Strona główna
Logo unii europejskiej

zakup siłowników do platformy Stewarta wraz z niezbędnym wyposażeniem (3/POIR/DIAGSTAR/2017/Op)

Data publikacji: 30.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-11-2017

Numer ogłoszenia

1063868

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dopuszczone zostało składanie ofert w euro, z jednoczesnym wskazaniem, że dla porównania ofert zostaną one przeliczone na złotówki wg kursu NBP z dnia upływu terminu składania ofert modyfikacji uległo zatem zapytanie ofertowe. Pozostała dokumentacja pozostaje bez zmian.

Z powodu błędu we wprowadzaniu zamówienia uległa zmianie jedna pozycja w zamówieniu elementów:
- pierwotnie było: PS01-37x120F-C20;
- powinno być siłownik o numerze seryjnym PS01-37x120F-C.

Ze względu na powyższe zmianie ulega treść zapytania ofertowego oraz treść załącznika nr 1.

Ponadto ze względu na uwagi otrzymane od potencjalnych oferentów zmianie ulega czas dostawy części będących przedmiotem zapytania. Obowiązujący czas dostawy części to 30 dni od dnia trzymania przez Oferenta oficjalnej informacji o wygranym postępowaniu - informacja ta zostanie przekazana na wskazany w ofercie przez Oferenta adres e-mail.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty można składać:
· drogą elektroniczną na adres: magdalena.ostrowska@invenco.pl
· dostarczenia osobistego, w zamkniętej kopercie z dopiskiem oferta 3/POIR/DIAGSTAR/2017/Op na adres al. Żwirki i Wigury 93 pokój 3037 02-089 Warszawa (UWAGA: liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego).

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pani Magdalena Ostrowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 606 976 777

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu siłowników do budowy platformy Stewarta wraz z niezbędnym wyposażeniem według poniższej specyfikacji (szczegółowy wykaz materiałów wraz z numerem seryjnym i liczbą sztuk):

SiłownikPS01-37x120F-C - 6 szt
Slider PL01-20x600/540-HP - 6 szt
Serwo wzmacniacz C1100-GP-XC-0S-000 - 6 szt
Kabel K05-Y/C-2 - 6 szt
Wentylator HV01-37/48 - 6 szt
Zestaw konektorów DC01-C1X00-0S/X1/X4 - 6 szt
Front plate HF01-37 - 6 szt
Motor clamp part for H-Guide - HZ01-23/37 - 18 szt
Stator H-block with ball bearings HS01-37X166 - 6 szt

Wszystkie wyspecyfikowane artykuły muszą być nowe.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu w ZAPYTANIU OFERTOWYM NR 3/POIR/DIAGSTAR/2017/Op

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup jest planowany w ramach projektu DIAGSTAR - stabilizowany dynamicznie manipulator uniwersalny dla bezpilotowych statków powietrznych" dla Programu sektorowego „INNOSBZ” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R (Konkurs 4/1.2/2016_INNOSBZ) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu siłowników do budowy platformy Stewarta wraz z niezbędnym wyposażeniem według poniższej specyfikacji (szczegółowy wykaz materiałów wraz z numerem seryjnym i liczbą sztuk):

Siłownik PS01-37x120F-C- 6 szt
Slider PL01-20x600/540-HP - 6 szt
Serwo wzmacniacz C1100-GP-XC-0S-000 - 6 szt
Kabel K05-Y/C-2 - 6 szt
Wentylator HV01-37/48 - 6 szt
Zestaw konektorów DC01-C1X00-0S/X1/X4 - 6 szt
Front plate HF01-37 - 6 szt
Motor clamp part for H-Guide - HZ01-23/37 - 18 szt
Stator H-block with ball bearings HS01-37X166 - 6 szt

Wszystkie wyspecyfikowane artykuły muszą być nowe. Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu w ZAPYTANIU OFERTOWYM NR 3/POIR/DIAGSTAR/2017/Op wraz z załącznikami.

Kod CPV

31720000-9

Nazwa kodu CPV

Urządzenia elektromechaniczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Oferty można składać do dnia 15 listopada 2017 roku do godziny 10:00. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Przekazane oferty oceniane będą przez komisję konkursową. Ocena dokonywana będzie w oparciu o ww. kryteria.
Zamawiający po dokonaniu oceny dostarczonych ofert zaproponuje oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy .
Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do30 dni od dnia otrzymania przez Oferenta oficjalnej informacji o wygranym postępowaniu - informacja ta zostanie przekazana na wskazany w ofercie przez Oferenta adres e-mail.
Wszystkie szczegółowe informacje na temat harmonogramu realizacji zamówienia znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym nr 3/POIR/DIAGSTAR/2017/Op

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium oceny jest całkowita cena netto oferty wyrażona w złotówkach (max. 100 pkt, waga: 100%).
Ocena poszczególnych ofert zostanie dokonana wg wzoru:
O = Cmin/C x 100
gdzie:
O – ocena punktowa ocenianej oferty;
Cmin – najniższa cena ze wszystkich złożonych ofert;
C – całkowita cena ocenianej oferty.
2. Przekazane oferty oceniane będą przez komisję konkursową. Ocena dokonywana będzie w oparciu o ww. kryteria.
3. Zamawiający po dokonaniu oceny dostarczonych ofert zaproponuje oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy .
4. Oferent jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym.

5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych i na innych warunkach niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

Zgodnie z dokumentacją konkursową dla ww. poddziałania ogłoszoną przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.
Zamawiający i Oferent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w postępowaniu ofertowym oraz w trakcie realizacji usługi. Informacje takie nie mogą zostać ujawnione osobom trzecim.
Każdy Dostawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli będzie można zweryfikować dane wg rejestrów KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Szczegółowe wytyczne znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym nr 3/POIR/DIAGSTAR/2017/Op

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INVENCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOIEDZIALNOSCIĄ

Adres

Bernardyńska 21/69

02-904 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

+48606976777

NIP

5213671896

Tytuł projektu

DIAGSTAR - stabilizowany dynamicznie manipulator uniwersalny dla bezpilotowych statków powietrznych

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0084/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Multiprojekt Automatyka sp. z o.o.
Liczba wyświetleń: 609