Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 2/2017/RPMA.03.03.00 na zamówienie na dostawę środków trwałych (linii dozującej) do linii produkcyjnej kosmetyków ekologicznych

Data publikacji: 14.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-12-2017

Numer ogłoszenia

1068267

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać: pisemnie, tj.:
- drogą pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1068267 (2/2017/RPMA.03.03.00)” na adres: Grehen Sp. z o. o., Dyzin 21 b, 05-430 Celestynów,
lub
- przesłać e-mailem na adres: e-mail: mpielak@grehen.com.pl
1. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 14 grudnia 2017 r.
2. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: Grehen Sp. z o. o., Dyzin 21 b, 05-430 Celestynów
3. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail, powinny być podpisane przez Oferenta.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Termin ważności oferty – 60 dni liczonych od daty upływu terminu składania ofert.
5. Oferta powinna zawierać:
a) wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
b) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
6. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

Wartość oferty (cenę) należy podać w walucie PLN (polski złotych).

Cena powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesienie oferent z związku z ewentualną realizacją umowy zawartej w wyniku wyboru oferty, w szczególności także opłaty celne.

OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i/lub wariantowych.
ODRZUCENIE OFERTY:
Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:
1. Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
2. Oferta nie spełnia warunków stawianych w zapytaniu ofertowym nr 2/2017/RPMA.03.03.00 oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego.
3. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.

PRZEWIDYWANY MAKSYMALNY TERMIN DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 7 miesięcy liczone od dnia podpisania umowy.

INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE NA ETAPIE ZAWARCIA UMOWY:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w sytuacji wycofania się z realizacji projektu, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
3. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej (w tym elektronicznej).
4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
5. Zamawiający poinformuje o wynikach postępowania za pośrednictwem strony internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ oraz prześle informację do podmiotów które złożyły oferty w ramach postępowania.
6. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta/Oferentów, których ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
7. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
8. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mpielak@grehen.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Pielak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 0 501 780 200

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy wyboru dostawcy środków trwałych na potrzeby realizacji projektu - dostawa urządzenia dozującego dwugłowicowego przepływowo – masowego z dozowaniem automatycznym – 1 szt.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: otwocki Miejscowość: Dyzin 21b, 05-430 Celestynów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z przyznaniem dofinansowania projektu pt. „Wdrożenie wyników prac B+R w firmie "Grehen Sp. z o. o." w celu wprowadzenia na rynek gamy innowacyjnych kosmetyków ekologicznych.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 „Innowacje w MŚP”, Nr naboru: RPMA.03.03.00-IP.01-14-038/16, firma Grehen Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wyboru dostawcy środków trwałych na potrzeby realizacji wyżej wymienionego projektu, które razem będą stanowiły elementy linii produkcyjnej:

Urządzenie dozujące dwugłowicowe przepływowo – masowe z dozowaniem automatycznym – 1 szt.

Zamawiający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy PZP. Niniejsze postępowanie przeprowadzone jest zgodnie z Zasadą Konkurencyjności, której obowiązek stosowania wynika z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2010”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

1. Urządzenie dozujące dwugłowicowe przepływowo – masowe z dozowaniem automatycznym – 1 szt.;

Specyfikacja dla powyższego urządzenia:
1. Rodzaje konfekcjonowanych produktów: produkty stabilne, odpowietrzone, w stałej temperaturze:
- kremy, i płyny kosmetyczne podatne do konfekcjonowania objętościowego w
temperaturze otoczenia
- żele kosmetyczne
- produkty niejednorodne zawierające fazę stałą (peelingi)
- produkty pieniące się
2. Rodzaje opakowań:
– Butelki do płynów okrągłe o pojemnościach od 100 do 550 ml
– Butelki do płynów owalne o pojemności 200 ml
– Airless okrągłe o pojemnościach od 15 do 200 ml
– Słoiki okrągłe o pojemnościach od 200 do 550 ml
– Ampułki i zakręcane tuby od 1.6 do 5 ml
3. Rodzaje zamknięć
– Pompki klasyczne, – Nakrętki, – Korki nasadzane, – Pompki do airless, – Tłoczki z zaworkami do airless
4. Dane techniczne / wymagania:
– Wydajność minimum: 1200 szt./h, – Tolerancja dozy 1,5%
– Elementy konstrukcyjne urządzeń wykonane z stali nierdzewnej 304
– Elementy mające kontakt z produktem wykonane ze stali nierdzewnej 316l
5. Warunkiem koniecznym jest zachowanie modułowości i pakowania kilku
asortymentów w krótkich seriach dziennie – szybkie przestawianie na inny format.

Opis budowy i działania
Linia do pakowania płynów i kremów w wariancie obejmującym trzy moduły: – moduł dozowania płynów, moduł dozowania kremów i peelingów, moduł zakręcania. Wszystkie moduły połączone są transporterem płytkowym. Opakowania powinny przemieszczać się między modułami w PAX’ach – prowadnicach opakowań. Dodatkowo linia powinna być wyposażona w urządzenia wspomagające – silos pustych butelek do łatwego wkładania do PAX’ów, silos nakrętek do łatwego nakładania nakrętek na opakowania (opcjonalnie transporter i nakładanie nakrętek na opakowanie realizowane automatycznie), remover do wyjmowania opakowań z PAX’ów i przenoszenia ich na transporter etykieciarki.

Proces mycia. Mycie metodą CIP, stół montażowy na kółkach.

Moduły dozowania:
Powinny składać się z części stałej, w której znajduje się zespół opuszczania i podnoszenia nalewaków – ruch realizowany mechanizmem liniowym z napędem serwo, zespół centratora szyjek butelek pod nalewakami, zespół rynny anty kroplowej, zespół zatrzymywania opakowań pod nalewakami.
Część dozująca powinna być oparta na przepływomierzach oraz dozownikach objętościowych (w zależności od dozowanego medium). Ilości dozowników jest uzależniona od szarży i dozowanego medium i powinna mieścić się w zakresie od jednego do czterech. Czas przestawiania na nowy format powinien wynosić od 5 do 10 minut w zależności od tego ile dozowników pracuje z formatem.

Moduł zakręcania
Głowica zakręcająca powinna być zamontowana na przesuwnym module liniowym o napędzie serwo realizującym ruch góra dół. Moduł powinien wychwytywać brak nakrętki, wówczas powinno nastąpić zatrzymanie linii lub cofnięcie opakowania oddzielnym transporterem na stanowisko nakładania nakrętek. Jako opcja moduł powinien być wyposażony w transporter ok. 1-1,5m do automatycznego nakładania nakrętek na opakowanie. Na wyposażeniu zakręcarki powinien być zestaw końcówek zakręcających do wszystkich przedmiotowych opakowań. Czas przestawienia 5 minut.

Opakowania napełnione i zamknięte powinny przesuwać się transporterem wyjściowym i przemieszczać się do removera, który przeniesie je dalej na transporter etykieciarki. Linia powinna być wyposażona w układ do kontroli i sterowania procesem pakowania. Powinna posiadać czytelny panel operatorski do komunikacji z operatorem. Wszystkie informacje na panelu powinny być w języku polskim. Wprowadzane na panelu wartości procesu pakowania powinny być pamiętane do późniejszego bezterminowego wykorzystania. Całość linii wykonana w wysokim standardzie higienicznym, z zachowaniem estetyki i funkcjonalności.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Wybór oferty - 2017 r.
2. Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą - 2017/2018 r.
3. Dostawa i realizacja zmówienia - 2018 r.
PRZEWIDYWANY MAKSYMALNY TERMIN DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 7 miesięcy liczone od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi do realizacji zamówienia.

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie podpisanego oświadczenia, stawiącego element Załącznika nr 1 Formularz oferty.

Wiedza i doświadczenie

Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi do realizacji zamówienia;
W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie, które obejmowało swoim zakresem dostawę urządzeń o takich samych lub podobnych parametrach.

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie podpisanego oświadczenia, stawiącego element Załącznika nr 1 Formularz oferty.

Potencjał techniczny

Dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi do realizacji zamówienia;

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie podpisanego oświadczenia, stawiącego element Załącznika nr 1 Formularz oferty.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Oferenta pozwala na realizację zamówienia w terminie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie podpisanego oświadczenia, stawiącego element Załącznika nr 1 Formularz oferty.

Warunki zmiany umowy

Umowa będzie mogła ulec zmianie w przypadku konieczności zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi lub innych czynników związanych z realizacją przedmiotowego projektu, niezależnych od Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD OFERENTA:
- wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
- wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:

Kryterium - Waga
1. Wartość netto - 60%
2. Termin dostawy - 10%
3. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem technicznym - 10%
4. Czas odpowiedzi na zgłoszenie problemu z funkcjonowaniem urządzenia - 10%
5. Czas dostawy części zmiennych - 10%

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

1. Przez kryterium „Wartość netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę netto wykazaną w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Wartość netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc=Cn/Co*60%*100

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto przedmiotu zamówienia
Co – cena netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Wartość netto przedmiotu zamówienia”

2. Przez kryterium „Termin dostawy” Zamawiający rozumie określony przez oferenta maksymalny termin dostawy urządzeń będących przedmiotem oferty. Ocena w ramach kryterium „Termin dostawy” nastąpi według podanej poniżej metodologii:

• zaproponowane w ofercie urządzenia zostaną dostarczone w okresie do 6 miesięcy (włącznie) licząc od daty podpisania umowy – 10 punktów,
• zaproponowane w ofercie elementy zostaną dostarczone w okresie od 6 do 7 miesięcy (włącznie) licząc od daty podpisania umowy – 0 punktów

3. Przez kryterium „Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem technicznym” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta w ofercie okres gwarancji wraz z bezpłatnym serwisem technicznym od dnia dostarczenia Zmawiającemu kompletnych urządzeń. Ocena w ramach kryterium „Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem technicznym” (Kg) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kg=Tn/To*10%*100

gdzie:
Tn – najdłuższy zaproponowany termin w ramach złożonych ofert
To – termin zaproponowany w badanej ofercie
Kg – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem technicznym”

4. Przez kryterium „Czas odpowiedzi na zgłoszenie problemu z funkcjonowaniem urządzenia” Zamawiający rozumie określony przez oferenta czas, liczony w godzinach, odpowiedzi na przekazane zgłoszenie problemów z funkcjonowaniem urządzenia, w tym np. usterek technicznych, niewłaściwego funkcjonowania, liczony od momentu przesłania zawiadomienia do momentu otrzymania odpowiedzi zwrotnej. Ocena w ramach kryterium „Czas odpowiedzi na zgłoszenie problemu z funkcjonowaniem urządzenia” (Kp) będzie obliczana według podanej poniżej metodologii:

• Czas odpowiedzi na zgłoszenie problemu z funkcjonowaniem urządzenia wynosi do 2h godziny (włącznie), liczone od daty i godziny zgłoszenia – 10 punktów,
• Czas odpowiedzi na zgłoszenie problemu z funkcjonowaniem urządzenia wynosi 2h godziny i więcej, liczone od daty i godziny zgłoszenia – 0 punktów

5. Przez kryterium „Czas dostawy części zmiennych”. Zamawiający rozumie określony przez oferenta czas dostarczenia części zamiennych do urządzeń, liczony od daty ustalenia/określenia zapotrzebowania na części zamienne do dnia ich dostarczenia do Zamawiającego . Ocena w ramach kryterium „Czas dostawy części zmiennych” (Kz) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Tz=Tn/To*10%*100

gdzie:
Tn – najkrótszy zaproponowany termin w ramach złożonych ofert
To – termin zaproponowany w badanej ofercie
Tz – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Czas dostawy części zmiennych”

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GREHEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

05-430 Dyzin

mazowieckie , otwocki

Numer telefonu

48501780200

Fax

48228809078

NIP

5262861852

Tytuł projektu

Wdrożenie wyników prac B+R w firmie "Grehen Sp. z o.o." w celu wprowadzenia na rynek gamy innowacyjnych kosmetyków ekologicznych.

Numer projektu

RPMA.03.03.00-14-7857/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Data wpłynięcia:
06.12.2017 r.
Nazwa wykonawcy:
PAQMACH Włodzimierz Ruszkawski
Adres wykonawcy:
Ul. Jana Kazimierza 452 D, 05-126 Stanisławów Pierwszy
Cena oferty:
950 000 zł
Liczba wyświetleń: 1196