Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe w sprawie wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu przez pracodawcę lub rekomendowanego przez niego pracownika zajęć warsztatowych w zakresie kompetencji zawodowych pt. „Informacyjno-decyzyjne wsparcie biznesu” w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia

Data publikacji: 27.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-11-2017

Numer ogłoszenia

1064464

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Skorygowano druk formularza oferty (27.10.2017 g. 10.48), bez wpływu na pozostałe elementy zapytania ofertowego

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kompetencje@zut.edu.pl (opatrzona podpisem osoby/ób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy – skan dokumentu) lub dostarczona do Biura projektu: Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie, ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin, pok. 6, w dni robocze w godzinach 8.30-15.00. Termin składania ofert upływa dnia 14 listopada 2017 r. o godz. 13.00.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zamówienia, tj. zadanie 1, zadanie 2.
Nie dopuszcza się innego podziału zamówienia na części niż wskazał Zamawiający pod rygorem odrzucenia oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kompetencje@zut.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Młynek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

91 449 6950

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu przez pracodawcę lub rekomendowanego przez niego pracownika zajęć warsztatowych w zakresie kompetencji zawodowych pt. „Informacyjno-decyzyjne wsparcie biznesu” z podziałem na następujące części:
Zadanie 1. Uproszczona księgowość w małej firmie - łączny wymiar zajęć 2 grupy x 28 godzin;
Zadanie 2. Obsługa kadrowo płacowa - łączny wymiar zajęć 2 grupy x 28 godzin.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na części określone jako zadanie 1, zadanie 2, o których mowa powyżej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu przez pracodawcę lub rekomendowanego przez niego pracownika zajęć warsztatowych w zakresie kompetencji zawodowych pt. „Informacyjno-decyzyjne wsparcie biznesu” w zakresie:
1) Uproszczona księgowość w małej firmie;
2) obsługa kadrowo płacowa.

Usługa realizowana będzie w ramach projektu "Kompetencje kluczem do zatrudnienia", Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu przez pracodawcę lub rekomendowanego przez niego pracownika zajęć warsztatowych w zakresie kompetencji zawodowych pt. „Informacyjno-decyzyjne wsparcie biznesu”.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. W niniejszym postępowaniu częściami zamówienia są usługi realizacji warsztatów o poniżej wskazanej tematyce, w następujących częściach: :
Zadanie 1. Uproszczona księgowość w małej firmie - łączny wymiar zajęć 2 grupy x 28 godzin;
Zadanie 2. Obsługa kadrowo płacowa - łączny wymiar zajęć 2 grupy x 28 godzin.

Zajęcia warsztatowe będą realizowane w ramach projektu POWR.03.01.00-00-K120/16 „Kompetencje kluczem do zatrudnienia”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami będą studenci III roku Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie, studiujący na kierunkach ekonomia, zarządzanie oraz turystyka i rekreacja.
Zakres warsztatów powinien obejmować zagadnienia związane z prowadzeniem uproszczonej księgowości w małej firmie.
Każdy uczestnik warsztatów powinien otrzymać w formie elektronicznej komplet materiałów szkoleniowych, których nieodpłatna kopia w formie elektronicznej i papierowej powinna być dostarczona do Biura projektu w celu dokumentacji. Zajęcia warsztatowe muszą być poprzedzone wstępnym testem wiedzy (pre-test) i zakończyć się testem wynikowym (post-test) umożliwiającym potwierdzenie uzyskania przez uczestników warsztatów kompetencji zawodowych odpowiednio do ich tematyki. Ukończenie warsztatów powinien potwierdzać certyfikat. Certyfikaty potwierdzające ukończenie warsztatów muszą być wystawione w terminie do 30 dni po zakończeniu zajęć warsztatowych, a wykaz wystawionych certyfikatów dostarczony niezwłocznie do Biura projektu.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Terminy: zajęcia warsztatowe powinny być zrealizowane w całości w okresie od 21.11.2017 r. do 30.06.2018 r., z możliwością przedłużenia czasu realizacji do 17.09.2018 r., z uwzględnieniem terminów wskazanych przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu udokumentowane min. 3 letnie doświadczenie zawodowe Wykonawcy lub osoby wskazanej do realizacji zajęć w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia, wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej lub zatrudnienia na stanowisku obejmującym wykonywanie czynności stanowiących przedmiot zamówienia i/lub kwalifikacji lub kompetencji zawodowych w zakresie wskazanym dla przedmiotu zamówienia (kopie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń itp.) i/lub doświadczenie w prowadzeniu zajęć warsztatowych, laboratoryjnych, szkoleń, kursów itp., w tym o tematyce stanowiącej przedmiot zamówienia.

Warunki udziału w postępowaniu muszą zostać spełnione dla każdej części zamówienia, na którą jest składana oferta, odrębnie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Warunki udziału w postępowaniu muszą zostać spełnione dla każdej części zamówienia, na którą jest składana oferta, odrębnie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz oferty wraz z załącznikami, w tym:
1. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
2. Oświadczenia Wykonawcy (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
3. Wydruk z CEIDG lub KRS wygenerowany nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy) przedsiębiorcy;
4. Dokument potwierdzający zatrudnienie osoby wskazanej do realizacji zajęć z podaniem zajmowanego stanowiska lub zakresu wykonywanych czynności (jeżeli dotyczy).
5. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe Wykonawcy lub osoby wskazanej do realizacji zajęć w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia, jak:
a) dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych w zakresie wskazanym dla przedmiotu zamówienia (kopie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń itp.) i/lub
b) dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć warsztatowych, laboratoryjnych, szkoleń, kursów itp., w tym o tematyce stanowiącej przedmiot zamówienia.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo (nie obowiązek) udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia uzupełniającego polegającego na powtórzeniu usług stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego na warunkach określonych w umowie podstawowej.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert biorąc pod uwagę następujące kryteria:
1) warunki podmiotowe max. 60 pkt., w tym:
a) za udokumentowany okres prowadzenia działalności gospodarczej lub okres zatrudnienia na wskazanym stanowisku, w zakresie tematycznym warsztatów wskazanym dla przedmiotu zamówienia, dłuższy niż minimalny (minimum 3 lata) oferta uzyska za: 4 lata 12 pkt., za każdy kolejny rok 2 pkt., lecz nie więcej niż 20 pkt. łącznie.
b) potwierdzone kwalifikacje (np. kopie dyplomów ukończenia studiów) i kompetencje zawodowe (np. kopie zaświadczeń i certyfikatów) w zakresie wskazanym dla przedmiotu zamówienia – 20 pkt.
c) potwierdzone doświadczenie zawodowe w prowadzeniu warsztatów o wskazanej tematyce – 10 pkt.
d) wykorzystanie w trakcie warsztatów narzędzi i technik multimedialnych (zapewnionych prze Zamawiającego) – 10 pkt.
2) cena usługi max. 40 pkt. - zasada minimalizacji, oferta z niższą ceną otrzyma większą liczbę punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej.
Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany odrębnie dla każdej z części zamówienia (zadanie 1, zadanie 2).

Jeżeli zostaną złożone oferty spełniające w takim samym stopniu pozostałe warunki podmiotowe oraz o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, przy czym Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli:
a) jej treść nie będzie odpowiadać treści niniejszego zapytania,
b) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
c) wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie omyłek,
d) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
e) nie zostaną spełnione warunki udziału w postępowaniu,
f) w innych uzasadnionych przypadkach.

3. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

Adres

al. Piastów 17

70-310 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

0914494885

Fax

914494091

NIP

8522545056

Tytuł projektu

Kompetencje kluczem do zatrudnienia

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-K120/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne
Liczba wyświetleń: 590