Strona główna
Logo unii europejskiej

Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę i remont przepustów i oczek wodnych

Data publikacji: 13.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-11-2017

Numer ogłoszenia

1067533

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie opisanej nazwą postępowania.
2. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego, ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin.
3. Ofertę należy złożyć do godziny 10:00
4. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi o godzinie 10:15 .

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Szewczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

663 502 134

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na remont i budowę przepustów i budowę oczek wodnych:
1) Przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń na remont i budowę 23 szt. przepustów umożliwiających poruszanie się po użytkowanych łąkach i 4 szt. przepustów z możliwością piętrzenia również umożliwiających poruszanie się po użytkowanych terenach.
2) Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami na budowę 2 szt. oczek wodnych na powierzchniach wypasanych stanowiących wodopoje dla zwierząt oraz siedliska dla płazów i żerowiska dla ptaków. Każde z oczek o powierzchni ok. 100 m2.
3) Po zawarciu umowy o zamówienie publiczne Wykonawca dokona oceny stanu technicznego istniejących przepustów, w celu określenia, które z nich nadają się do remontu. Przepusty nie nadające się do remontu należy przewidzieć do rozbiórki i wykonania w ich miejsce przepustów nowych.
4) Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie udzielał wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji, w czasie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robot budowlanych, w oparciu o przygotowaną przez Wykonawcę dokumentację.
5) Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

2. Lokalizacja projektowanych obiektów: działki o nr ewidencyjnych wskazanych w załączniku nr 2 do zapytania, obręb Zamch, gmina Obsza, powiat biłgorajski, województw lubelskie

2.1. Planowana lokalizacja inwestycji wskazana w załączniku nr 2 do przedmiotowego Zapytania ma charakter poglądowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w granicach działek i ewentualnie zmiany działek podanych powyżej lokalizacji ze względów technicznych bądź technologicznych.
2.2. Zamawiający informuje, iż posiada zgody właścicieli nieruchomości na wykonanie inwestycji bądź nieruchomości stanowią własność Zamawiającego.
2.3. Teren inwestycji położony jest w granicach obszarów Natura 2000: – Puszcza Solska oraz Uroczyska Puszczy Solskiej. Obszary te zostały powołane na podstawie:
• dyrektywy Rady 92/43/EWG, z dnia 21 maja 1992 r. sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory, oraz
• dyrektywy Rady 79/409/EWG, z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków.
Podstawą utworzenia i funkcjonowania obszarów Natura 2000 są następujące regulacje prawne:
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2016, poz. 2134 ze zm.).
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz.U. Nr 94, poz. 795).
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. 2011, Nr 25, 133).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonych do ogłoszenia dokumentach postępowania.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: biłgorajski Miejscowość: gmina Obsza

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Cel planowanych inwestycji: W ramach zamówienia planuje się przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń na budowę/remont przepustów, które będą umożliwiały komunikację na obszarze wypasu pomiędzy poszczególnymi obszarami otoczonymi rowami oraz na budowę 2 szt. oczek wodnych, które będą wodopojami dla wypasanych zwierząt gospodarskich. Niektóre z przepustów będą miały możliwość piętrzenia. Planowane inwestycje zapewnią przywrócenie odpowiedniego użytkowania na łąkach na terenie Puszczy Solskiej, pozwoli to na zwiększenie żerowisk dla ptaków drapieżnych jak i bociana czarnego oraz innych ptaków. Zanik wypasu postępujący coraz mocniej w ostatnich latach doprowadził do zaniku (zarastania) kolejnych płatów siedlisk wykorzystywanych dawniej przez ptaki i inne gatunki zwierząt. Dodatkowo przepusty z możliwością piętrzenia będą również utrzymywać w odpowiednich okresach wodę na obszarach najbardziej narażonych na jej ubytki.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na remont i budowę przepustów i budowę oczek wodnych:
1) Przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń na remont i budowę 23 szt. przepustów umożliwiających poruszanie się po użytkowanych łąkach i 4 szt. przepustów z możliwością piętrzenia również umożliwiających poruszanie się po użytkowanych terenach.
2) Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami na budowę 2 szt. oczek wodnych na powierzchniach wypasanych stanowiących wodopoje dla zwierząt oraz siedliska dla płazów i żerowiska dla ptaków. Każde z oczek o powierzchni ok. 100 m2.
3) Po zawarciu umowy o zamówienie publiczne Wykonawca dokona oceny stanu technicznego istniejących przepustów, w celu określenia, które z nich nadają się do remontu. Przepusty nie nadające się do remontu należy przewidzieć do rozbiórki i wykonania w ich miejsce przepustów nowych.
4) Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie udzielał wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji, w czasie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robot budowlanych, w oparciu o przygotowaną przez Wykonawcę dokumentację.
5) Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

2. Lokalizacja projektowanych obiektów: działki o nr ewidencyjnych wskazanych w załączniku nr 2 do zapytania, obręb Zamch, gmina Obsza, powiat biłgorajski, województw lubelskie

2.1. Planowana lokalizacja inwestycji wskazana w załączniku nr 2 do przedmiotowego Zapytania ma charakter poglądowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w granicach działek i ewentualnie zmiany działek podanych powyżej lokalizacji ze względów technicznych bądź technologicznych.
2.2. Zamawiający informuje, iż posiada zgody właścicieli nieruchomości na wykonanie inwestycji bądź nieruchomości stanowią własność Zamawiającego.
2.3. Teren inwestycji położony jest w granicach obszarów Natura 2000: – Puszcza Solska oraz Uroczyska Puszczy Solskiej. Obszary te zostały powołane na podstawie:
• dyrektywy Rady 92/43/EWG, z dnia 21 maja 1992 r. sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory, oraz
• dyrektywy Rady 79/409/EWG, z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków.
Podstawą utworzenia i funkcjonowania obszarów Natura 2000 są następujące regulacje prawne:
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2016, poz. 2134 ze zm.).
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz.U. Nr 94, poz. 795).
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. 2011, Nr 25, 133).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonych do ogłoszenia dokumentach postępowania.

Kod CPV

71322000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Dodatkowe przedmioty zamówienia

71 35 10 00-3 – usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
od dnia podpisania umowy:
a) uzyskanie pozwolenia na budowę w terminie do 30.09.2018 r.
b) pełnienie nadzoru autorskiego: do końca planowanego terminu wykonania inwestycji, tj do 31.03.2019 r.

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminów określonych w ust. 1 w uzasadnionych przypadkach, takich jak:
a) wystąpienie konieczności wykonania dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia prac, których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania,
b) wstrzymanie realizacji przedmiotu zamówienia przez właściwe organy administracji publicznej bądź orzeczeniem sądu, lub z powodów leżących po stronie tych organów, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
c) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organ administracji decyzji, zezwoleń, itp.,
d) konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej oraz konieczności przeprojektowania określonych zakresów obiektu w trakcie realizacji inwestycji, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
e) konieczności wykonania robót wykopaliskowych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy,
f) wystąpienie innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny,
g) wystąpienie szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie niezbędnego rozeznania w terenie,
h) siły wyższej,
i) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
j) wydłużenie terminu wydawania stosownych pozwoleń bądź zezwoleń wymaganych prawem, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy.
k) Termin pełnienia nadzoru autorskiego nad robotami realizowanymi na podstawie opracowanej dokumentacji będzie ściśle powiązany z okresem realizacji robót. Może ulec przesunięciu lub wydłużeniu/ skróceniu w zależności od tempa prowadzonych prac.
3. Warunkiem dokonania zmiany jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu. Termin realizacji umowy może zostać wydłużony wyłącznie o okres trwania przyczyn uzasadniających zmianę.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
a) posiadają wiedzę i doświadczenie w wykonaniu (zakończeniu), w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu co najmniej dwóch zamówień (usług, zleceń), obejmujących zaprojektowanie co najmniej jednej budowli hydrotechnicznej np. przepustu, zastawki, brodu, progu bystrotoku, oczka, stawu.
 w celu potwierdzenia warunku Wykonawca składa oświadczenie własne zawarte we wzorze formularza oferty.
Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, złożenia wykazu zrealizowanych zamówień o zakresie wskazanym powyżej, potwierdzonego dokumentami stwierdzającymi należyte wykonanie wskazanych w wykazie prac.
W odniesieniu do warunku zdolności technicznej i zawodowej, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów tylko wtedy, gdy te ostatnie zrealizują usługi, odnośnie do których takie zdolności są niezbędne. W przypadku gdy Wykonawca chce polegać na zdolności innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami, przedstawiając na przykład w tym celu stosowne zobowiązanie takich podmiotów. W takim przypadku podmioty te będą weryfikowane pod kątem braku podstaw do wykluczenia na takich zasadach, jak Wykonawca.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

b) dysponują co najmniej jedną osobą, którą skierują do realizacji zamówienia, legitymującą się uprawnieniami do projektowania w specjalności budownictwa hydrotechnicznego lub specjalności wodno-melioracyjnej.
- w celu potwierdzenia warunku Wykonawca składa oświadczenie własne zawarte we wzorze formularza oferty.
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, albo uprawnionymi do sprawowania samodzielnych funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa.
W odniesieniu do warunku zdolności technicznej i zawodowej, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów tylko wtedy, gdy te ostatnie zrealizują usługi, odnośnie do których takie zdolności są niezbędne. W przypadku gdy Wykonawca chce polegać na zdolności innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami, przedstawiając na przykład w tym celu stosowne zobowiązanie takich podmiotów. W takim przypadku podmioty te będą weryfikowane pod kątem braku podstaw do wykluczenia na takich zasadach, jak Wykonawca.

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie. z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE tj.:
a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z następujących czynów:
 udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42);
 korupcji, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1) i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy;
 nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48);
 przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;
 prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15);
 pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).
b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania (formularz ofertowy).
2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania (formularz ofertowy).

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy innych państw. Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane Załączniki. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
- łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
- oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
5. Zamawiający zastrzega możliwość jednokrotnego wezwania Wykonawców do uzupełnienia oferty w zakresie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. IV pkt 3, w tym zobowiązań innych podmiotów oraz dokumentów pełnomocnictw. Do uzupełnień stosuje się odpowiednio przepisy art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579). Nie podlegają uzupełnieniu informacje wymagane w ramach kryteriów oceny ofert.
6. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień co do treści złożonej oferty. Złożone wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne o ile nie będą stanowiły istotnej zmiany w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów określonych w § 3 w uzasadnionych przypadkach, takich jak:
1) wystąpienie konieczności wykonania dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia prac, których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania,
2) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez właściwe organy administracji pu-blicznej bądź orzeczeniem sądu, lub z powodów leżących po stronie tych organów, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
3) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organ admini-stracji decyzji, zezwoleń, itp.,
4) konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej oraz konieczności prze-projektowania określonych zakresów obiektu w trakcie realizacji inwestycji, niezbęd-nych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
5) konieczności wykonania robót wykopaliskowych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy,
6) wystąpienie innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpo-wiedzialny,
7) wystąpienie szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwia-jących prowadzenie niezbędnego rozeznania w terenie,
8) siły wyższej,
9) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy.
10) wydłużenie terminu wydawania stosownych pozwoleń bądź zezwoleń wymaganych prawem, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy.
11) Termin pełnienia nadzoru autorskiego nad robotami realizowanymi na podstawie opracowanej dokumentacji będzie ściśle powiązany z okresem realizacji robót. Może ulec przesunięciu lub wydłużeniu/ skróceniu w zależności od tempa prowadzonych prac.
3. Dopuszcza się zmianę osoby wskazanej w ofercie do realizacji umowy, na zasadach opisanych w § 13.
4. Dopuszcza się zmianę ceny umownej w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem, iż ustawowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. W takim przypadku zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto. Cena netto pozostanie bez zmian. Zmiany stawki podatku VAT mogą nastąpić z dniem wejścia w życie aktu prawnego. Zmiana wymagać będzie pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Warunkiem dokonania zmiany jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicju-jącą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu. Termin realizacji umowy może zostać wydłużony wyłącznie o okres trwania przyczyn uzasadniających zmianę.
7. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby wskazanej w par. 13 ust. 6 pod warunkiem wskazania
osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu nie mniejszym niż wskazane w ofercie. Zmiana
osoby wymaga akceptacji Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do Zapytania.
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
3. Wskazanie osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, doświadczania niezbędnego do wykonania zamówienia, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w formularzu ofertowym
4. Wykaz zamówień ze wskazaniem przedmiotu, zakresu, daty wykonania i wskazaniem nazw odbiorców oraz wskazaniem podmiotu realizującego opracowanie. – w formularzu ofertowym.
5. Ewentualny dokument innego podmiotu – zg. z rozdz. V in fine Zapytania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
• cena ofertowa (C) – 80 %
• doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia wskazanych w formularzu ofertowym (D)– 20 %

2. Obliczanie wartości punktowej oferty (O): 1pkt = 1%

1) Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): max. 80 pkt.
C = (C minimalna/C oferowanej) x 80 pkt

2) Obliczanie wartości punktowej dla kryterium doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia (D) wskazanej w formularzu ofertowym:

doświadczenie uprawnionego projektanta w opracowaniu dokumentacji projektowych budowli hydrotechnicznych:
• nie wskazanie żadnej dokumentacji lub wskazanie jednej dokumentacji– 0 pkt
• opracowanie dokumentacji 2 budowli hydrotechnicznych – 10 pkt
• opracowanie dokumentacji 3 i więcej budowli hydrotechnicznych – 20 pkt
Zamawiający dopuszcza wskazanie jednej dokumentacji, która dotyczyła więcej niż jednej budowli hydrotechnicznej.
3) Zamawiający dokona oceny (O) złożonych ofert według następującego wzoru:
O = C + D
Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – najwyższą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów – decydujące będzie kryterium ceny, a w przypadku złożenie ofert z takimi samymi cenami – Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych. Ocenie punktowej zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.

Wykluczenia

7. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po otwarciu ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:
• brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone,
• cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadań,
• wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
• instytucja finansująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy:
• Wykonawca zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia,
• gdy ta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez Zamawiającego, tj. oferta nie będzie ważna, bądź w sytuacji gdy Wykonawca nie będzie spełniać warunków udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca zostanie wykluczony.
9. W przypadku uchylenia się wybranego wykonawcy od podpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnego wykonawcy.
10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu stosuje się zapisy Regulaminu (Załącznik nr 4).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LUBELSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE

Adres

Mieszka I 12

23-200 Kraśnik

lubelskie , kraśnicki

Numer telefonu

663502134

NIP

7120169426

Tytuł projektu

Czynna ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej

Numer projektu

POIS.02.04.00-00-0179/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zamawiający w terminie składania ofert otrzymał dwie oferty. Wykonawca Adam Niedabylski
z siedzibą Sitaniec 426, 22-400 Zamość zaoferował cenę w wysokości 56.580,00 zł brutto i otrzymał 100 pkt w ramach kryteriów oceny ofert – cena i doświadczenie uprawnionego projektanta w opracowaniu dokumentacji projektowych budowli hydrotechnicznych. Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu, jego oferta odpowiada wymaganiom zapytania ofertowego, dlatego została wybrana jako oferta najkorzystniejsza. Oferta wpłynęła do Zamawiającego w dn. 24.11.2017 r. o godz. 9:15.
Liczba wyświetleń: 469