Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/RPOWZ 1.6 /2017 NA ROZBUDOWĘ HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ ORAZ BUDYNKU BIUROWEGO Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM.

Data publikacji: 31.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-11-2017

Numer ogłoszenia

1065278

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

6. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 15.11.2017 na adres:
BBC SP. z o.o.
Chojnica 3
78-650 Chojnica

Terminem złożenia oferty jest dzień jej wpływu do Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pan Ireneusz Ciepielewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

telefon: 502-119-984

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego stanowi rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej oraz budynku biurowego z zagospodarowaniem terenu i parkingiem na terenie działek geodezyjnych nr 32/12 i 32/13 obręb 034 Mirosławiec, gm.
Mirosławiec, zgodnie z dokumentacja projektową, stanowiącą załączniki nr 8 do niniejszego zapytania ofertowego.
UWAGA: z uwagi na rozmiar i ilość dokumentów - dokumentacja projektowa jest dostępna do pobrania pod poniższym adresem internetowym:
https://drive.google.com/open?id=0Bxv3Xnd8XbSwblcyS2I1WUFyNjA

UWAGA: Z niniejszej procedury udzielenia zamówienia wyłączone zostaje:
1. wykonanie zbiornika RETENCYJNO-ODPAROWUJĄCEGO wskazanego pod numerem 30 na wykazie obiektów rysunku PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU o numerze PZT -01, projekt ww. zbiornika znajduje się na rysunku nr PZT 02 w pliku dokumentacji projektowej o nazwie „PZT-02 ZBIORNIK RETENCYJNO ODPAROWUJĄCY SZCZELNY”. Zamówienie wykonania powyższego zbiornika zostanie udzielone w toku odrębnej procedury.
2. wykonanie placu składowego wyrobów gotowych wskazanego pod numerem 13 na wykazie obiektów rysunku PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU o numerze PZT -01. Zamówienie wykonania powyższego placu zostanie udzielone w toku odrębnej procedury.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Budynek hali produkcyjno-magazynowej:
Hala produkcyjno-magazynowa dobudowana będzie do istniejącej części hali. Południowo-zachodnia ściana istniejącej hali zostanie rozebrana w celu połączenia funkcjonalnego części istniejącej z projektowaną.
Projektuje się jedno-kondygnacyjną, 5-cio nawową halę.
HALA PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA- część istniejąca i projektowana:
•Pow. zabudowy (istniejącej hali) 4 425 m2
•Pow. zabudowy (projektowanej hali) 7 073 m2
•Pow. zabudowy hali (istniejącej i projektowanej razem) 11 498 m2
•Pow. wewnętrzna (istniejącej hali) 4 387,6 m2
•Pow. wewnętrzna (projektowanej hali) 7 052,4 m2
•Pow. wewnętrzna hali (istniejącej i projektowanej razem) 11 440 m2
•Wysokość (istniejącej hali) do najwyższego przekrycia wynosi 13,4 m
Budynek średniowysoki
•Wysokość (projektowanej hali) do najwyższego przekrycia wynosi 11,1 m
•Kubatura: (istniejącej hali) 42 820 m3
•Kubatura: (projektowanej hali) 70 824 m3
•Kubatura hali: (istniejącej i projektowanej razem) 113 644 m3
•1 kondygnacja nadziemna, bez podpiwniczenia
•Szerokość elewacji frontowej x długość (projekt. hali) 90,24m x 78,38m
Budynek socjalno-techniczny – murowany, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony – zaprojektowany kontynuując dotychczasową funkcję istniejącego budynku socjalnotechnicznego. Rozbudowa przylegać będzie do istniejącej części budynku do ściany północno-wschodniej i będzie połączona z istniejącym budynkiem socjalnotechnicznym za pomocą drzwi na obu kondygnacjach.
Budynek socjalny projektowany:
•Pow. zabudowy 301 m2
•Pow. wewnętrzna 551 m2
•Pow. użytkowa 527,05 m2
•Wysokość do najwyższego przekrycia wynosi 8,18 m
Budynek niski
•Kubatura 2 444 m3
•2 kondygnacje nadziemne, bez podpiwniczenia
•Szerokość elewacji frontowej x długość (projekt. części) 10,90m x 27,61m

Wokół budynków zaprojektowano infrastrukturę techniczną: układ dróg dojazdowych, utwardzone place, chodniki, parking na 58 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym 4 miejsca parkingowe dostosowane dla osób niepełnosprawnych), maszty flagowe (przed południowo-wschodnim narożnikiem budynku, od strony drogi) oraz urządzenia techniczne (nadziemne zbiorniki gazowe 4 szt., 2 podziemne szczelne zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe (obok istniejących, zapewniono dojazd dla pojazdów opróżniających zbiorniki), naziemny szczelny zbiornik retencyjno-odparowujący (nieobjęty niniejszą procedurą udzielenia zamówienia).
• powierzchnia utwardzona -10.485 m2, w tym:
o pow. nieprzepuszczalna (drogi, parkingi) 9.957 m2
o pow. nieprzepuszczalna (chodniki) 528 m2
Dane techniczne projektowanych dróg wewnętrznych, są następujące;
• prędkość projektowa - Vp=30 km/h
• szerokość jezdni - 6,00 / 6,50 m
• kategoria ruchu - KR 3
MEDIA PRZYŁĄCZENIOWE
•sieć energetyczna – z istniejącego przyłącza
•sieć wodociągowa – z istniejącego ujęcia wody
•przyłącze wody do celów sanitarnych – w rejonie inwestycji brak jest czynnych sieci wodociągowych. Zasilanie w wodę realizowane będzie poprzez zaprojektowaną na terenie inwestora studnię głębinową.
•przyłącze kanalizacji sanitarnej – w rejonie inwestycji brak jest czynnych sieci kanalizacyjnych. Ścieki sanitarne odprowadzane będą do szczelnych, bezodpływowych zbiorników podziemnych projektowanych na terenie działek inwestycji, obok istniejących zbiorników. Zaprojektowano dwa systemowe zbiorniki z tworzywa sztucznego o pojemności 24 m3 każdy.
•przyłącze gazowe – w rejonie inwestycji brak jest czynnych sieci gazowych. Zasilanie kotłowni gazowej oraz nagrzewnic hali realizowane będzie z zewnętrznych zbiorników gazu LPG zlokalizowanych na terenie działek nr 32/12 i 32/13 powyższej inwestycji.
•przyłącze kanalizacji deszczowej – w rejonie inwestycji brak jest kanalizacji deszczowej - odprowadzenie wody opadowej i roztopowej z połaci dachowych oraz z otaczającego terenu utwardzonego nastąpi częściowo do szczelnego naziemnego zbiornika retencyjno-odparowującego. Woda przed wpłynięciem do zbiornika będzie podczyszczona przez osadnik i separator substancji ropopochodnych. Część wód deszczowych będzie wsiąkało w grunt z powierzchni przepuszczalnych w tym z placu składowego.

Wszelkie nazwy własne wskazane w dokumentacji projektowej zostały podane wyłącznie przykładowo, a Wykonawca nie jest zobowiązany do stosowania produktów określonych nazwą własną.
Kryteria równoważności, co do poszczególnych elementów zostały określone w załączniku nr 7. do niniejszego zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: wałecki Miejscowość: Chojnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup robót budowlanych związanych z realizacją ROZBUDOWY HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ ORAZ BUDYNKU BIUROWEGO Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM, dla celów realizacji projektu: RPZP.01.06.00-32-0010/16 „STWORZENIE WYSOKOWYDAJNEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGICZNIE WYROBÓW STALOWYCH FIRMY BBC SP. Z O.O. W MIROSŁAWCU, POPRZEZ ROZBUDOWĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ STOSUJĄCYCH NOWOCZESNE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE.”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego stanowi rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej oraz budynku biurowego z zagospodarowaniem terenu i parkingiem na terenie działek geodezyjnych nr 32/12 i 32/13 obręb 034 Mirosławiec, gm.
Mirosławiec, zgodnie z dokumentacja projektową, stanowiącą załączniki nr 8 do niniejszego zapytania ofertowego.
UWAGA: z uwagi na rozmiar i ilość dokumentów - dokumentacja projektowa jest dostępna do pobrania pod poniższym adresem internetowym:
https://drive.google.com/open?id=0Bxv3Xnd8XbSwblcyS2I1WUFyNjA

UWAGA: Z niniejszej procedury udzielenia zamówienia wyłączone zostaje:
1. wykonanie zbiornika RETENCYJNO-ODPAROWUJĄCEGO wskazanego pod numerem 30 na wykazie obiektów rysunku PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU o numerze PZT -01, projekt ww. zbiornika znajduje się na rysunku nr PZT 02 w pliku dokumentacji projektowej o nazwie „PZT-02 ZBIORNIK RETENCYJNO ODPAROWUJĄCY SZCZELNY”. Zamówienie wykonania powyższego zbiornika zostanie udzielone w toku odrębnej procedury.
2. wykonanie placu składowego wyrobów gotowych wskazanego pod numerem 13 na wykazie obiektów rysunku PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU o numerze PZT -01. Zamówienie wykonania powyższego placu zostanie udzielone w toku odrębnej procedury.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Budynek hali produkcyjno-magazynowej: Projektuje się jedno-kondygnacyjną, 5-cio nawową halę.
HALA PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA- część istniejąca i projektowana:
•Pow. zabudowy (istniejącej hali) 4 425 m2
•Pow. zabudowy (projektowanej hali) 7 073 m2
•Pow. zabudowy hali (istniejącej i projektowanej razem) 11 498 m2
•Pow. wewnętrzna (istniejącej hali) 4 387,6 m2
•Pow. wewnętrzna (projektowanej hali) 7 052,4 m2
•Pow. wewnętrzna hali (istniejącej i projektowanej razem) 11 440 m2
•Wysokość (istniejącej hali) do najwyższego przekrycia wynosi 13,4 m
Budynek średniowysoki
•Wysokość (projektowanej hali) do najwyższego przekrycia wynosi 11,1 m
•Kubatura: (istniejącej hali) 42 820 m3
•Kubatura: (projektowanej hali) 70 824 m3
•Kubatura hali: (istniejącej i projektowanej razem) 113 644 m3
•1 kondygnacja nadziemna, bez podpiwniczenia
•Szerokość elewacji frontowej x długość (projekt. hali) 90,24m x 78,38m
Budynek socjalno-techniczny – murowany, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony – zaprojektowany kontynuując dotychczasową funkcję istniejącego budynku socjalnotechnicznego. Rozbudowa przylegać będzie do istniejącej części budynku do ściany północno-wschodniej i będzie połączona z istniejącym budynkiem socjalnotechnicznym za pomocą drzwi na obu kondygnacjach.
Budynek socjalny projektowany:
•Pow. zabudowy 301 m2
•Pow. wewnętrzna 551 m2
•Pow. użytkowa 527,05 m2
•Wysokość do najwyższego przekrycia wynosi 8,18 m
Budynek niski
•Kubatura 2 444 m3
•2 kondygnacje nadziemne, bez podpiwniczenia
•Szerokość elewacji frontowej x długość (projekt. części) 10,90m x 27,61m
Wokół budynków zaprojektowano infrastrukturę techniczną.
MEDIA PRZYŁĄCZENIOWE
•sieć energetyczna
•sieć wodociągowa
•przyłącze wody do celów sanitarnych.
•przyłącze kanalizacji sanitarnej.
•przyłącze gazowe.
•przyłącze kanalizacji deszczowej.
Wszelkie nazwy własne wskazane w dokumentacji projektowej zostały podane wyłącznie przykładowo, a Wykonawca nie jest zobowiązany do stosowania produktów określonych nazwą własną.
Kryteria równoważności, co do poszczególnych elementów zostały określone w załączniku nr 7. do niniejszego zapytania ofertowego.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

NIE DOTYCZY

Harmonogram realizacji zamówienia

Nie więcej niż 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie później jednak niż do dnia 31.12.2018r . Szczegółowy termin zostanie ustalony na podstawie oferty wykonawcy.
Za termin wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania końcowego protokołu zdawczo odbiorczego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

a. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku; spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania.

Wiedza i doświadczenie

b. Posiadanie wiedzy i doświadczenia.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia i wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej dwie budowy obiektów przemysłowych, w szczególności hali produkcyjnej lub magazynowej o powierzchni użytkowej minimum 1500m²
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Ocena spełnienia ww. warunku zostanie przeprowadzona na podstawie wykazu wykonanych robót, do którego wykonawca winien załączyć dokumenty potwierdzające wykonanie wskazanych w oświadczeniu realizacji. Wzór niniejszego wykazu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

c. Posiadanie potencjału technicznego.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym dla realizacji przedmiotu zamówienia.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku; spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

d. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który dysponuje odpowiednim zapleczem osobowym.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Warunek uznany zostanie za spełniony jeżeli wykonawca złoży z wykaz osób, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do zapytania, z którego będzie wynikać, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń posiadającą doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub kierownik robót przy budowie obiektów przemysłowych o powierzchni minimum 1500m²

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

e. Posiadanie sytuacji ekonomicznej i finansowej, niezbędnej dla realizacji zamówienia
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie znajduje się w stanie upadłości oraz posiada odpowiednie zdolności finansowe lub ekonomiczne - dysponuje środkami finansowymi wysokości 1.000.000,00 zł. lub zdolnością kredytową w wysokości 1.000.000,00 zł.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Spełnienie powyższego warunku będzie weryfikowane na podstawie zaświadczenia banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej o wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej oraz oświadczenia złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania.

Dodatkowe warunki

f. Wykluczenia
f.1. Z udziału w postępowaniu, w celu uniknięcia konfliktu interesów wykluczone są podmioty powiązane z firmą BBC SP. z o.o. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

f.2. Z udziału w postępowaniu wykluczony jest podmiot w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791)

Sposób dokonania weryfikacji braku przesłanek do wykluczenia:
Weryfikacja braku przesłanki do wykluczenia zostanie przeprowadzona na podstawie następujących dokumentów, które każdy z oferentów ma obowiązek załączyć do oferty:
a. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
b. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy o braku przesłanek do wykluczenia z udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zmian umowy na zasadach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w umowie następujących zmian, pisemnie pod rygorem nieważności:
a) zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy, związana ze:
- zmianą technologii wykonawstwa na lepszą, bardziej trwałą, zmniejszającą koszty eksploatacji obiektu, lub tańszą;
- koniecznością wykonania robót nieprzewidzianych na etapie składania oferty o ile Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności przy złożeniu oferty nie mógł przewidzieć konieczności ich wykonania,
- uzasadnioną zmianą potrzeb po stronie Zamawiającego,
b) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu świadczenia;
c) zmianą terminu realizacji prac w przypadku:
- niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających realizację zamówienia,
- zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy,
- innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

11. Dokumenty wymagane od wykonawcy na etapie składania oferty:
1. Oferta - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz ze szczegółowymi kosztorysami ofertowymi dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia wykonanymi przez oferenta.
2. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM, wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Dokument poświadczający zdolność finansową – Zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej o wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej.
5. Wykaz wykonanych robót, wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami.
6. Wykaz osób wypełniony, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
7. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zamówienia uzupełniające

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonego w umowie zawartej z Wykonawcą o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

7. Kryteria oceny ofert.

l.p. 1.
Nazwa kryterium: CENA NETTO
Waga: 80%
Sposób przyznawania punktów.:
Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja najniższej ceny ze złożonych ofert do ceny z oferty ocenianej pomnożona przez wagę kryterium, tj. w sposób następujący:
Liczba punktów w ocenie = (cena w ofercie z najniższą ceną/cena badanej oferty) X waga kryterium X 100
l.p. 2.
Nazwa kryterium: TERMIN REALIZACJI w miesiącach
WAGA: 10%
Sposób przyznawania punktów.
Za realizację w okresie od 8 do 10 miesięcy – 10 pkt
Za realizację w okresie od 11 do 12 miesięcy – 5 pkt
Za realizację w okresie 13 miesięcy – 0 pkt
Zamawiający odrzuci oferty z okresem realizacji krótszym niż 8 miesięcy i dłuższym niż 13 miesięcy.
l.p. 3.
Nazwa kryterium: OKRES GWARANCJI w latach
WAGA: 10%
Sposób przyznawania punktów.:
Gwarancja na warunkach wskazanych we wzorze umowy w wymiarze:
5 lat lub więcej – 10 pkt
Od 3 lata do 4 lat – 5 pkt
Poniżej 3 lat – 0 pkt
Zamawiający odrzuci oferty z okresem gwarancji krótszym niż 2 lata.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt., w tym:
• maksymalnie 80 punktów w kryterium „cena netto” (według wzoru wskazanego powyżej),
• maksymalnie 10 pkt w kryterium „TERMIN REALIZACJI w miesiącach”,
• maksymalnie 10 punktów w kryterium „okres gwarancji w latach”.
W przypadku podania ceny netto przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczenie na potrzeby oceny na PLN dokonane zostanie według kursu średniego NBP z dnia ogłoszenie niniejszego zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności na stronie : https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.
W przypadku gdy wybrany oferent odmówi podpisania umowy, zostanie ona podpisana z oferentem, który spośród pozostałych przedłożył ofertę z kolejną najwyższą punktacją.

Wykluczenia

f. Wykluczenia
f.1. Z udziału w postępowaniu, w celu uniknięcia konfliktu interesów wykluczone są podmioty powiązane z firmą BBC SP. z o.o. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

f.2. Z udziału w postępowaniu wykluczony jest podmiot w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791)

Sposób dokonania weryfikacji braku przesłanek do wykluczenia:
Weryfikacja braku przesłanki do wykluczenia zostanie przeprowadzona na podstawie następujących dokumentów, które każdy z oferentów ma obowiązek załączyć do oferty:
a. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
b. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy o braku przesłanek do wykluczenia z udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BBC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

78-650 Chojnica

zachodniopomorskie , wałecki

Numer telefonu

502 119 984

NIP

7651691121

Tytuł projektu

STWORZENIE WYSOKOWYDAJNEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGICZNIE WYROBÓW STALOWYCH FIRMY BBC SP. Z O.O. W MIROSŁAWCU, POPRZEZ ROZBUDOWĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ STOSUJĄCYCH NOWOCZESNE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE

Numer projektu

RPZP.01.06.00-32-0010/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Chojnica 21.11.2017

DOTYCZY: ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 3/RPOWZ 1.6 /2017
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NA ROZBUDOWĘ HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ ORAZ BUDYNKU BIUROWEGO Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM.

1. Zamawiający:
BBC SP. z o.o.
Chojnica 3
78-650 Chojnica
Polska
REGON: 321586997,
NIP: 7651691121


Zamawiający BBC sp. z o.o. informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia NA ROZBUDOWĘ HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ ORAZ BUDYNKU BIUROWEGO Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGIEM na podstawie ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 3/RPOWZ 1.6 /2017 zostaje zakończone jako rozstrzygnięte.

Zamówienie zostanie udzielone firmie „Zakład Budownictwa Ogólnego i Utrzymania Dróg „AZBUD” Zdzisław Ajs”; ul. Zamkowa 20; 72-200 Nowogard – oferta złożona dnia 15.11.2017r.
Liczba wyświetleń: 581