Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługi szkoleniowe

Data publikacji: 23.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-10-2017

Numer ogłoszenia

1063486

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć pisemnie drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Zamawiającego

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paulina Igielska-Wężyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(91) 812 15 15

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu prawa jazdy kat. D z B

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem szkolenia jest uzyskanie przez jego uczestników uprawnień do prowadzenia pojazdów w ramach kategorii D po zdanym uprzednio egzaminie państwowym

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
CZĘŚĆ 1: Zajęcia teoretyczne z zakresu prawa jazdy kat. D z B – Załącznik nr 5 do ZO.
CZĘŚĆ 2: Zajęcia praktyczne z zakresu prawa jazdy kat. D z B – Załącznik nr 6 do ZO.
Szczegółowy opis zamówienia ujęty został w załącznikach 5 i 6 do ZO.

Kod CPV

80411200-0

Nazwa kodu CPV

Usługi szkół nauki jazdy

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegółowy harmonogram zajęć, uwzględniający wymagania wynikające z realizacji Projektu, zostanie przekazany Wykonawcy co najmniej na 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania harmonogramu do 1 dnia przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający będzie kierował osoby sukcesywnie, do wyczerpania przewidzianego limitu, ale nie dłużej niż do 30.09.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Potencjał techniczny

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować pojazdami:
- dla CZĘŚCI 2: co najmniej 1 pojazdem o takich samych lub lepszych parametrach niż pojazdy używane podczas egzaminu państwowego przez WORD najbliższy dla miejsca przeprowadzenia szkolenia oraz spełniających warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej tj. muszą:
• być przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 17 osób włącznie z kierowcą,
• mieć długość co najmniej 10m,
• mieć szerokość co najmniej 2,40 m,
• osiągać prędkość co najmniej 80 km/h.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami:
- dla CZĘŚCI 1: co najmniej 1 osobą, posiadającą aktualne uprawnienia instruktora/wykładowcy nauki jazdy do kat. D. Każda osoba wskazana dodatkowo ponad wymagane minimum, musi spełniać powyższy warunek.
- dla CZĘŚCI 2: co najmniej 1 osobą, posiadającą aktualne uprawnienia instruktora nauki jazdy do kat. D. Każda osoba wskazana dodatkowo ponad wymagane minimum, musi spełniać powyższy warunek.

Warunki zmiany umowy

1. Dopuszcza się zmianę terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia usługi/szkolenia, za obopólną zgodą stron. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu.
2. Dopuszcza się zmianę harmonogramu za zgodą obu stron. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu.
3. Jeżeli Wykonawca nie będzie należycie wykonywał warunków ustalonych w umowie i w przedstawionym harmonogramie, Zamawiający może:
1) przedłużyć odpowiednie terminy bez zastosowania kar umownych, jeżeli przyczyny będą obiektywne i nie wynikną z winy Wykonawcy;
2) przedłużyć termin wykonania umowy z zastosowaniem kar umownych, jeżeli przyczyny nastąpią z winy Wykonawcy;
3) rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z zastosowaniem kar umownych.
4. Dopuszcza się zmianę osób/dodanie nowych osób przewidzianych do realizacji zamówienia w szczególności, w przypadkach:
1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających osobom wskazanym do realizacji zamówienia przeprowadzenie zajęć;
2) wystąpienia innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji osób prowadzących) skutkujących koniecznością zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu niezwłocznie w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną, powodów uniemożliwiających osobom wskazanym do realizacji zamówienia wykonania usługi oraz informacji na temat kwalifikacji i doświadczenia nowych osób.
6. Kwalifikacje nowych osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w ZO. Warunkiem dopuszczenia nowych osób do realizacji zadań w ramach umowy jest akceptacja Zamawiającego.
7. Dopuszcza się zmianę pojazdów wskazanych przez Wykonawcę w Wykazie. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu niezwłocznie w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną, powodów uniemożliwiających wykorzystanie pojazdu wskazanego do realizacji zamówienia oraz informacji na temat rodzaju nowego pojazdu.
8. Nowy pojazd wyznaczony przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, mus być zgodny z wymaganiami określonymi w ZO. Warunkiem dopuszczenia nowych pojazdów do realizacji zadań w ramach umowy jest akceptacja Zamawiającego.
9. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy będącej następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze stron.
10. Dopuszcza się możliwość następujących zmian:
1) zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych;
2) zmian będących następstwem zmian obowiązujących przepisów prawa, regulujących prawa i obowiązki stron.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Wykaz pojazdów, które Wykonawca wykorzysta w ramach realizacji zamówienia, wraz z informacją o rodzaju każdego pojazdu (marka i model) i jego numerze rejestracyjnym, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ZO - w przypadku składania oferty na CZĘŚĆ 2.
2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją o posiadanych uprawnieniach, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ZO. Do załącznika nr 3 do ZO należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia każdej z wykazanych osób, tj.:
- dla CZĘŚCI 1: kopię aktualnych uprawnień instruktora/wykładowcy nauki jazdy do kat. D;
- dla CZĘŚCI 2: kopię aktualnych uprawnień instruktora nauki jazdy do kat. D.
3) Do wykazu osób (Załącznik nr 3 do ZO) należy dołączyć oświadczenie każdej z wykazanych osób, o wyrażeniu zgody na udział w realizacji usługi objętej przedmiotem zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3a do ZO.
4) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do ZO.
5) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do ZO.
6) Formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do ZO.
7) dokument/dokumenty, określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do re-prezentowania Wykonawcy (w tym do podpisania dokumentów oferty) np. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, o ile uprawnienie to nie wynika z treści innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
8) odpowiednie pełnomocnictwo/upoważnienie – jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów.

Zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. h podrozdziału 6.5 Wytycznych, zwane dalej „zamówieniem uzupełniającym” w ramach każdej z CZĘŚCI oddzielnie, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.
2. Zakres oraz warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie uzupełniające w ramach CZĘŚCI:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia uzupełniającego wykonawcy wybranemu w przedmiotowym postępowaniu;
2) Zamówieniem uzupełniającym objętych zostanie maksymalnie:
a) 10 osób w ramach CZĘŚCI 1;
b) 610 godzin w ramach CZĘŚCI 2.
3) Zamówienie uzupełniające polegało będzie na przeszkoleniu osób na warunkach zgodnych i tożsamych z przedmiotowym opisem przedmiotu zamówienia, stosownie do części, którą zamówienie uzupełniające będzie dotyczyło oraz zgodnie z wszystkimi zapisami ujętymi w istotnych postanowieniach umowy (Rozdział XI ZO oraz Rozdział XII ZO), a także zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy wyłonionego w przedmiotowym Zapytaniu Ofertowym.
4) Zamawiający może skorzystać z zamówienia uzupełniającego w całości lub w części, w granicach zakresu, o którym mowa w ppkt 2.
5) O zamiarze skorzystania z zamówienia uzupełniającego, w określonym zakresie, Za-mawiający poinformuje Wykonawcę stosownym zamówieniem. Brak takiego zamówienia świadczyć będzie o rezygnacji z zamówienia uzupełniającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny ofert:
1) Cena – 70%
Sposób przyznania punktów w kryterium „Cena” – maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 70 pkt:
najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
--------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 70%
cena oferty ocenianej
Do porównania ofert, w kryterium „Cena”, Zamawiający przyjmie jednostkową cenę brutto, odpowiednio określoną przez Wykonawcę dla danej Części w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2) Kadra – 30%

Sposób przyznania punktów w kryterium „Kadra” – maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 30 pkt:

a) Podstawą oceny ofert i przyznania punktów w kryterium „Kadra” będą informacje zawarte w „Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” (załącznika nr 3 do ZO), zwanym dalej „Wykazem osób”, wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień oraz oświadczeniami każdej z wykazanych osób, o wyrażeniu zgody na udział w realizacji usługi objętej przedmiotem zamówienia.
b) W Wykazie osób Wykonawca zobowiązany jest wskazać wszystkie osoby które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.
c) Ocenie będą podlegały wyłącznie osoby spełniające wymagania określone przez Zamawiającego potwierdzone stosownymi dokumentami.
d) Sposób przyznania punktów:
1. Wykazanie 1 osoby - Warunek minimalny. Wykonawca nie otrzyma punktów
2. Wykazanie 2 osób - Wykonawca otrzyma 10 punktów
3. Wykazanie 3 osób - Wykonawca otrzyma 20 punktów
4. Wykazanie 4 i więcej osób - Wykonawca otrzyma 30 punktów

Wykluczenia

Wykonawcy, którzy nie spełnią wymagań, o których mowa w Rozdziale IV pkt 1 i 2 ZO, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zostaną wykluczeni. Podstawy wykluczenia Wykonawcy określono w ZO.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ZAWODOWYCH ALEKSANDER IGIELSKI

Adres

al. Bohaterów Warszawy 18/1-2

70-372 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

918121515

Fax

918121720

NIP

8521914876

Tytuł projektu

Kwalifikacje kierowcy - pewny zawód

Numer projektu

RPZP.08.06.00-32-K002/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

CZĘŚĆ 1: Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy w Szczecinie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Al. Papieża Jana Pawła II 50, 70-413 Szczecin. Data wpłynięcia: 30.10.2017r. Cena: 70,00zł za osobę.
CZĘŚĆ 2: Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy w Szczecinie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Al. Papieża Jana Pawła II 50, 70-413 Szczecin. Data wpłynięcia: 30.10.2017r. Cena: 63,00zł za godzinę.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zamawiający informuje, iż Wykonawca, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu, tj.: Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy w Szczecinie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Al. Papieża Jana Pawła II 50, 70-413 Szczecin, odstąpił od realizacji przedmiotowego zamówienia w ramach obu CZĘŚCI.
W związku z powyższym, za ofertę najkorzystniejszą uznaje się ofertę Wykonawcy, która uzyskała w postępowaniu kolejną najwyższą liczbę punktów. Na tej podstawie kolejnym Wykonawcą jest: Konsorcjum PJ, którego Liderem jest Pan Jan Dąbrowski, ul. Dworska 5, 71-026 Szczecin. Oferta ta, w poszczególnych częściach Zapytania ofertowego, nie podlegała odrzuceniu oraz uplasowała się na drugiej pozycji.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CZĘŚĆ 1: Lider Konsorcjum PJ Jan Dąbrowski, ul. Dworska 5, 71-026 Szczecin. Data wpłynięcia: 27.10.2017r. Cena: 70,00zł za osobę.
CZĘŚĆ 2: Lider Konsorcjum PJ Jan Dąbrowski, ul. Dworska 5, 71-026 Szczecin. Data wpłynięcia: 27.10.2017r. Cena: 63,00zł za godzinę.
Liczba wyświetleń: 463