Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 4 na Urządzenie do cięcia blach plazma, Tokarkę, Nożyce gilotynowe oraz Prasę krawędziową

Data publikacji: 31.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-11-2017

Numer ogłoszenia

1065518

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty powinny być dostarczone:
• Drogą mailową na adres: rpows2.5@tevor.pl
• Osobiście, drogą pocztową lub kurierem na adres:
Tevor S.A.
ul. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego 27-29
26-111 Skarżysko – Kamienna
• Termin składania ofert: do dnia 07.11.2017 r. do godziny 23.59 (liczy się data wpływu oferty)

Złożona oferta powinna zawierać:
 dane oferenta;
 datę sporządzenia;
 termin ważności ofert;
 cenę podaną w PLN w kwotach brutto i netto;
 w przypadku podania ceny w walucie obcej przeliczenie nastąpi po kursie średnim NBP danej waluty z ostatniego dnia składania ofert, tzn. 03.11.2017 r.
 opis oferowanych produktów sporządzony tak, aby można było zidentyfikować wszystkie parametry określone w pkt 3.
 termin realizacji zamówienia (podany w tygodniach) liczony od podpisania umowy z zamawiającym. Za termin wykonania zamówienia uważa się podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag po przeprowadzeniu testów sprawdzających parametry określone w pkt. 3 na maszynach zainstalowanych u Zamawiającego;
 warunki płatności oraz inne niezbędne elementy do oceny oferty.
 warunki i okres gwarancji (minimum 12 miesięcy),
 czas reakcji serwisu (minimum 24 h).
W przypadku gdy oferta nie będzie zawierała informacji pozwalających na stwierdzenie jej ważności lub wpłynie po terminie zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.
Oferty powinny być ważne przez minimum 30 dni od podpisania umowy.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

rpows2.5@tevor.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sebastian Uzar

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 698 661 275

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Cz. 1. Urządzenie do cięcia blach plazma
Cz. 2. Tokarka
Cz. 3. Nożyce gilotynowe
Cz. 4. Prasa krawędziowa

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

Część 1: Urządzenie do cięcia blach plazma (KOD CPV- 42611000-2)
Parametry techniczne:
Stół roboczy 3000x1500mm
Wydajność cięcia stali czarnej:
– Bez żużlu minimum 16 mm
– Przebijanie produkcyjne minimum 32 mm
– Maksymalna wydajność cięcia minimum 38 mm
Wydajność cięcia stali nierdzewnej:
– Przebijanie produkcyjne minimum 20 mm
– Maksymalna wydajność cięcia minimum 25 mm
Wydajność cięcia aluminium:
– Przebijanie produkcyjne minimum 20 mm
– Maksymalna wydajność cięcia minimum 25 mm
Pozostałe wymagania:
MOŻLIWOŚĆ DOŁĄCZENIA STOŁU WYMIENNEGO,
MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY Z AUTOMATYCZNYM ZESTAWEM ZAŁADUNKOWYM,
MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA SUPORTU DO OBRÓBKI RUR I PROFILI POZA STOŁEM ROBOCZYM;
• PREDKOŚĆ PRZEJAZDU SUPORTU MINIMUM (165mm/s);
• SUPORT PLAZMOWO – TLENOWY;
• PALNIK PLAZMOWY I TLENOWY Z AUTOMATYCZNĄ ZAPALARKĄ
• KONSOLA AUTOMATYCZNA (PROPORCJONALNE STEROWANIE TLENEM DLA PALNIKA GAZOWEGO);
• SYSTEM DETEKCJI MATERIAŁU;
• ZABEZPIECZENIE NA WYPADEK PIONOWEJ KOLIZJI Z MATERIAŁEM;
• AGREGAT PLAZMOWY W TECHNOLOGII HD;
• WENTYLATOR ODCIĄGOWY WRAZ Z ELEMENTAMI INSTALACJI ODCIĄGOWEJ DO 10 MB;
• SYSTEM FILTROWENTYLACJI POWIETRZA WRAZ Z KOMPLETEM FILTRÓW.
• MODUŁ TRASOWANIA I PUNKTOWANIA BLACH
• SZKOLENIE MINIMUM 5 OSÓB W SIEDZIBIE KUPUJĄCEGO, MONTAŻ, TRANSPORT I UBEZPIECZENIE TRANSPORTU – po stronie dostawcy;
Część 2: Tokarka (KOD CPV- 42621000-5)
Parametry techniczne:
– średnica przelotu nad łożem –
minimum 660 mm
– średnica toczenia w uchwycie
minimum 300 mm
– maksymalna długość toczenia około 1500 mm
– przelot wrzeciona minimum 70mm

Część 3: Nożyce gilotynowe (KOD CPV- 42000000-5)
Parametry techniczne:
Długość stołu – minimum 3000mm
Grubość ciętego materiału – minimum 6mm

Część 4:Prasa krawędziowa (KOD CPV- 42636100-4)
Minimalne parametry techniczne:
• Długość obróbcza – minimum 3000mm
• Nacisk – minimum 130t
• Odstęp miedzy kolumnami – minimum 2500mm
• Ilość osi: 7 (Y1, Y2, X, R, Z1, Z2, V)
• Sterownik z 15” ekranem dotykowym kontrolujący wszystkie osie maszyny
• Skok belki minimum 200mm
• Prześwit minimum 450mm
• Prędkość Dojazdu minimum 90mm/s
• Prędkość Pracy minimum 10mm/s
• Prędkość Powrotu minimum 90mm/s
• Sterowana CNC kompensacja ugięcia stołu w osi V
• Sterowanie CNC zderzaków w osiach Z1, Z2
• Automatyczna laserowa ochrona przestrzeni roboczej
• Dodatkowe suporty przednie
• Możliwość przegięcia blachy o grubości 8mm w gatunku S355 kąta 90st. na odcinku 2700mm
• Mocowanie narzędzi typu Willa lub równoważne w zakresie szybkości montażu
W zestawie narzędzia:
Matryce:
V16 – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona
V20 – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona
V24 – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona
V40 - 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona
V50 – 4 sekcje min.500mm
Stemple:
R2 podgięty – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona
R3 podgięty – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona
R6 podgięty – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona
R6 prosty – 6 sekcji min.500mm
R8 prosty – 4 sekcje min.500mm
• Konstrukcja maszyny monolityczna, bez konieczności przygotowywania ławy fundamentowej
• Szkolenie z zakresu obsługi i programowania w siedzibie zamawiającego po stronie dostawcy
Wszystkie parametry techniczne muszą być nie gorsze niż wskazane powyżej bądź równoważne.
Maszyny muszą być fabrycznie nowe.
Dodatkowo proszę o podanie informacji w zakresie:
– szacowanych rocznych kosztów eksploatacyjnych:
• koszt przeglądów
• koszt części zamiennych
– możliwości przedłożenia listów referencyjnych związanych z przedmiotem zapytania (tak/nie)
– czas i zasady reakcji serwisowej

Kod CPV

42611000-2

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki specjalnego zastosowania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Tokarka KOD CPV- 42621000-5
Nożyce gilotynowe KOD CPV- 42000000-5
Prasa krawędziowa KOD CPV- 42636100-4

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Składanie ofert do 07.11.2017 r.
2. Ocena ofert i wybór dostawcy.
3. Realizacja zamówienia.
4. Dokonanie płatności.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

-

Wiedza i doświadczenie

-

Potencjał techniczny

-

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

-

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

-

Dodatkowe warunki

Oferty powinny być ważne przez minimum 30 dni od podpisania umowy.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający zastrzega, że zapytanie ofertowe nie musi się zakończyć wyborem wykonawcy
i może zostać unieważnione bez podania przyczyny.
W przypadku żądania zaliczek/przedpłat na rzecz Wykonawcy, Zamawiający będzie wymagał ustanowienia bankowej gwarancji na równowartość kwoty zaliczek/przedpłat. Maksymalna wysokość zaliczki 10%. Warunki te zostaną wpisane do umowy z dostawcą.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości aneksowania umowy z wykonawcą
w zakresie przesunięcia terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

-

Zamówienia uzupełniające

-

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena - 60% (60 punktów w przypadku najniższej ceny, pozostałe oferty punkty proporcjonalnie wg stosunku ceny najniższej do oferowanej).
Termin wykonania zamówienia - 20% (termin liczony od daty podpisania umowy do daty podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego. 20 punktów maksymalnie za najkrótszy termin realizacji podany w tygodniach, pozostałe oferty proporcjonalnie wg stosunku najkrótszego terminu realizacji do oferowanego).
Gwarancja - 20% (liczona liczbą miesięcy od podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego. 20 punktów w przypadku najdłuższej gwarancji, pozostałe oferty otrzymują punkty proporcjonalnie wg stosunku gwarancji oferowanej do najdłuższej).

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na;
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TEVOR SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Prezydenta RP Ignacego Mościckiego 27-29

26-111 Skarżysko-Kamienna

świętokrzyskie , skarżyski

Numer telefonu

48412549100

Fax

48412549140

NIP

9512085464

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej.

Numer projektu

RPSW.02.05.00-26-0622/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrani dostawcy:
Część 1:
AEP Rybicki, Zawada Sp. J.
ul. Ciernie 18
58-160 Świebodzice
e-mail z dn. 06.11.2017
245 000,00 PLN
Część 2 i 4:
EUROMETAL Sp. z o.o.
Miszewko 41
80-297 Banino
e-mail z dnia: 06.11.2017 r.
2: 55 000,00 PLN, 3: 431 000,00
Część 3:
Metal Techniks S.C.
ul. Ryżowa 43 D/1
02-495 Warszawa
mail z dnia 07.11.2017
49 500,00 PLN
Liczba wyświetleń: 703