Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE 1A/AKP/2017 - Doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania

Data publikacji: 15.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-11-2017

Numer ogłoszenia

1068762

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres e-mail: e.soroka@kompass-consulting.pl z dopiskiem w tytule e-maila: zapytanie ofertowe nr 1A/AKP/2017. Ofertę należy złożyć w formie skanu dokumentów.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

e.soroka@kompass-consulting.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Soroka

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kompleksowego indywidualnego doradztwa zawodowego w tym sporządzenie Indywidualnego Planu Działania dla 16 Uczestników Projektu „AKTYWNIE KU PRACY Z KOMPASSEM - program na rzecz aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej z województwa zachodniopomorskiego”, nr RPZP.06.05.00-32-K018/17. Uczestnikami Projektu są osoby bierne zawodowo, w wieku 30 lat i więcej, uczące się lub zamieszkujące (w roz. KC) w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich Specjalnej Strefy Włączenia w woj. zachodniopomorskim, w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: kobiety, osoby 50+, o niskich kwalifikacjach i osoby niepełnosprawne.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest identyfikacja przyczyn oddalenia Uczestnika od rynku pracy, indywidualnych deficytów oraz diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego, z jednoczesnym uwzględnieniem sytuacji i zapotrzebowania pracodawców na lokalnym rynku pracy czego efektem ma być opracowany Indywidualny Plan Działania. Zamówienie obejmuje także wsparcie Uczestnika w procesie przejścia przez zmianę i rozwiązania problemu zawodowego, motywowania oraz opracowania ścieżki rozwoju zawodowego w ramach poradnictwa zawodowego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kompleksowego indywidualnego doradztwa zawodowego dla 16 Uczestników Projektu. Uczestnikami Projektu są osoby bierne zawodowo, w wieku 30 lat i więcej, uczące się lub zamieszkujące (w roz. KC) w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich Specjalnej Strefy Włączenia w woj. zachodniopomorskim, w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: kobiety, osoby 50+, o niskich kwalifikacjach i osoby niepełnosprawne.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Przeprowadzenie przez doradcę zawodowego specjalistycznego wsparcia (IPD), w formie indywidualnych spotkań dla 16 Uczestników Projektu , w postaci:
- wywiadu: 1h pracy z doradcą zawodowym (1h x 16 uczestników projektu = 16h), pozyskanie niezbędnych informacji nt. posiadanych kwalifikacji i kompetencji, doświadczenia, form wsparcia
z jakich w przeszłości korzystał oraz predyspozycji i preferencji uczestników projektu,
- opracowania Indywidualnego Planu Działania przez doradcę zawodowego, przy czynnym i pełnym zaangażowaniu Uczestnika/czki (2h x 16 uczestników projektu = 32 h). Doradca, przy czynnym udziale uczestnika projektu, określi przyczyny pozostawania w bierności zaw./problemu ze znalezieniem zatrudnienia, a w efekcie obustronnych ustaleń – uczestnik określi swój cel zawodowy i zakres wsparcia w projekcie oraz świadomy konieczności zaangażowania w realizację IPD, zaakceptuje zaproponowaną formułę udziału w projekcie.

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania, a następnie przesłania do zatwierdzenia przez Zamawiającego, wzoru arkusza użytego podczas wywiadu oraz IPD, a następnie na jego podstawie przeprowadzenie wywiadu z 16 Uczestnikami w zakresie identyfikacji potrzeb i diagnozy możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym przyczyn oddalenia od rynku pracy.
Łącznie: 48 godzin doradztwa (1 godzina=60 minut).
Termin realizacji: listopad – grudzień 2017 r., przy czym dokładny harmonogram zawierający dni oraz godziny doradztwa uzależniony jest od preferencji Uczestników Projektu.

2. Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego z 16 uczestnikami projektu,
w wymiarze średnio 5h/ osobę w zakresie:
- analizy przyczyn i alternatyw rozwiązania problemu zawodowego,
- weryfikacji możliwości uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji,
- planowania rozwoju zawodowego,
- przygotowania do nowego zawodu,
- identyfikacji odpowiedniego dla UP środowiska pracy,
- określenie potencjału, motywacji, potrzeb i wartości,
- zdiagnozowanie istotnych na rynku pracy kompetencji,
- wsparcie uczestnika w procesie przechodzenia przez zmianę, w pokonywaniu napotykanych barier, będzie przeciwdziałał spadkowi poziomu motywacji, pobudzając uczestnika do aktywnego udziału w projekcie.

Łącznie: 80 godzin doradztwa (1 godzina=60 minut).
Wykonawca, poprzez dobór odpowiednich narzędzi, zadba o potrzeby osób pozostających
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym kobiety i osoby niepełnosprawne, uwzględniając ich oczekiwania i możliwości odnośnie dalszej ścieżki aktywizacji zawodowej.

Termin realizacji: listopad 2017-styczeń 2018, przy czym dokładny harmonogram zawierający dni oraz godziny doradztwa uzależniony jest od preferencji Uczestników Projektu.

Zamawiający zastrzega, iż termin wykonania zamówienia może ulec opóźnieniu,
o czym poinformuje Wykonawcę niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji powodującej opóźnienie czasowe.
Doradztwo przeprowadzone będzie na terenie województwa zachodniopomorskiego,
w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego, korzystnych dla Uczestników Projektu korzystających z usługi doradztwa, koszty wynajmu sali pokrywa Zamawiający.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania: listopad – grudzień 2017 r.
2. Przeprowadzenia poradnictwa zawodowego: listopad 2017 – styczeń 2018 r.

Zamawiający zastrzega prawo zmiany terminu wykonania przedmiotu Zamówienia. Dokładny termin i godziny zajęć uzależnione są od preferencji Uczestników Projektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1A/AKP/2017

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1A/AKP/2017

Potencjał techniczny

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1A/AKP/2017

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1A/AKP/2017

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1A/AKP/2017

Dodatkowe warunki

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1A/AKP/2017

Warunki zmiany umowy

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1A/AKP/2017

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1A/AKP/2017

Zamówienia uzupełniające

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1A/AKP/2017

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena brutto: 0-70 pkt.
Kryterium „Cena brutto” będzie oceniane wg wzoru: C = Cmin. / Cof. x 70, gdzie:
a. Cmin. – oznacza łączną cenę brutto oferty zawierającej najniższą cenę
b. Cof. – oznacza łączną cenę brutto oferty ocenianej
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Gotowość świadczenia indywidualnego doradztwa na rzecz uczestników projektu w terminie
(0-30 pkt):
-1 dnia od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania - 30 pkt,
-2 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania - 20 pkt,
-3 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania - 10 pkt,
-powyżej 3 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania - 0 pkt.

Wykluczenia

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1A/AKP/2017

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KOMPASS CONSULTING BUCZKOWSKI MACIEJ

Adres

Rokietnicka 15/Nd.

62-080 Tarnowo Podgórne

wielkopolskie , poznański

Numer telefonu

618434343

Fax

618434343

NIP

7772713519

Tytuł projektu

AKTYWNIE KU PRACY Z KOMPASSEM - program na rzecz aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej z województwa zachodniopomorskiego

Numer projektu

RPZP.06.05.00-32-K018/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Centrum Rozwoju Zawodowego Katarzyna Frańczak
ul. Okrzei 18
25-525 Kielce
data wpłynięcia oferty: 24.11.2017
Liczba wyświetleń: 615