Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup książek na potrzeby realizacji projektu pn. „Lepszy start – kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police”

Data publikacji: 30.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-11-2017

Numer ogłoszenia

1065136

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Policach (pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.00-15.00). Termin składania ofert upływa dnia 13.11.2017 r. o godz. 9.00. 7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego i oznaczona w następujący sposób: „OFERTA na zakup książek na potrzeby realizacji projektu Lepszy start - nie otwierać przed 13.11.2017 r., godz. 9.30 ”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

promocja4@ug.police.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Chmielewska - Usewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

91 431 18 52, 697989269

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup książek na potrzeby realizacji projektu pn.: „Lepszy start – kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police” Wyszczególnienie rodzaju książek, ilość określa Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: policki Miejscowość: Police

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

zakup i dostawa książek na potrzeby realizacji projektu pn.: „Lepszy start – kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police” Wyszczególnienie rodzaju książek, ilość określa Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Przedmiot zamówienia

zakup i dostawa książek na potrzeby realizacji projektu pn.: „Lepszy start – kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police” Wyszczególnienie rodzaju książek, ilość określa Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Kod CPV

22110000-4

Nazwa kodu CPV

Drukowane książki

Harmonogram realizacji zamówienia

terminu realizacji do 21 dni od dnia podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający w tym zakresie nie stawia szczególnych warunków.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający w tym zakresie nie stawia szczególnych warunków.

Potencjał techniczny

Zamawiający w tym zakresie nie stawia szczególnych warunków.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający w tym zakresie nie stawia szczególnych warunków.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający w tym zakresie nie stawia szczególnych warunków.

Dodatkowe warunki

Zamawiający w tym zakresie nie stawia szczególnych warunków.

Warunki zmiany umowy

nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

wypełniony Załącznik nr 1
wypełniony Załącznik nr 2
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Ewentualne pełnomocnictwo

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy ocenie ofert zostaną uwzględnione następujące kryteria postępowania:
a. cena oferty – waga kryterium maksymalnie 80 %
b. termin wykonania – waga kryterium maksymalnie 20%
gdzie podane wyżej wagi procentowe są wagami punktowymi według zasady: jeden % = jeden pkt
W ramach kryterium „cena oferty” (wskaźnik oznaczony jako „C”) – oferta z najniższą ceną uzyska 80 pkt i zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej, wyliczonej według następującego wzoru:

najniższa oferowana cena oferty
C = ---------------------------------------------- x 80
cena oferty badanej

Cenę oferty należy skalkulować jako kwotę stanowiącą całkowity wydatek ponoszony przez zamawiającego z tytułu wykonania wszystkich świadczeń wymaganych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia po stronie wykonawcy.
Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z danymi zawartymi w Formularzu Ofertowym Załącznik 2 niniejszego Zapytania.

Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę, stanowiącą sumę cen składowych za poszczególne książki.
Ceny jednostkowe brutto muszą zostać podane w złotych polskich
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W ramach kryterium „termin realizacji” (wskaźnik oznaczony jako „Tr”) – oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt. W kryterium termin realizacji (Tr) zostanie zastosowana następująca punktacja: Oferowany termin realizacji przy założeniu wymagania zaoferowania terminu realizacji do 21 dni od dnia podpisania umowy:
Termin realizacji Punkty
Do 21 dni włącznie od podpisania umowy 0 punktów
Do 15 dni włącznie od podpisania umowy 10 punktów
Do 10 dni włącznie od podpisania umowy 20 punktów
Całkowita liczba punktów jaką otrzyma oferta (wskaźnik LP) będzie stanowiła sumę punktów przyznanych w ramach kryteriów opisanych wskaźnikami: „C i „Tr”. Oferta o najwyższej liczbie punktów (LP) zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą najwyższą liczbę punktów (LP) za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta spośród nich, która zawiera najniższą cenę oferty.

Ocenie będą podlegać oferty wykonawców spełniające warunki opisane w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz zgodne z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w Załączniku 1 niniejszego zapytania.
Pozostałe oferty nie będą podlegać ocenie.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z wezwania do wyjaśnień treści oferty, uzupełnienia dokumentów lub poprawienia oczywistych omyłek.

Wykluczenia

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż nie jest wykluczony z ubiegania się o zamówienie jako podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
• uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
• pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA POLICE

Adres

Stefana Batorego 3

72-010 Police

zachodniopomorskie , policki

Numer telefonu

914311830

Fax

914311832

NIP

8511000695

Tytuł projektu

Lepszy start -kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police

Numer projektu

RPZP.08.03.00-32-K003/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wutech, Agnieszka Duma, ul. Świerczewska 5, 71-066 Szczecin - 54.946,00 (oferta wpłynęła 13.11.2017 godz.8.00)
Liczba wyświetleń: 492