Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPEWNIENIE TRANSPORTU MEDYCZNEGO na terenie miasta Szczecina

Data publikacji: 26.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-11-2017

Numer ogłoszenia

1064519

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Formularz oferty powinien być podpisany i przekazany wraz z załącznikami drogą mailową w
postaci pliku .pdf na adres:
sylwia.rybak@bez-granic.org
lub w biurze projektu, adres: ul. Szarotki 7, 71-604 Szczecin, osobiście, pocztą lub kurierem (biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00)
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie/paczce oznakowanej danymi Wykonawcy (nazwa i adres)
Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do biura projektu do dnia 03.11.2017 r. do godziny 10.00
Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji udziela: Sylwia Rybak: tel. 575 399 313

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sylwia.rybak@bez-granic.org

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sylwia Rybak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

575 399 313

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie transportu medycznego na terenie miasta Szczecina (w granicach administracyjnych miasta) dla 20 uczestników projektu – osób niepełnosprawnych. Będzie ono obejmować transport medyczny średnio raz w tygodniu w celu wykonania rehabilitacji, odbycia wizyty u lekarza czy innej ważnej okoliczności.
Poprzez pojedynczą usługę transportu medycznego rozumie się odbiór podopiecznego (uczestnika projektu) z miejsca zamieszkania o określonej godzinie, przewiezienie go do miejsca docelowego, odbiór z miejsca docelowego o określonej godzinie, przewiezienie z powrotem do miejsca zamieszkania.
Strony zobowiązują się do uzgadniania przed rozpoczęciem każdego miesiąca kalendarzowego ramowego harmonogramu wykonywania usługi przez Wykonawcę w danym miesiącu kalendarzowym.
Zamawiający będzie powiadamiał Wykonawcę o zmianach w harmonogramie z przynajmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.
Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Kwota miesięcznego wynagrodzenia jest równa iloczynowi zrealizowanych usług i stawki za jedną usługę. Ww. kwota zryczałtowana uwzględnia wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę (obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją usługi, w tym koszty dojazdów Wykonawcy do/od Osoby Niepełnosprawnej, niezależnie od lokalizacji na terenie miasta Szczecina).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapewnienie transportu medycznego na terenie miasta Szczecina (w granicach administracyjnych miasta) dla 20 uczestników projektu – osób niepełnosprawnych

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie transportu medycznego na terenie miasta Szczecina (w granicach administracyjnych miasta) dla 20 uczestników projektu – osób niepełnosprawnych. Będzie ono obejmować transport medyczny średnio raz w tygodniu w celu wykonania rehabilitacji, odbycia wizyty u lekarza czy innej ważnej okoliczności.
Poprzez pojedynczą usługę transportu medycznego rozumie się odbiór podopiecznego (uczestnika projektu) z miejsca zamieszkania o określonej godzinie, przewiezienie go do miejsca docelowego, odbiór z miejsca docelowego o określonej godzinie, przewiezienie z powrotem do miejsca zamieszkania.
Strony zobowiązują się do uzgadniania przed rozpoczęciem każdego miesiąca kalendarzowego ramowego harmonogramu wykonywania usługi przez Wykonawcę w danym miesiącu kalendarzowym.
Zamawiający będzie powiadamiał Wykonawcę o zmianach w harmonogramie z przynajmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.
Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Kwota miesięcznego wynagrodzenia jest równa iloczynowi zrealizowanych usług i stawki za jedną usługę. Ww. kwota zryczałtowana uwzględnia wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę (obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją usługi, w tym koszty dojazdów Wykonawcy do/od Osoby Niepełnosprawnej, niezależnie od lokalizacji na terenie miasta Szczecina).

Kod CPV

60130000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji usługi: 03.11.2017-31.10.2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Doświadczenie w transporcie sanitarnym/medycznym - minimum 10 lat

Potencjał techniczny

Posiadanie minimum 5 pojazdów do transportu sanitarnego/medycznego

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Posiadanie certyfikatu ISO 9001:2008

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

A. cena – 100% (weryfikowana na podstawie ceny w formularzu oferty)

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

Liczba punktów = (Najniższa cena brutto ze wszystkich złożonych ofert na świadczenie usług asystenckiej / Cena brutto badanej oferty) X100%

Cenę za przedmiot zamówienia Oferent przedstawia w „formularzu oferty” stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w złotówkach i ma stanowić kwotę brutto.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni zostaną oferenci powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym – w rozumieniu zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWIA "BEZ GRANIC"

Adres

Himalajska 33

71-497 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

692 497 635

NIP

8513183085

Tytuł projektu

Usługi asystenckie i opiekuńcze drogą do samodzielności i aktywności

Numer projektu

RPZP.07.06.00-32-K021/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Trans Medic Wojciech Krawiec
ul. Lniana 25 70-777 Szczecin
Data wpłynięcia: 2 listopada 2017 o 10:43
Cena brutto 120 PLN
Liczba wyświetleń: 509