Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe w sprawie wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć projektowych w zakresie kompetencji zawodowych "PIT, CIT, VAT"

Data publikacji: 27.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-11-2017

Numer ogłoszenia

1063754

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Skorygowano druk formularza oferty (27.10.2017 g. 10.33), bez wpływu na pozostałe elementy zapytania ofertowego

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kompetencje@zut.edu.pl (opatrzona podpisem osoby/ób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy – skan dokumentu) lub dostarczona do Biura projektu: Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin, pok. 6, w dni robocze w godzinach 8.30-15.00.
Termin składania ofert upływa dnia 14 listopada 2017 r. o godz. 13.00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kompetencje@zut.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Młynek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 91 4496950

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć projektowych w zakresie "CIT, PIT, VAT" - łączny wymiar zajęć 2 grupy x 40 godzin.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć projektowych w zakresie "CIT, PIT, VAT".

Usługa realizowana będzie w ramach projektu "Kompetencje kluczem do zatrudnienia", Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu dla uczestników projektu dodatkowych zajęć projektowych w zakresie kompetencji zawodowych pt. „CIT, PIT, VAT” - łączny wymiar zajęć 2 grupy x 40 godzin;

Zajęcia projektowe będą realizowane w ramach projektu POWR.03.01.00-00-K120/16 „Kompetencje kluczem do zatrudnienia”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami będą studenci III roku Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie, studiujący na kierunkach ekonomia, zarządzanie oraz turystyka i rekreacja.
Zajęcia obejmują zagadnienia planowania podatkowego, szacowania ryzyka podatkowego, optymalizacji podatkowej, przygotowania i prowadzenia dokumentacji podatkowej, pozyskiwania i wykorzystania interpretacji lub ekspertyz podatkowych uzyskanych z różnych źródeł. Efektem zajęć jest opracowanie elementów strategii podatkowej przedsiębiorstwa.

Każdy uczestnik zajęć projektowych powinien otrzymać w formie elektronicznej komplet materiałów szkoleniowych, których nieodpłatna kopia w formie elektronicznej i papierowej powinna być dostarczona do Biura projektu w celu udokumentowania realizacji usługi. Zajęcia projektowe muszą być poprzedzone wstępnym testem wiedzy (pre-test) i zakończyć się testem wynikowym (post-test) umożliwiającym potwierdzenie uzyskania przez uczestników zajęć dodatkowych kompetencji zawodowych odpowiednio do ich tematyki. Ukończenie zajęć dodatkowych powinien potwierdzać certyfikat. Certyfikaty potwierdzające ukończenie zajęć dodatkowych muszą być wystawione w terminie do 30 dni po zakończeniu zajęć, a wykaz wystawionych certyfikatów dostarczony niezwłocznie do Biura projektu.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zajęcia projektowe powinny być zrealizowane w całości w okresie od 21.11.2017 do 30.06.2018 r., z możliwością wydłużenia terminu realizacji do 17.09.2018 r., z uwzględnieniem terminów uzgodnionych z Zamawiającym.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien posiadać udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia, wynikające z prowadzenia działalności lub zatrudnienia na stanowisku obejmującym wykonywanie czynności stanowiących przedmiot zamówienia i/lub kwalifikacji lub kompetencji zawodowych w zakresie wskazanym dla przedmiotu zamówienia, i/lub doświadczenia w prowadzeniu zajęć projektowych, warsztatów, szkoleń, w tym o tematyce stanowiącej przedmiot zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty wraz z załącznikami, w tym:
a) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);
b) Oświadczenia Wykonawcy (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
2. Przedsiębiorcy:
a) wydruk z CEIDG lub KRS wygenerowany nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy) przedsiębiorcy;
b) dokument potwierdzający zatrudnienie osoby wskazanej do realizacji zajęć z podaniem zajmowanego stanowiska lub zakresu wykonywanych czynności (jeżeli dotyczy).
3. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe Wykonawcy lub osoby wskazanej do realizacji zajęć w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia, wynikające z prowadzenia działalności lub zatrudnienia na stanowisku obejmującym wykonywanie czynności stanowiących przedmiot zamówienia i/lub kwalifikacji lub kompetencji zawodowych w zakresie wskazanym dla przedmiotu zamówienia, i/lub doświadczenia w prowadzeniu zajęć projektowych, warsztatów, szkoleń, w tym o tematyce stanowiącej przedmiot zamówienia.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo (nie obowiązek) udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego na warunkach określonych w umowie podstawowej.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert biorąc pod uwagę następujące kryterium:
1) warunki podmiotowe – 60 pkt., w tym:
a) za udokumentowany min. 3 letni okres prowadzenia działalności lub zatrudnienia na stanowisku obejmującym wykonywanie czynności stanowiących przedmiot zamówienia oferta uzyska 10 pkt. Za okres prowadzenia działalności gospodarczej lub okres zatrudnienia na wskazanym stanowisku, w zakresie wskazanym dla przedmiotu zamówienia dłuższy niż minimalny oferta uzyska za każdy kolejny rok 2 pkt., lecz nie więcej niż 20 pkt. łącznie.
b) potwierdzone kwalifikacje lub kompetencje zawodowe w zakresie wskazanym dla przedmiotu zamówienia – 20 pkt.
c) potwierdzone doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć projektowych, warsztatów, szkoleń, w tym o wskazanej tematyce – 10 pkt.
d) wykorzystanie w trakcie zajęć technik i narzędzi multimedialnych – 10 pkt.
2) cena usługi – 40 pkt. - zasada minimalizacji, oferta z niższą ceną otrzyma większą liczbę punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej.

Jeżeli zostaną złożone oferty spełniające w takim samym stopniu pozostałe warunki podmiotowe oraz o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, przy czym Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli:
a) jej treść nie będzie odpowiadać treści niniejszego zapytania,
b) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
c) wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie omyłek,
d) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
e) nie zostaną spełnione warunki udziału w postępowaniu,
f) w innych uzasadnionych przypadkach.

3. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.o, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

Adres

al. Piastów 17

70-310 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

0914494885

Fax

914494091

NIP

8522545056

Tytuł projektu

Kompetencje kluczem do zatrudnienia

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-K120/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wykonawca:
TAX DEAL BEATA KUŚMIEREK
UL. SPÓŁDZIELCÓW 18A/1, 72-006 MIERZYN
data wpłynięcia oferty 14.11.2017
Cena jednostkowa: 150,00 zł brutto/godz. zajęć oraz 6.000,00 zł/grupę
Łączna wartość zamówienia: 12.000 zł brutto
Liczba wyświetleń: 569