Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/POPC/2017 dotyczace dostawy tabletów, gry edukacyjnej i robotów.

Data publikacji: 27.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-11-2017

Numer ogłoszenia

1064828

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieuszkodzonej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności treści, w biurze Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie, ul. Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin, pok. 111, tel. +48 91 432 80 86,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.11.2017 r. do godz. 10.00. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz opisem: Oferta na dostawę tabletów, gry i robotów w ramach programu „Nie obawiaj się programować, to nie takie trudne - kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie nauki programowania”.
Oferta, która nie będzie spełniała wymogów określonych w pkt. 5 oferty podlega zwrotowi na adres wskazany na kopercie, bez jej merytorycznego rozpatrywania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.limanska@wsie.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Kowal-Limańska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

91 432 80 86

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który zrealizuje przedmiot zamówienia i nabycie przez Zamawiającego sprzętu, który ma być wykorzystany na potrzeby realizacji projektu „Nie obawiaj się programować, to nie takie trudne - kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie nauki programowania” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Dostawa 131 tabletów wraz z systemem operacyjnym dla nauczycieli.
2. Dostawa 131 gier z oprogramowaniem ScottieGo dla nauczycieli.
3. Dostawa 271 tabletów wraz z systemem operacyjnym na zajęcia z uczniami.
4. Dostawa 271 gier z oprogramowaniem ScottieGo na zajęcia z uczniami.
5. Dostawa 88 robotów na zajęcia z uczniami.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki:
1. Posiada niezbędną wiedzę oraz dysponuje adekwatnym do zamówienia potencjałem technicznym, umożliwiającym przeprowadzenie wszystkich elementów zamówienia i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Zaakceptuje bez zastrzeżeń wszystkie warunki niniejszego Zapytania, w szczególności przedmiot Zamówienia i terminy realizacji Zamówienia.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest złożyć ofertę na formularzu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz dołączyć do niej:
1. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
2. Dokumentację potwierdzającą prawo do działania w imieniu Wykonawcy (Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym//wydruk z CEIDG//jeśli dane ujawnione w odpowiednich rejestrach nie są aktualne, odpowiednią uchwałę lub inne oświadczenie).
3. Jeśli ofertę składa pełnomocnik - dodatkowo pełnomocnictwo wraz z dowodem, że udzielający pełnomocnictwa jest do tego umocowany, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 2 powyżej.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który zrealizuje przedmiot zamówienia
i nabycie przez Zamawiającego sprzętu, który ma być wykorzystany na potrzeby realizacji projektu „Nie obawiaj się programować, to nie takie trudne - kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie nauki programowania” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

Przedmiot zamówienia

1. Dostawa 131 tabletów wraz z systemem operacyjnym dla nauczycieli.
2. Dostawa 131 gier z oprogramowaniem ScottieGo dla nauczycieli.
3. Dostawa 271 tabletów wraz z systemem operacyjnym na zajęcia z uczniami.
4. Dostawa 271 gier z oprogramowaniem ScottieGo na zajęcia z uczniami.
5. Dostawa 88 robotów na zajęcia z uczniami.
Wszystkie przedmioty zamówienia muszą spełniać warunki określone w „Wykazie pomocy dydaktycznych rekomendowanych przez MEN”, czyli:
a) posiadać deklarację CE – deklaracja Conformité Européenne,
b) posiadać certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu,
c) w przypadku komputerów przenośnych – spełniają wymogi normy Energy Star 5.0,
d) są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich,
e) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim,
f) posiadać okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 2 lata.
Wszystkie elementy składowe przedmiotu niniejszego zamówienia winny być zgodne z obowiązującymi normami i certyfikacjami adekwatnymi do przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia został zawarty w zapytaniu ofertowym.

Kod CPV

30213200-7

Nazwa kodu CPV

Komputer tablet

Dodatkowe przedmioty zamówienia

37524100-8 Gry edukacyjne
39162110-9 Sprzęt dydaktyczny

Harmonogram realizacji zamówienia

1) Rozpoczęcie : od dnia podpisania umowy
2) Zakończenie : 29 dni od dnia podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki:
1. Posiada niezbędną wiedzę oraz dysponuje adekwatnym do zamówienia potencjałem technicznym, umożliwiającym przeprowadzenie wszystkich elementów zamówienia i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Zaakceptuje bez zastrzeżeń wszystkie warunki niniejszego Zapytania, w szczególności przedmiot Zamówienia i terminy realizacji Zamówienia.
Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.
Pozostałe warunki udziału w postępowaniu:
1. Wykonawca składa ofertę na formularzu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, w sposób i w terminie określonym w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
2. Oferta Wykonawcy uwzględnia wszystkie wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
3. Oferta ani oświadczenia nie zawierają zastrzeżeń co do warunków określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego.
4. Oferta zawiera informacje o ewentualnych podwykonawcach i partnerach (jeżeli dotyczy).
5. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem Oferty.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o oświadczenia i dokumenty, które dostarczy Wykonawca.

Potencjał techniczny

1. Posiada niezbędną wiedzę i dysponuje adekwatnym do zamówienia potencjałem technicznym, umożliwiającym przeprowadzenie wszystkich elementów zamówienia i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Posiada niezbędną wiedzę i dysponuje adekwatnym do zamówienia potencjałem technicznym, umożliwiającym przeprowadzenie wszystkich elementów zamówienia i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest złożyć ofertę na formularzu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz dołączyć do niej:
1. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
2. Dokumentację potwierdzającą prawo do działania w imieniu Wykonawcy (Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym//wydruk z CEIDG//jeśli dane ujawnione w odpowiednich rejestrach nie są aktualne, odpowiednią uchwałę lub inne oświadczenie).
3. Jeśli ofertę składa pełnomocnik - dodatkowo pełnomocnictwo wraz z dowodem, że udzielający pełnomocnictwa jest do tego umocowany, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 2 powyżej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest złożyć ofertę na formularzu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz dołączyć do niej:
1. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
2. Dokumentację potwierdzającą prawo do działania w imieniu Wykonawcy (Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym//wydruk z CEIDG//jeśli dane ujawnione w odpowiednich rejestrach nie są aktualne, odpowiednią uchwałę lub inne oświadczenie).
3. Jeśli ofertę składa pełnomocnik - dodatkowo pełnomocnictwo wraz z dowodem, że udzielający pełnomocnictwa jest do tego umocowany, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 2 powyżej.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wyznaczył kryteria oceny ofert oraz przypisał im odpowiednie wagi procentowe i punktowe:
Cena brutto w PLN (C) - 70% - 70 pkt.
Okres gwarancji (G) - 10% - 10 pkt.
Obsługa w ramach serwisu gwarancyjnego (O) - 20% -20 pkt.
Łącznie 100 pkt.

Każda z ofert otrzyma liczbę punktów wynikającą ze wzoru:
LP = C + G + O
LP – całkowita liczba punktów przyznana ofercie
C – liczba punktów przyznana za kryterium „Cena brutto”
G – liczba punktów przyznana za kryterium „Okres gwarancji”
O – liczba punktów przyznana za kryterium „Obsługa w ramach serwisu gwarancyjnego”

a. Kryterium „Cena brutto”
Punkty za cenę zostaną obliczone według następującego wzoru:

Cena brutto oferty najtańszej
------------------------------------------ x 70 = liczba punktów
Cena brutto oferty badanej

b. Kryterium „Okres gwarancji” za udzielenie okresu gwarancji 24 miesiące - 10 pkt.
c. Kryterium „Obsługa w ramach serwisu gwarancyjnego” -20 pkt, w tym:
Nieodpłatny serwis gwarancyjny typu „Door to Door” - dostawa tabletu, gry, robota do serwisu i z serwisu na koszt
Wykonawcy -10 pkt.
Nieodpłatne zapewnienie zastępczego tabletu, gry, robota przez Wykonawcę w przypadku serwisu gwarancyjnego tabletu,
gry, robota trwającego powyżej 3 tygodni -10 pkt.

Dodatkowe wymagania zawarte w cenie:
1. pełna dokumentacja sprzętu,
2. przedmiot zamówienia musi być dostarczony w formie skompletowanej (miejsce dostawy określone w pkt. 7 oferty),
3. dostarczony sprzęt, gra, robot mają być fabrycznie nowe i nie używane w jakikolwiek sposób,
4. dostawa sprzętu, gier i robotów będących przedmiotem oferty zrealizowana zostanie na koszt Wykonawcy.
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Zamawiający wybierze propozycję cenową odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego warunkom.
Od decyzji Zamawiającego o wyborze oferty nie przysługują środki odwoławcze.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Adres

Adama Mickiewicza 47

70-385 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

913500640

Fax

BRAK

NIP

8522246282

Tytuł projektu

Nie obawiaj się programować, to nie takie trudne- kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie nauki programowania

Numer projektu

POPC.03.02.00-00-0017/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Consultoris.pl Tomasz Ordysiński
ul. Jaworowa61/1, 71-382 Szczecin

Data wpłynięcia 13.11.2017

Cena: 377 258, 00 zł

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO
Liczba wyświetleń: 492