Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na Instalację sprężonego powietrza, Kompresor śrubowy i Kabinę śrutowniczą

Data publikacji: 27.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-11-2017

Numer ogłoszenia

1064804

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty powinny być dostarczone:
• Drogą mailową na adres: rpows2.5@tevor.pl
• Osobiście, drogą pocztową lub kurierem na adres:
Tevor S.A.
ul. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego 27-29
26-111 Skarżysko – Kamienna
• Termin składania ofert: do dnia 03.11.2017 r. do godziny 23.59 ( liczy się data wpływu oferty
do siedziby Zamawiającego)

Złożona oferta powinna zawierać:
 dane oferenta;
 datę sporządzenia;
 termin ważności ofert;
 cenę podaną w PLN w kwotach brutto i netto, w przypadku podania ceny w walucie obcej przeliczenie nastąpi po kursie średnim NBP danej waluty z ostatniego dnia składania ofert, tzn. 03.11.2017 r.;
 opis oferowanych produktów sporządzony tak, aby można było zidentyfikować wszystkie parametry określone w pkt 3;
 termin realizacji zamówienia (podany w tygodniach) liczony od podpisania umowy z zamawiającym. Za termin wykonania zamówienia uważa się podpisanie protokołu zdawczo odbiorczego bez uwag;
 warunki płatności oraz inne niezbędne elementy do oceny oferty;
 warunki i okres gwarancji (minimum 12 miesięcy),
 czas reakcji serwisu (maksimum 24 h).
W przypadku gdy oferta nie będzie zawierała informacji pozwalających na stwierdzenie jej ważności lub wpłynie po terminie zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.
Oferty powinny być ważne przez minimum 30 dni od podpisania umowy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sebastian.uzar@tevor.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

p. Sebastian Uzar

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 698 661 275

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Instalacja sprężonego powietrza (KOD CPV- 45231510-3)
2. Kompresor śrubowy (KOD CPV- 42123400-1)
3. Kabina śrutownicza (KOD CPV- 42900000-5)

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: skarżyski Miejscowość: Skarżysko Kamienna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia
1. Instalacja sprężonego powietrza (KOD CPV- 45231510-3)
Minimalne parametry techniczne:
1. Zakres przekroju rur i przewodów powietrznych od ½ cala do 3 cali.
2. Ciśnienie minimalne 8 bar
3. Długość około 40 mb

2. Kompresor śrubowy (KOD CPV- 42123400-1)
Minimalne parametry techniczne:
1. Moc silnika – minimum 33 kW
2. Zbiornik wyrównawczy w zestawie
3. Osuszacz w zestawie
4. Wydajność sprężonego powietrza – minimum 400 m3/h, oczyszczonego i suchego, klasa jakości min. 3.4.4. wg ISO 8573-1, tj. m.in. ciśnieniowy punkt rosy +3°C, ciśnienie 8 bar

3. Kabina śrutownicza (KOD CPV- 42900000-5)
Minimalne parametry techniczne:
• Wysokość robocza – minimum 4300mm
• Szerokość robocza – minimum 5000mm
• Długość robocza – minimum 16000mm
• Brama rolowana (zwijana elektrycznie) – 1 sztuka
• Drzwi serwisowe - 2 sztuki
• System odzysku ścierniw
• Kraty jezdne ciężkiego udźwigu, nośność minimum 11 T/m2
• Maszyneria odzysku ścierniwa dla jednego operatora
• Oczyszczarka pneumatyczna z systemem płynnej regulacji ciśnienia roboczego - 1 sztuka
• Wyposażenie ochronne operatora - 1 kpl.
• Filtr odpylający zintegrowany z systemem sterowania
• Oświetlenie podstawowe górne LED
• Oświetlenie dodatkowe boczne
• Szafa sterownicza z oprogramowaniem
Wszystkie parametry techniczne muszą być nie gorsze niż wskazane powyżej bądź równoważne.
Maszyny muszą być fabrycznie nowe.
Dodatkowo proszę o podanie informacji w zakresie:
– szacowanych rocznych kosztów eksploatacyjnych:
• koszt przeglądów
• koszt części zamiennych
– możliwości przedłożenia listów referencyjnych związanych z przedmiotem zapytania (tak/nie)
– czas i zasady reakcji serwisowej

Kod CPV

42900000-5

Nazwa kodu CPV

Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Dodatkowe przedmioty zamówienia

1. Instalacja sprężonego powietrza (KOD CPV- 45231510-3)
2. Kompresor śrubowy (KOD CPV- 42123400-1)

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Składanie ofert do 03.11.2017 r.
2. Ocena ofert i wybór dostawcy.
3. Podpisanie umowy i realizacja zamówienia.
4. Dokonanie płatności.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

-

Wiedza i doświadczenie

-

Potencjał techniczny

-

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

-

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

-

Dodatkowe warunki

Oferty powinny być ważne przez minimum 30 dni od podpisania umowy.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający zastrzega, że zapytanie ofertowe nie musi się zakończyć wyborem wykonawcy
i może zostać unieważnione bez podania przyczyny.

W przypadku żądania zaliczek/przedpłat na rzecz Wykonawcy, Zamawiający będzie wymagał ustanowienia bankowej gwarancji na równowartość kwoty zaliczek/przedpłat. Maksymalna wysokość zaliczki 10%. Warunki te zostaną wpisane do umowy z dostawcą.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości aneksowania umowy z wykonawcą
w zakresie przesunięcia terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

-

Zamówienia uzupełniające

-

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena - 60% (60 punktów w przypadku najniższej ceny, pozostałe oferty punkty proporcjonalnie wg stosunku ceny najniższej do oferowanej).
Termin wykonania zamówienia - 20% (termin liczony od daty podpisania umowy do daty podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego. 20 punktów maksymalnie za najkrótszy termin realizacji podany w tygodniach, pozostałe oferty proporcjonalnie wg stosunku najkrótszego terminu realizacji do oferowanego).
Gwarancja - 20% (liczona liczbą miesięcy od podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego. 20 punktów w przypadku najdłuższej gwarancji, pozostałe oferty otrzymują punkty proporcjonalnie wg stosunku gwarancji oferowanej do najdłuższej).

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, nie może być udzielone podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na;
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TEVOR SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Prezydenta RP Ignacego Mościckiego 27-29

26-111 Skarżysko-Kamienna

świętokrzyskie , skarżyski

Numer telefonu

48412549100

Fax

48412549140

NIP

9512085464

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej.

Numer projektu

RPSW.02.05.00-26-0622/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Szatkowski S.C.
ul. Geodetów 20
80-298 Gdańsk

e-mail z dnia 03.11.2017
497 000,00 PLN
Liczba wyświetleń: 706