Strona główna
Logo unii europejskiej

1/SABB/2017 usługi zakwaterowania,całodziennego wyżywienia, wynajmu sal szkoleniowych

Data publikacji: 07.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-11-2017

Numer ogłoszenia

1066218

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta w formie załącznika do zapytania ofertowego powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:ania2_z@o2.pl (skan z podpisem), poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do Stowarzyszenie Aktywność bez barier do dnia: 16.11. 2017 r. do godz. 9:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem Zapytanie ofertowe nr 01/SABB/2017 –nie otwierać do godz. 9.00 do dnia 16.11.2017 .

•Datą złożenia oferty jest data dostarczenia oferty na adres zamawiającego wskazany powyżej.
•Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
•W przypadku składania oferty w formie papierowej zarówno oferta, jak i dołączone do niej załączniki powinny być wypełnione w miejscach do tego wyznaczonych oraz czytelnie podpisane. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone przez potencjalnego wykonawcę za zgodność z oryginałem według następującego wzoru: Poświadczam za zgodność z oryginałem, Imię i nazwisko, miejscowość, data.
•Dokumenty wysyłane drogą mailowa powinny mieć formę skanów dokumentów oryginalnych.
•Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 16.11.2017
•Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
•W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
•Zapytanie ofertowe zamieszczono w dniu 07.11.2017 r. na stronie www.bez-barier.org oraz w bazie konkurencyjności.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ania2_z@o2.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Zawadzka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

513055137

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie zakwaterowania dla 100 osób niepełnosprawnych oraz 5 osób - kadra merytoryczna (2 doradców zawodowych, psychospołecznych, psychologów , 1 animatora), całodziennego wyżywienia wraz z przerwami kawowymi dla 100 osób niepełnosprawnych oraz 5 osób – kadra merytoryczna (2 doradców zawodowych, psychospołecznych, psychologów , 1 animatora) , wynajmu 2 sal szkoleniowych podczas każdego 6 dniowego wyjazdu szkoleniowego. Usługa wykonana musi być w 10 cyklach wyjazdowych – każda grupa maksymalnie 10 osób niepełnosprawnych oraz 5 osób kadry merytorycznej na każdym wyjeździe szkoleniowym.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Miejscowość: wszystkie w województwie zachodniopomorskim

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja zadania: Integracja społeczno - zawodowa poprzez usługi wspierające : poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe w ramach realizowanego projektu: „ Kompleksowe wsparcie szansą na zatrudnienie osób niepełnosprawnych”, poprzez zapewnienia zakwaterowania,całodziennego, wyżywienia, przerw kawowych, wynajmu sal szkoleniowych dla 100 osób niepełnosprawnych z województwa zachodniopomorskiego. Zadanie realizowane jest w formie wyjazdowej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jet :
a) zakwaterowanie podczas 10 sześciodniowych wyjazdów szkoleniowych :
zakwaterowanie uczestników projektu w hotelu/pensjonacie/ośrodku wypoczynkowym dysponującym pokojami 1 osobowymi lub 2 osobowymi ,wszystkie pokoje wyposażone w łazienkę, telewizor

b) całodzienne wyżywienie:
śniadanie: z napojami gorącymi
obiady: dwudaniowe (zupa +drugie danie)
przerwy kawowe: gorące napoje (kawa, herbata czarna), mleko, ciasteczka
kolacja: z napojami gorącymi
W załączeniu do oferty prosimy o przesłanie propozycji menu przewidzianego na czas pobytu.

c) wynajem 2 sal szkoleniowych – 2 sale szkoleniowe podczas każdego z 6 dniowego wyjazdu szkoleniowego – ilość wyjazdów szkoleniowych 10

Kod CPV

55000000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram realizacji zamówienia

XI/2017-III/2018 - pięć 6 dniowych WYJAZDÓW SZKOLENIOWYCH DLA GRUPY 50 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ( jeden wyjazd szkoleniowy dla max 10 uczestników projektu) wraz z kadrą merytoryczną

XII/2018-IV/2019 – pięć , 6 dniowych WYJAZDÓW SZKOLENIOWYCH DLA GRUPY 50 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ( jeden wyjazd szkoleniowy dla max 10 uczestników projektu) wraz z kadrą merytoryczną

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

ośrodek/pensjonat/hotel musi posiadać pis Wojewody do rejestru ośrodków ,w których mogą być przyjmowane osoby niepełnosprawne.

Potencjał techniczny

ośrodek/pensjonat/hotel musi posiadać pis Wojewody do rejestru ośrodków ,w których mogą być przyjmowane osoby niepełnosprawne - musi być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w tym do potrzeb osób: niewidomych, niesłyszących, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wpis Wojewody musi obejmować także wskazane powyżej rodzaje niepełnosprawności.

ośrodek/pensjonat/hotel musi mieć możliwość przygotowania posiłków dla osób będących na diecie zdrowotnej.

Dodatkowe warunki

Każdy WYKONAWCA może złożyć tylko jedną ofertę.
ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert częściowych.
WYKONAWCA nie może powierzyć wykonania zamówienia ani jego części podwykonawcom.
WYKONAWCA ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
WYKONAWCA dysponuje obiektem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych – posiadać ośrodek musi posiadać wpis Wojewody Zachodniopomorskiego do rejestru ośrodków mogących przyjmować osoby niepełnosprawne
WYKONAWCA realizując zamówienie będzie przestrzegać bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury zapytania ofertowego w każdym momencie trwania procedury bez podania przyczyny.
ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od podpisania umowy bez podania przyczyny.
ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość negocjacji cenowej.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w szczególności, jeżeli:
a. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższają kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia,
b. wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży już w interesie Zamawiającego, o czym Zamawiający poinformuje wykonawców przed upływem terminu składania ofert

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
kopia wpisu Wojewody do rejestru ośrodków poświadczona za zg z oryginałem
propozycja menu

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przesłane przez Państwa informację będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty spełniającej wyżej opisane warunki oraz proponowane ceny z tyt. świadczonych usług.

100 pkt - maksymalna ilość punktów przyznanych danej ofercie za część A, B , C przy czym:

Część (A) – max 40 pkt - cena (brutto) całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, przerwy kawowe,kolacja) (podstawa wyliczenia dla jednej osoby: )
cena najniższa
liczba punktów oferty ocenianej = ---------------------------- x 40pkt
cena oferty ocenianej

Część (B) – max 40 pkt - cena (brutto) zakwaterowanie w pokoju 1 lub 2 osobowym (podstawa wyliczenia dla jednej osoby)
cena najniższa
liczba punktów oferty ocenianej = ---------------------------- x 40pkt
cena oferty ocenianej

Część (C) – max 20 pkt – wynajem 2 sal szkoleniowych (podstawa wyliczenia dla 2 sal jednego dnia)

najniższa cena
liczba punktów oferty ocenianej = ---------------------------- x 20 pkt
cena oferty ocenianej

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚĆ BEZ BARIER

Adres

Targowa 3

74-100 Gryfino

zachodniopomorskie , gryfiński

Numer telefonu

513055137

NIP

8522445573

Tytuł projektu

Kompleksowe wsparcie szansą na zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Numer projektu

RPZP.07.01.00-32-K505/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Informujemy, że najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma PPH OZI spółka jawna, Szczecin 70-260 ul. Jagiełły 9a. Oferta wpłynęła dnia 15.11.2017, forma doręczenia: list polecony
Oferta w.w firmy jako jedyna spełniała wszystkie kryteria. Liczna otrzymanych pkt - 100 (40 pkt zakwaterowanie, 40 pkt wyżywienie, 20 pkt wynajem sal szkoleniowych) .
Cena oferowana: zakwaterowanie - 115,00 zł osobodzień, całodzienne wyżywienie/przerwy kawowe - 45,00 zł osoba/1 dzień, wynajem 2 sal szkoleniowych - 100,00 zł dzień/2 sale szkoleniowe.
Liczba wyświetleń: 405