryteriów:

CENA RYCZAŁTOWA BRUTTO (WAGA PUNKTOWA: 60)
W kryterium „Cena ryczałtowa brutto” Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Cena ryczałtowa brutto powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli Wykonawca określi cenę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy ją na PLN po średnim kursie NBP (tabela A) z dnia upublicznienia Zapytania ofertowego w Bazie konkurencyjności.
Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w sposób następujący:
= (cena ryczałtowa brutto najtańszej spośród złożonych ofert)/(cena ryczałtowa brutto badanej oferty) x 60
Oferta może otrzymać za kryterium „Cena ryczałtowa brutto” maksymalnie 60 punktów.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (WAGA PUNKTOWA: 20)
W kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Termin realizacji zamówienia liczony jest w tygodniach.
Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 6 tygodni od dnia przekazania przez Zamawiającego placu budowy.
Zamówienie uważa się za wykonane w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót nie zawierającego istotnych zastrzeżeń Zamawiającego do wykonanego przedmiotu zamówienia.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu realizacji zamówienia dłuższego niż wskazane powyżej, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.
Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w sposób następujący:
= (najmniejsza liczba tygdni na realizację zamówienia spośród złożonych ofert)/( liczba tygodni na realizację zamówienia badanej oferty) x 20
Oferta może otrzymać za kryterium „Termin realizacji zamówienia” maksymalnie 20 punktów.

OKRES GWARANCJI (TERMIN REALIZACJI: 20)
W kryterium „Okres gwarancji” Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Okres gwarancji liczony jest w miesiącach i rozpoczyna się z dniem podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru robót nie zawierającego istotnych zastrzeżeń Zamawiającego do wykonanego przedmiotu zamówienia.
Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.
Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w sposób następujący:
= (okres gwarancji badanej oferty)/(najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert) x 20
Oferta może otrzymać za kryterium „Okres gwarancji” maksymalnie 20 punktów.

2. Ocena dokonywana będzie według zasad opisanych w pkt. 1 powyżej.
3. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów, co stanowi sumę maksymalnej liczby punktów możliwych do otrzymania w ramach każdego z kryteriów oceny.
4. Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku.
5. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo ofertę zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
6. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze tę najbardziej korzystną w zakresie oddziaływania na środowisko. Pozytywny wpływ w zakresie oddziaływania na środowisko można wykazać poprzez np. (poniższa lista jest przykładowa):
a) zastosowanie rozwiązań umożliwiających zmniejszenie ilości odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia lub na etapie późniejszego użytkowania przez Zamawiającego,
b) zastosowanie rozwiązań umożliwiających zmniejszenie zużycia wody w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia lub na etapie późniejszego użytkowania przez Zamawiającego,
c) zastosowanie energooszczędnych rozwiązań umożliwiających zmniejszenie energochłonności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia lub na etapie późniejszego użytkowania przez Zamawiającego,
d) wykazanie, iż w ramach realizacji przedmiotu zamówienia ograniczone zostanie obciążenie środowiska, w tym ograniczona zostanie ilość zanieczyszczeń / emisji uwolnionych do środowiska.
Punkty zostaną przyznane wg następującego schematu: Za wykazanie jednego rozwiązania/sposobu realizacji zamówienia, pozytywnie oddziałującego na środowisko naturalne, Wykonawcy zostanie przyznany 1 pkt. Wykonawca może wskazać dowolną liczbę możliwych sposobów spełnienia aspektów wpływających pozytywnie na środowisko. Jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnego rozwiązania/sposobu realizacji zamówienia pozytywnie oddziałującego na środowisko naturalne, oferta Wykonawcy nie otrzyma żadnego punktu w tym zakresie.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są Wykonawcy w stosunku do których zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć oświadczenie własne zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KRONOSPAN SZCZECINEK SP. Z O. O.

Adres

Waryńskiego 1

78-400 Szczecinek

zachodniopomorskie , szczecinecki

NIP

6731657551

Tytuł projektu

Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego jako strategicznyego elementu dla umocnienia przewagi technologicznej i wzdrostu innowacyjności firmy Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0053/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

GT PROJEKTY, KONSTRUKCJE, MONTAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, ul. Laskowa 54, 43-300 Bielsko-Biała (NIP: 547-214-47-72)
Data wpływu oferty do Zamawiającego: 1 grudnia 2017 r. godz. 11:30
Cena ryczałtowa brutto: 276 750,00 zł
Liczba wyświetleń: 409