Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa paliw typu diesel, benzyna bezołowiowa Pb95 oraz materiałów

Data publikacji: 31.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-11-2017

Numer ogłoszenia

1065362

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, kancelaria, pokój 06, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dostawa paliw typu diesel, benzyna bezołowiowa Pb95 oraz materiałów i usług eksloatacyjnych” w terminie do dnia 13 listopada 2017 r.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Bartoszewska lub osoba zastępująca

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

91-42-56-111

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa paliw typu diesel, benzyna bezołowiowa Pb95, produktów olejów podobnych, asortymentu typu: płyn do spryskiwaczy, drobnego zużywalnego asortymentu eksploatacyjnego, środków pielęgnacyjnych oraz usługi czyszczenia (samoobsługowe mycie i odkurzanie) w systemie bezgotówkowym.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa paliw typu diesel, benzyna bezołowiowa Pb95, produktów olejów podobnych, asortymentu typu: płyn do spryskiwaczy, drobnego zużywalnego asortymentu eksploatacyjnego, środków pielęgnacyjnych oraz usługi czyszczenia (samoobsługowe mycie i odkurzanie) w systemie bezgotówkowym na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Przedmiot zamówienia

Dostawa paliw typu diesel, benzyna bezołowiowa Pb95, produktów olejów podobnych, asortymentu typu: płyn do spryskiwaczy, drobnego zużywalnego asortymentu eksploatacyjnego, środków pielęgnacyjnych oraz usługi czyszczenia (samoobsługowe mycie i odkurzanie) w systemie bezgotówkowym.
Część I:
Obsługa samochodów: Skoda Fabia (ON), Skoda Octavia (Pb 95), Peugeot 508 (Pb 95).
Część II:
Obsługa samochodów: Ford Focus (Pb 95) – 3 samochody.
Przybliżne ilości paliw dla dwóch części:
- ON – 260 litrów:
- Pb 95 – 5550 lirów.

Kod CPV

09000000-3

Nazwa kodu CPV

Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Przedmiotowe zapytanie zakłada realizację zamówienia współfinansowaną ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PT PO WER) oraz z budżetu WUP w Szczecinie.

Harmonogram realizacji zamówienia

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
Wydanie kart paliwowych wystawionych przez Wykonawcę i przekazanych Zamawiającemu nastąpi najpóźniej 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca musi wykazać, iż posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z póżn. zm.).

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określił w tym zakresie dodatkowych wymagań.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określił w tym zakresie dodatkowych wymagań.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określił w tym zakresie dodatkowych wymagań.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określił w tym zakresie dodatkowych wymagań.

Dodatkowe warunki

Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje:
- siecią co najmniej 200 stacji benzynowych na terenie kraju,
- siecią co najmniej 4 stacji benzynowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego,
- co najmniej dwiema stacjami benzynowymi na terenie miasta Szczecin, w tym co najmniej jedną, która położona jest w lewobrzeżnej części miasta.
- co najmniej dwiema stacjami benzynowymi na terenie miasta Koszalin.
Wszystkie stacje Wykonawcy muszą być otwarte całą dobę w systemie 24/7/365 oraz umożliwiać zakup paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart flotowych. Stacje muszą być zlokalizowane przy głównych trasach komunikacyjnych: drogach krajowych, autostradach, drogach międzynarodowych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie określił w tym zakresie dodatkowych wymagań.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
a) wypełniony i podpisany Formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru;
b) jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba, która podpisała ofertę nie jest uprawiona do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, do oferty załączyć należy dokument pełnomocnictwa; w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub notariusza;
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik Wykonawcy);
d) aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.);
e) Wykaz/ lista stacji benzynowych (dokument Wykonawcy) potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu, potwierdzający, iż: Wykonawca dysponuje:
- siecią co najmniej 200 stacji benzynowych na terenie kraju,
- siecią co najmniej 4 stacji benzynowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego,
- co najmniej dwiema stacjami benzynowymi na terenie miasta Szczecin, w tym co najmniej jedną, która położona jest w lewobrzeżnej części miasta.
- co najmniej dwiema stacjami benzynowymi na terenie miasta Koszalin.
Wszystkie stacje Wykonawcy muszą być otwarte całą dobę w systemie 24/7/365 oraz umożliwiać zakup paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart flotowych. Stacje muszą być zlokalizowane przy głównych trasach komunikacyjnych: drogach krajowych, autostradach, drogach międzynarodowych;
f)Oświadczenie Wykonawcy o którym mowa w pkt 8 (konflikt interesów).

Zamówienia uzupełniające

Przedmiot zamówienia nie uwzględnia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium nr I: Cena: waga – 60 % - 60 pkt.
Oferta z najniższą zaoferowaną ceną brutto otrzyma 60 pkt., pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru:
najniższa cena oferowana brutto
Cena = x 60 pkt.
cena oferty badanej brutto
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego formularza oferty cenowej dla danej części. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy
w ocenie ww. kryterium wynosi 60 pkt.
Kryterium nr II: Dostępność stacji benzynowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego 40% - 40 pkt
- liczba stacji w województwie zachodniopomorskim do 4 – 0 pkt.
- liczba stacji w województwie zachodniopomorskim od 5 do 7 – 10 pkt.
- liczba stacji w województwie zachodniopomorskim od 8 do 10 – 20 pkt.
- liczba stacji w województwie zachodniopomorskim od 11 do 13 – 30 pkt
- liczba stacji w województwie zachodniopomorskim 14 i więcej stacji – 40 pkt.
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie deklaracji złożonej na formularzu oferty cenowej. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 40 pkt. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże liczby stacji, Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada mniej niż 4 stacje w województwie zachodniopomorskim i przyzna 0 pkt.
Oferty zostaną ocenione wg. punktacji z powyżej wymienionych, dwóch kryteriów. Punkty
z poszczególnych kryteriów zostaną zsumowane a za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która otrzyma największą łączną liczbę punktów.

Wykluczenia

W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE oświadczenie na temat spełniania poniższego warunku: W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisówprawa lub nie został okreśłony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

Adres

Adama Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

91 42 56 101

Fax

91 42 56 103

NIP

8512680829

Tytuł projektu

Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 na 2016 r.

Numer projektu

RPZP.10.01.00-32-0004/16-00

Inne źródła finansowania

Przedmiotowe zapytanie zakłada realizację zamówienia współfinansowaną ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PT PO WER) oraz z budżetu WUP w Szczecinie.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Flotex Polska II Spółka z o.o. Sp.k., ul. Przemysłowa 5, 35-205 Rzeszów
Data i godzina wpływu oferty: 10.11.2017 r., godz. 13:40.
Wartość złożónej oferty: 25 596,10 zł
Liczba wyświetleń: 349