Strona główna
Logo unii europejskiej

Oznakowanie i dostawa kurtek typu softshell i koszulek polo.

Data publikacji: 24.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-11-2017

Numer ogłoszenia

1063717

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie,
ul. Mickiewicza 41,70-383 Szczecin, pokój 006, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oznakowanie i dostawa kurtek typu softshell i koszulek polo” w terminie do dnia 3 listopada 2017 r. godz. 15:00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Bartoszewska lub osoba zastępująca

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Oznakowanie i dostawa kurtek typu softshell w ilości 9 sztuk (4 sztuki o kroju damskim - taliowanym, 5 sztuk o kroju męskim) oraz koszulek polo z krótkim rękawem w ilości 15 sztuk (7 sztuk o kroju damskim - taliowanym, dopasowanym i 8 sztuk o kroju męskim wyszczuplonym). Pełen opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w punkcie 2 Zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Na potrzeby realizacji działań informacyjnych i promocyjnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie (WUP w Szczecinie)

Przedmiot zamówienia

Szczegółowo został określony w punkcie 2 Zapytania ofertowego.

Kod CPV

39294100-0

Nazwa kodu CPV

artykuły informacyjne i promocyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

a) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
b) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
c) Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Realizacja przedmiotu zamówienia: Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego całość zamówienia w terminie do 15 dni kalendarzowych od daty ostatecznej akceptacji projektów graficznych przedmiotu zamówienia, jednak nie później niż do 7.12.2017 r.

Ważne informacje dodatkowe:
a) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, w w terminie do 15 dni kalendarzowych od daty ostatecznej akceptacji projetów graficznych/ wizualizacji przedmiotu zamówienia, jednak nie później niż do 7.12.2017 r. Wykonawca na własny koszt dostarczy i wniesie przedmiot zamówienia we wskazane miejsce, z uwzględnieniem pomieszczeń piwnicznych oraz drugiego piętra włącznie.
b) Cały przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Zamawiajacego w całości – w jednej dosatwie.
c) Przez dni robocze WUP rozumie sią dni od poniedziałku do piątku, godziny 7:30-15:30, bez dni wolnych od pracy.
d) Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny wszystkich otrzymanych ofert a następnie zbada, czy oferta uzyskująca największą liczbę punktów spełnia wymagania formalne, tj.: czy wraz z ofertą zostały złożone wszystkie wymagane dokumenty oraz ich poprawność. W przypadku nie złożenia wraz z ofertą wszystkich wymaganych dokumentów, lub ich niepoprawnego złożenia, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia/ poprawienia tylko Wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów. Wezwanie do złożenia lub uzupełnienia/ poprawienia dokumentów określonych w pkt 13 ppkt c), d|) oraz e) nastąpi tylko raz. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta otrzymała największą liczbę punktów nie dostarczy wymaganych dokumentów lub nie dokona bądź dokona błędnego uzupełnienia/ poprawienia wskazanych uchybień, Zamawiający powtórzy proces biorąc pod uwagę ofertę z drugą, największą liczbą przyznanych punktów.
e) Przed zawarciem umowy Wykonawca przekaże Zamawiajacemu następujące informacje:
- wartość netto przedmiotu zamówienia;
- imię, nazwisko oraz numer telefonu i adres e-mail do osoby wyznaczonej do kontaku
z Zamawiajacym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określił w tym zakresie dodatkowych wymagań.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określił w tym zakresie dodatkowych wymagań.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określił w tym zakresie dodatkowych wymagań.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określił w tym zakresie dodatkowych wymagań.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określił w tym zakresie dodatkowych wymagań.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie określił w tym zakresie dodatkowych wymagań.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów: Pisemnie, z zastrzeżeniem, iż Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem dotyczącym istotnych warunków zamówienia drogą elektroniczną na adres: przetargi@wup.pl.

Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
a) wypełniony i podpisany Formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru;
b) jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba, która podpisała ofertę nie jest uprawiona do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, do oferty załączyć należy dokument pełnomocnictwa; w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub notariusza;
c) dla potwierdzenia spełnienia kryterium nr II - specyfikację materiału (np. od producenta materiału/produktu), w której wskazany zostanie poziom jego wodoszczelności;
d) dla potwierdzenia spełnienia kryterium nr III - specyfikację materiału (np. od producenta materiału/produktu), w której wskazany zostanie poziom jego oddychalności.
e) Oświadczenie Wykonawcy o którym mowa w pkt 9 (konflikt interesów).
Wykonawcy sporządzają oferty ściśle według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory, winny być sporządzane zgodnie z tymi wzorami. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.
Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo składane do oferty winno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Dokument ten Wykonawca może złożyć w oryginale lub w postaci kopii uwierzytelnionej przez notariusza. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę cenową dla danej części. Złożenie więcej niż jednej oferty w danej części lub alternatywa zawarte w treści oferty spowodują odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. Ofertę, w danej części, składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferty złożone po terminie składania nie będą rozpatrywane.

Zamówienia uzupełniające

Przedmiot zamówienia nie uwzględnia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

10. Kryteria oceny ofert:
Kryterium nr I: waga – 60 % - 60 pkt.
Cena:
Oferta z najniższą zaoferowaną ceną brutto otrzyma 60 punktów, pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru:
najniższa cena oferowana brutto
Cena = ------------------------------------------- x 60 pkt
cena oferty badanej brutto

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego formularza oferty cenowej. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 60 pkt.

Kryterium nr II: waga - 20 % - 20 pkt
Wodoszczelność kurtek:
- od 8 000 – do 8 999 mm słupa wody – 0 pkt
- od 9 000 – do11 999 mm słupa wody – 10 pkt
- od 12 000 – do15 000 mm słupa wody – 20 pkt

Wykonawca, dla potwierdzenia spełnienia kryterium, wraz z ofertą cenową, przedstawi Zamawiającemu specyfikację materiału (np. od producenta materiału/produktu), w której wskazany zostanie poziom jego wodoszczelności. Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie dołączonej do formularza oferty cenowej specyfikacji materiału. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 20 pkt.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę kurtki o wodoszczelności poniżej 8 000 mm słupa wody.
W przypadku złożenia oferty dotyczącej przedmiotu zamówienia niespełniającego tego wymogu, oferta nie będzie podlegała ocenie.

Kryterium nr III: waga - 20 % - 20 pkt
Oddychalność kurtek:
- od 1 000 – do 1 999 g/m²/24h – 0 pkt
- od 2 000 – do 3 999 g/m²/24h – 10 pkt
- 4 000 i więcej g/m²/24h – 20 pkt
Wykonawca, dla potwierdzenia spełnienia kryterium, wraz z ofertą cenową, przedstawi Zamawiającemu specyfikację materiału (np. od producenta materiału/produktu), w której wskazany zostanie poziom jego oddychalności. Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie deklaracji złożonej na wypełnionym formularzu oferty cenowej. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 20 pkt.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę kurtki o oddychalności poniżej 1 000 g/m²/24h.
W przypadku złożenia oferty dotyczącej przedmiotu zamówienia niespełniającego tego wymogu, oferta nie będzie podlegała ocenie.

Wykluczenia

Wykonawca zobowiązany jest
do złożenia oświadczenia na temat spełniania poniższego warunku: W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisówprawa lub nie został okreśłony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

Adres

Adama Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

91 42 56 101

Fax

91 42 56 103

NIP

8512680829

Tytuł projektu

Pomoc techniczna PO WER Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na lata 2017-2018

Numer projektu

POWR.06.01.00-32-2201/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta nr 1 - Gift Serwis Piotr Milewski, ul. Madalińskiego 8, 70-101 Szczecin, 3 listopada 2017 r., Godz. 13:21, cena: 2 869,15 zł brutto
Liczba wyświetleń: 498