Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAKUP NOWEJ KOMORY KLIMATYCZNEJ

Data publikacji: 08.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-11-2017

Numer ogłoszenia

1067081

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Dopuszcza się złożenie oferty osobiście, kurierem, pocztą, e-mailem. Liczy się godzina i dzień wpływu oferty, a nie dzień nadania oferty, czy też jej sporządzenia. Biuro czynne do godz. 16:00

Miejsce składania ofert:
Siedziba firmy: ul. Północna 18, 45-805 Opole
Adres e-mail: tfung@globalsteering.com, pwojciechowski@globalsteering.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pwojciechowski@globalsteering.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Patryk Wojciechowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 505 368 855

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dobrej jakości komory klimatycznej wraz z niezbędnym wyposażeniem i pakietem szkoleń. Maszyna będzie wykorzystywana do symulowania zmiennych warunków klimatycznych w zewnętrznej skrzynce podczas testu sztywności wałka środowiskowej (skrzynka nie jest przedmiotem zapytania ofertowego). W związku z tym za niezbędne wyposażenie uważa się całość narzędzi i akcesoriów potrzebnych do należytego podłączenia i współpracy komory z zewnętrznym urządzeniem. Średnica wejściowa i wyjściowa w zewnętrznym urządzeniu wynosi 100mm, a odległość od komory proszę przyjąć 2.5 ÷ 3m. Ponadto komora musi posiadać okno wizyjne, a jej pojemność powinna wynosić 175 ÷ 235 litrów. Dodatkowo wyniki z testów powinny być zapisywane na współpracującym komputerze.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: Opole Miejscowość: Opole

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup nowej komory klimatycznej niezbędnej do przeprowadzenia testów symulujących pracę wałka w zmiennej temperaturze. Celem testu jest ustalenie charakterystyki poślizgu podczas działania siły oraz przy różnych warunkach klimatycznych dla produkowanych oraz przyszłych modeli wałków pośrednich układu kierowniczego firmy GSSE.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dobrej jakości komory klimatycznej wraz z niezbędnym wyposażeniem i pakietem szkoleń. Maszyna będzie wykorzystywana do symulowania zmiennych warunków klimatycznych w zewnętrznej skrzynce podczas testu sztywności wałka środowiskowej (skrzynka nie jest przedmiotem zapytania ofertowego). W związku z tym za niezbędne wyposażenie uważa się całość narzędzi i akcesoriów potrzebnych do należytego podłączenia i współpracy komory z zewnętrznym urządzeniem. Średnica wejściowa i wyjściowa w zewnętrznym urządzeniu wynosi 100mm, a odległość od komory proszę przyjąć 2.5 ÷ 3m. Ponadto komora musi posiadać okno wizyjne, a jej pojemność powinna wynosić 175 ÷ 235 litrów. Dodatkowo wyniki z testów powinny być zapisywane na współpracującym komputerze.
Minimalne parametry techniczne:
- zakres temperatury: -68°C ÷ +175°C
- zakres wilgotności: 10% ÷ 98% RH
- zakres temperatury w zewnętrznym urządzeniu (mierząc na końcu kanału wlotowego): -30°C ÷ +140°C
- pojemność: 175 ÷ 235 L
- zmiana temperatury podczas grzania i chłodzenia min. 4°C /min

Kod CPV

38540000-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Harmonogram realizacji zamówienia

Maszyna powinna być gotowa do użytku, włączając w to fazę testów wstępnych, nie później niż do 18 tygodni od daty wpływy zamówienia do Oferenta.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

- Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania ofertowego.
- Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- Oferta powinna być ważna przez 2 miesiące od daty jej złożenia
- Oferta powinna być przygotowana w języku polskim lub angielskim.
- Oferent zobowiązany jest do złożenia szczegółowej specyfikacji oferowanego przedmiotu, oferty wraz z podaniem marki i typu urządzenia oraz dokumentacją fotograficzną oferowanego urządzenia.
- Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
- Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych lub jest niezgodna z zapytaniem.
- Oferta może być wyrażona w PLN, USD lub EUR. Akceptowane będą również oferty dwuwalutowe lub trzywalutowe. Dla zapewnienia porównywalności ofert, wszystkie wyrażone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia przyjmowania ofert.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Oświadczenie o braku powiązań osobowo kapitałowych (załącznik nr 1).
- Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2).
- Opis działania i obsługi maszyny (DTR) lub sam jej zarys w celu oceny skomplikowania.
- Oferta z podaniem ceny netto oraz czasu dostawy. W skład oferty powinna wchodzić część podstawowa i część opcjonalna:
1. Część podstawowa
a. cena za komorę klimatyczną z oknem wizyjnym spełniającą powyższe wymagania.
2. Część opcjonalna (tj. wyposażenie - całość narzędzi i akcesoriów potrzebnych do należytego podłączenia i współpracy komory z zewnętrznym urządzeniem)

a. jeśli urządzenie potrzebuje demineralizowaną wodę, trzeba uwzględnić system do demineralizacji.
b. przygotowanie komory do współpracy z zewnętrzną skrzynką środowiskową.
c. jeśli dodatkowy wentylator jest wymagany do właściwej pracy z zewnętrznym urządzeniem, też powinien być uwzględniony w ofercie.
d. kołnierze przyłączeniowe przewodów do komory.
e. przewody izolowane D= 200 mm, lub inne proponowane do połączenia komory ze skrzynką środowiska (min. 2,5-3m).
f. izolowany łącznik pomiędzy średnicą przewodu, a wejściem do skrzynki klimatycznej D= 100 mm.
g. czujnik do mierzenia temperatury w zewnętrznym urządzeniu (długość minimalna 2,5m), przy czym pomiar temperatury w środku komory powinien być niezależny.
h. jeśli komora klimatyczna wymaga dodatkowego systemu chłodzenia, powinien on również być uwzględniony w ofercie.
i. jeśli do zapisywania danych na współpracującym komputerze wymagane jest dodatkowe oprogramowanie, powinno ono być wymienione w ofercie.
j. jeśli do prawidłowego działania i połączenia komory klimatycznej z zewnętrznym urządzeniem potrzebny jest dodatkowy, niewymieniony wyżej osprzęt, powinien on również zostać dodany do oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami ofert określonymi
wg następującej wagi punktowej:

1. Ocenie podlega całkowita cena netto oferty - 30 pkt
Maksymalna punktacja dla oferty z najniższą ceną netto, tj. 30 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanej ceny netto zgodnie ze wzorem: (Cena netto najniższa / cena netto danej oferty) * 30 pkt.
Całkowita cena netto oferty obejmuje cenę netto części podstawowej (komory klimatycznej z oknem wizyjnym spełniającą powyższe wymagania) oraz cenę netto częsci opcjonalnych(tj. wyposażenie - całość narzędzi i akcesoriów potrzebnych do należytego podłączenia i współpracy komory z zewnętrznym urządzeniem)2. Termin realizacji zamówienia w tygodniach - 50 pkt
Łączny maksymalny okres wykonania zamówienia wynosi 18 tygodni. Maksymalna punktacja dla oferty z najkrótszym terminem wykonania, tj. 50 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanego terminu wykonania zamówienia zgodnie ze wzorem: (najkrótszy termin wykonania zamówienia / termin wykonania zamówienia danej oferty) * 50 pkt.

3. Okres gwarancji w miesiącach – 10 pkt
Maksymalna punktacja dla oferty z najdłuższym okresem gwarancji, tj. 10 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanego okresu gwarancji zgodnie ze wzorem: (okres gwarancji rozpatrywanej oferty / najdłuższy okres gwarancji) * 10 pkt.

4. Kryterium jakościowe: zakres temperatury w zewnętrznym urządzeniu (mierząc na końcu kanału wlotowego) – 10 pkt
Oferta z największym zakresem temperaturowym w zewnętrznym urządzeniu otrzyma dodatkowe 10pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanego zakresu zgodnie ze wzorem: (zakres rozpatrywanej oferty / największy oferowany zakres) * 10 pkt.

Oferta z największa ilością punktów zostanie wyłoniona jako najbardziej korzystna oferta.

W razie równej liczby punktów, zwycięży oferta o najszybszym czasie dostawy.
W przypadku, kiedy oferenci otrzymają identyczną ilość punktów oraz podali taki sam czas dostawy, okres gwarancji i kryterium jakościowe, Zamawiający podejmie z tymi podmiotami negocjacje cenowe drogą elektroniczną (e-mail) na adres podany przez Oferenta w formularzu oferty.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą następujące oświadczenie w tym zakresie:
— Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków postępowania przed jego zakończeniem, jak również możliwość niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem zamawiającego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GLOBAL STEERING SYSTEMS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Północna 18

45-805 Opole

opolskie , Opole

NIP

6342828627

Tytuł projektu

Opracowanie przez GLOBAL STEERING SYSTEMS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Opolu ciernego połączenia ślizgowego o wysokiej wydajności do wałka pośredniego układu kierowniczego

Numer projektu

RPOP.01.01.00-16-0066/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Z.U.T Michalin
ul. Górna 65
05-402 Otwock
Liczba wyświetleń: 505