Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług w zakresie transportu pacjentów w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Świdwinie

Data publikacji: 06.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-11-2017

Numer ogłoszenia

1066320

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

osobiście w siedzibie firmy w Świdwinie przy ul. Połczyńskiej 49 do godz. 10.00 lub na adres mailowy podany w ogłoszeniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

lukasz.zagowalko@med-bis.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Zagowałko tel. 503430147

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

503430147

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Transport pacjentów w DDOM Świdwin.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: świdwiński Miejscowość: Świdwin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dowóz pacjentów do DDOM w Świdwinie

Przedmiot zamówienia

Zakres usługi obejmuje:
1. Dowóz odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 6:30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy z miejsca zamieszkania uczestników do DDOM w Świdwinie znajdującego się w Świdwinie przy ul. Poznańskiej 1
2. Odwożenie uczestników do miejsca zamieszkania – od godz. 15: 30. Wyjazd z siedziby DDOMu.
3. Liczba uczestników jest zmienna, na dzień ogłoszenia przetargu max. liczba wnosi 15.
4. Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowe godziny i trasy kursów mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania osób w podróży.
5. Rozliczenie wykonania usługi odbywać się będzie z faktycznie przejechanych kilometrów.
6. Szczegółowy rozkład jazdy z uwzględnieniem trasy realizacji tj. dzienny przebieg trasy zostaną uzgodnione przez DDOM w Świdwinie po podpisaniu umowy z Wykonawca.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilościowego przedmiotu zamówienia a wynagrodzenie będzie wypłacone za realizowaną część przedmiotu zamówienia.
8. W przypadku czasowej niemożności świadczenia usług przewozowych w uzasadnionych przypadkach Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zorganizowania zastępstwa zapewniającego równorzędny poziom usług. Przez (uzasadnione przypadku) strony rozumieją: awarię pojazdu, chorobę kierowcy, kolizję drogową.
9. Samochód musi posiadać minimum 9 miejsc siedzących. Samochód musi być przystosowany do jednoczesnego przewozu min. 1 osoby na wózkach inwalidzkich. Pojazdy samochodowe, które będą użyte do realizacji zamówienia musza posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu.
10. Wykonawca musi zapewnić pomoc transportowanym w pokonaniu drogi do samochodu i w dotarciu do miejsca docelowego
11. Wykonawca musi realizować niniejszy przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 1265 z poźn. zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U z 2012r., poz. 1137 z poźn. zm.)
12. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób podczas wykonania usług przewozu.
13. Wykonawca musi zapewnić stały kontakt telefoniczny z pracownikami DDOM.

Kod CPV

60000000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

Harmonogram realizacji zamówienia

Grudzień 2017-Czerwiec 2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: a) posiada uprawnienia do wykonywania działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, c) posiada odpowiednie wiedzę, doświadczenie oraz zasoby techniczne i kadrowe umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia, d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, e) nie jest wobec niego prowadzone postępowanie upadłościowe, ani upadłości nie ogłoszono.

Dodatkowe warunki

1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji otrzymanych ofert. W ramach negocjacji oferowane warunki przez Oferentów nie mogą być gorsze niż przedstawione w złożonej pierwotnej ofercie – w ramach Zapytania Ofertowego. 3. Oferta musi być sporządzona czytelnie w języku polskim. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 4. Wszystkie strony oferty wraz ze wszystkimi załącznikami muszą być odpowiednio ponumerowane, opieczętowane pieczątką firmową Oferenta i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta. 5. Oferent składa tylko jedną ofertę. 6. Pytania i odpowiedzi Oferentów, zmiany w zapisach ogłoszenia o przetargu oraz wszelkie informacje będą zamieszczane na stroniebazy konkurencyjności 8. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Oferentami jest Pan Łukasz Zagowałko , tel. 503430147 , e-mail: lukasz.zagowalko@med-bis.pl Kontakt w dni robocze w godz. 9-12. 9.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji oferowanego oprogramowania podczas prezentacji systemu według wcześniej przygotowanego scenariusza, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego po otwarciu ofert. 10. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 11.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia całości lub części przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty. W każdym przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opisanych uprawnień nie będzie przysługiwało Oferentom żadne roszczenie wobec Zamawiającego, a w szczególności roszczenie o zawarcie umowy lub zwrot kosztów uczestnictwa w przetargu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

cena za przejechany kilometr - 100%

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na: • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MED-BIS JOLANTA ZAGOWAŁKO ZAKLAD USŁUG PIELEGNIARSKO-OPIEKUŃCZYCH

Adres

Połczyńska 49

78-300 Świdwin

zachodniopomorskie , świdwiński

Numer telefonu

943653549

Fax

943653549

NIP

6721509731

Tytuł projektu

Zapewnienie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych dla społeczności lokalnej powiatu świdwińskiego i łobeskiego poprzez utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w MED-BIS Jolanta Zagowałko Zaklad Usług Pielegniarsko-Opiekuńczych

Numer projektu

POWR.05.02.00-00-0025/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Oferowana kwota przekracza zaplanowane wartości w projekcie...
Liczba wyświetleń: 296